Η …αυθεντικοποίηση.

Άλλη  μια λέξη  κατασκευασμένη από την ποιητική διάθεση των Ελλήνων μεταφραστών, αντίστοιχη ποιοτικά με την παρακμιακή εποχή  και την μνημονιακή κατοχή  που βιώνουμε ,είναι και η ‘αυθεντικοποίηση’ { < authentication} .  Έτσι κατά την πλοήγηση στο δημοφιλές διαδίκτυο μπορεί να συναντήσει κάποιος τυχερός  το    «Πλαίσιο ψηφιακής αυθεντικοποίησης»  και να προβληματιστεί .Τι ακριβώς είναι αυτή η ..΄αυθεντικοποίηση ;  Και ποια διάνοια γλωσσοπλαστική άραγε,  κατάφερε να συνθέσει τέτοιο ..ποίημα και να ποιήσει  τι ..αυθεντικόν ;  Το Λεξικό Collins  όμως ,μεταφράζει την λέξη authentication ως ταυτότητα και όχι ως ..αυθεντικοποίηση. { Digital  Authentication  Framework } = πλαίσιο ψηφιακής ταυτότητας .bandicam 2018-01-12 12-58-57-326 Το Υπουργείο Εσωτερικών στον Δικτυακό Τόπο Διαβουλεύσεων δίνει τον ορισμό της αυθεντικοποίησης . Πρόκειται για μια διαδικασία πιστοποίησης  και επιβεβαίωσης του χρήστη στον ψηφιακό κόσμο.bandicam 2018-01-10 21-20-23-402

ΠΥΛΗ  για την Ελληνική γλώσσα – » Αυθεντικοποίηση». Η ‘πύλη’ εμφανίζει μόνο ένα αποτέλεσμα για την  ‘αυθεντικοποίηση’. {1-1}.bandicam 2018-01-10 21-21-15-326

ΑΚΑΔ. ΑΘΗΝΩΝ  – » Χρηστικό  λεξικό της Νεοελληνικής γλώσσας ».                                  Αυθεντικοποίηση { <  authentication }, λέξη που χρησιμοποιείται στο ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  και στην ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ] =  η διαδικασία επαλήθευσης της ταυτότητας ενός χρήστη. 2. Ψηφιακή ηλεκτρονική υπογραφή.πβ .Πιστο-ποίηση {; } ,ταυτο-ποίηση {;}…[ και η ποίησις συνεχίζεται ..]  

ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ [εκδ.]  – »Αγγλο-Ελληνικό  Λεξικό ».                                                                          Authentication  = επισημοποίηση  ,επικύρωση // πιστοποίηση  της γνησιότητας.

ΑΡ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ  – » Η Οικουμενική διάσταση της Ελληνικής γλώσσας ».                       Αυθέντης = α] αυτόχειρ φονιάς  β] απόλυτος κύριος , δεσπότης. Authentic-cal {1369}=  αυθεντικός , γνήσιος , αξιόπιστος  < authentique { Γαλλ.} < αυθεντικό {=έγκυρος ,γνήσιος }. Authentication = επικύρωση.

ΑΝΝΗΣ ΤΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ -ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ  – » Αρχιγένεθλος  Ελληνική  γλώσσα».                       Αυτοέντης > αυθέντης > αυθεντικός > authenticus.

Άρα πρόκειται για μια Ψηφιακή ηλεκτρονική υπογραφή  ή  για μια  διαδικασία επαλήθευσης της ταυτότητας ενός χρήστη  και όχι για μια ποίηση ..αυθεντική !.ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ = αυθεντικός + ποίηση .                                                               ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΣ  =αυθέντης  + ίκω { ικάνω } .ΠΑΠΥΡΟΥ  – » Λεξικό της Ελληνικής γλώσσας »                                                                             Αυθεντικός { < αυθέντης}  =  1. έγκυρος ,γνήσιος 2.Αυτός που φτάνει μέχρι τον αυθέντη { αφέντη}, αυτός που ανήκει  ή που αναφέρεται στον αυθέντη.

Ενδιαφέρον μεγάλο παρουσιάζει η λέξη αυθέντης .Διότι χωρίς αυθέντη δεν υπάρχει ούτε αυθεντικός , ούτε ..αυθεντικοποίηση. Αυθέντης είναι ο πράττων κάτι με τα ίδια του τα χέρια { ιδιοχείρως} .Η λέξη όμως παρουσιάζει δύο διαφορετικές σημασίες : α]. φονεύς , αυτόχειρ   β]. απόλυτος κύριος ,αφέντης. Βλέπετε πώς ένας χειρώναξ { άναξ των χειρών }μπορεί να καταλήξει ή αυτόχειρας και  φονιάς ή απόλυτος άρχοντας  και δυνάστης ; Αυτό μπορεί  να συμβεί  εάν  είναι  δύο συνώνυμες  λέξεις  οι οποίες  έχουν διαφορετική ετυμολογική προέλευση ,συνεπώς και διαφορετική σημασία  ή  η λέξη  είναι μια και παρουσιάζει μεγάλο εύρος στην ανάπτυξή της με αντιφατικές [ φαινομενικώς] ερμηνείες.

ΑΝΝΗΣ   ΤΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ  – ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ  – » Ο εν τη λέξει Λόγος ».                                         Αυθέντης  : αυτός{ =ίδιος } + άνυμι { =φθάνω , φέρω εις πέρας  }.                                             Οι καταλήξεις { επιθέματα} σε -ικός  & -ική εκ του ρήματος ίκω { = φθάνω }.

ΠΑΝ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ  – » Λεξικό Ρημάτων της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας ».             Ίκω & Ικάνω  = έρχομαι , πλησιάζω , φτάνω .

Γ.ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗ  – » Ετυμολογικό λεξικό της Νέας Ελληνικής ‘.                                               Αυτοέντης = αυτός + *έντης  { ~ ανύω / ανύτω } > αυθέντης . [*] έντης : αμάρτυρος τύπος ,δηλ. υποθετικός. Το ίδιο και η υποθετική ρίζα [ *sen- ] είναι μια φανταστική -άνευ αποδείξεων-υπόθεση , της ..υποθετικής και φαντασιόπληκτης Ι.Ε θεωρίας.

J.B.HOFMANN  – » Ετυμολογικόν Λεξικόν της Αρχαίας Ελληνικής ».                                  Άνυμι , ανύω , άνω { < άνFω } = επιτελώ ,τελειώνω ,κατορθώνω. Πβ. Αυθέντης , έννερα , εννεσιουργός.

LIDDELL & SCOTT – » Μέγα λεξικόν  της  Ελληνικής γλώσσης ».                                               Αυθεντέω = 1].αυτοδικώ, είμαι αυθέντης , έχω εξουσία επί τινός , έχω αυθεντίαν ,κύρος νόμου .2]. εκτελώ φόνον . Αυθέντης { < αυτοέντης }=ο πράττων τι ιδίαις  χερσίν ,αυτόχειρ ,φονεύς.

Ι.ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΥ  – » Λεξικόν της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσης ».                                               Αυθέντης { < αυτοέντης = αυτός + έντης  } =1. ο ιδιοχείρως φονεύων //  Κυρίως επί φόνων διαπραττομένων υπό συγγενών // ο αποκτείνων  εαυτόν , ο αυτόχειρ , ο αυτοκτονών  2.Ο απόλυτος κύριος , ο δεσπότης  // [ως επίθετο ] αυθέντης φόνος = βίαιος θάνατος , θάνατος προελθών εκ φόνου. α’] Αυθέντης  < αυτό + θέντης [ < θείνω = θανατώνω ] β’] Αυθέντης < αυτός + έντης { < άνυμι  =φθάνω στο τέλος ,κατορθώνω }.

ΗΣΥΧΙΟΥ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ  – » Λεξικόν ».                                                                                Αυθέντης = αυτόχειρας ,  φονιάς.

ΦΩΤΙΟΥ  – » Λέξεων Συναγωγή ».                                                                                                Αυθέντης = όχι ο δεσπότης αλλά ο αυτόχειρ φονεύς. Αυθέντης = ο γαρ αυθέντης αεί τον αυτόχειρα σημαίνει.

THOMAS  GAISFORD  -» Etymologicon  Magnum Lexicon ».                                                  Αυθέντης = ο  αποκτείνων εαυτόν φονεύς.  Φένω =φονεύω .Ένω = φονεύω .Ένος = φόνος.  Αυτοέντης [1]{ ρηματικό όνομα } είναι κάποιος , ο οποίος βάλλει κατά του εαυτού του με όπλα { έντεα} , δηλαδή  με βέλη. Αυτοέντης [2] = αυτός που αγγίζει , που έρχεται σε επαφή  με τα πάντα , που καταπιάνεται με τα πάντα ,και είναι κύριος του εαυτού του  , και υπάρχει όχι εξαιτίας άλλου αλλά [εξαιτίας ] του εαυτού του.

ΔΑΜ.ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗ – » Ετυμολογικό Λεξικό της Ελληνικής ».                                        Φένω = φονεύω .Ένω =φονεώ .Έντης = φονεύς.  Αυτοέντης [1]= φονεύς αυτόχειρ . Αυτοέντης [2] = Αυθέντης. Αυθέντης [1]=φονεύς  αυτόχειρ .Αυθέντης [2] = απόλυτος κύριος. Αφθέντης = ο πράττων  [αυτός που κάνει κάτι]  με τα ίδια του τα χέρια. Αφέντης = κύριος.

ΓΡΗΓ.ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗ  – » Λεξικόν  Ερμηνευτικόν ».                                                           Αυθέντης { αυτοέντης ,έντεα }= αυτουργός , αυτόχειρ.

ΑΙΣΧΥΛΟΥ – » Ευμενίδες », { στ. 211-212 }.                                                                                   Αυθέντης φόνος = Συγγενικός φόνος.

ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ – » Ηρακλής Μαινόμενος », {στ.  837-838 },{ αποδ. Κ.Βάρναλη }.                            Αυθέντης φόνος = φόνος συγγενούς  με αυτοχειρία.

ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ  – » Ικέτιδες », {στ.  442-443 }.                                                                                         Αυθέντης = κυρίαρχος.

ΑΝΘ.ΓΑΖΗ  – » Λεξικόν της Ελληνικής γλώσσης ».                                                                  Αυτοέντης = αυθέντης 2] αυτόχειρ , αυτοκτόνος.

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ   – » Οιδίπους Τύραννος », {στ. 106-107 }, { αποδ. Κ.Χ.Μύρης }                          Αυτοέντης = ο αυτουργός .

ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ του ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ – » Λεξικόν  της  Ελληνικής  γλώσσης ».                                  Αυθεντέω-ώ + γεν. = αυθεντεύω  > αφεντεύω. Είμαι αυθέντης / αφέντης κάποιου , τον εξουσιάζω. Αυθέντημα = έργον αυθεντίας { πληρεξουσιότητας }. Αυθέντης  { αυτός + έντης } = ο πράττων τι ιδιοχείρως , αυτεξούσιος , απόλυτος εξουσιαστής ,{ ιδ. επί φόνου } αυτουργός ,αυτόχειρας. Αυθεντία = κυριότης , αυτεξουσιότης , κύρος , εξουσία. Αυθεντικός-η-ον = ο έχων κύρος , ο έγκυρος. . Αντίθετο του Αυθεντικός  ,ο Αδέσποτος.

Δ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ  – »  Μέγα  Λεξικόν   της Ελληνικής  γλώσσης ».                                            Αυθέντης { < αυτοέντης  { αυτός + έντης } = αφέντης.

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ  – » Σφήκαι », { στ.547 }.

Όσον αφορά το β’ συνθετικό  της λέξεως  αυθεντικο-ποίηση  [δηλαδή την ποίηση]  υπάρχει εκτενής ανάλυση στο άρθρο  <<H ..επικαιροποίηση.>> .ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ :

Το σλάιντ απαιτεί την χρήση JavaScript.

ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ  ΒΙΒΛΙΑ  ,  ΕΛΕΓΧΕΤΕ ΤΙΣ ΠΗΓΕΣ.