Η κρίση και το κρίμα.

Κρίση ! Μια λέξη -καραμέλα ,που λιώνει συνεχώς στο στόμα των πολιτικών,των δημοσιογράφων ,των επιστημόνων ,των θεολόγων, των ιερέων ,των φοιτητών, των  μαθητών κι όλων των υπολοίπων -ευγενών και μη – τάξεων  της κοινωνίας μας.Μια λέξη για όλες τις χρήσεις [erga omnes ].! Μια λέξη πανάκεια ,που γιατρεύει τον αφασικό λόγο.Μια λέξη πασπαρτού { passe-partout }για κάθε ‘φωτογραφικό ‘λόγο και  για κάθε ‘κλειδωμένη’ έννοια .Ακολουθούν ενδεικτικώς  διαδικτυακά αλιεύματα με τίτλους ,που περιέχουν την μυστηριώδη,σαγηνευτική και μαιτρ των μεταμφιέσεων κ.Κρίση !                   << .. Μετά την κρίση έρχεται η ανάπτυξη στην Ελλάδα. – Κρίση που πέρασε ή κρίση που έρχεται; – Έρχεται βαθιά κρίση –  Δεν έρχεται το τέλος από την κρίση..  – Μετά την οικονομική έρχεται και η κλιματική κρίση – Έρχεται κρίση γάλακτος – Μετά την κρίση έρχεται νέα κρίση – Έρχεται νέα προσφυγική κρίση – Έρχεται ενεργειακή κρίση – Έρχεται νέα κρίση στην Ευρωζώνη, είναι στο δρόμο –  Ξεχάστε την οικονομική κρίση, έρχεται πολιτική κρίση …>>.  Ποιά είναι επιτέλους, αυτή η κ.Κρίση ; Ο εκλεκτός  καθηγητής  γλωσσολογίας Γ.Μπαμπινιώτης  μας δίνει τα φώτα του : bandicam 2018-08-29 02-02-58-510A]. ΚΡΙΣ-ΙΣ  ή  ΚΡΙΣ-Η ;                                                                                                              Διαφέρει η κρίσις -εως{ γ’ κλίση  }  από την  κρίση-ης { α’ κλίση } .                                        ΑΝ. ΤΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ  – ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ – » Ο εν τη λέξει Λόγος ».                                                    Η κατάληξη σε [-ις ] είναι ενδεικτική της κινήσεως  και της δυνάμεως . Τα ουσιαστικά αυτά δηλώνουν κάτι το αφηρημένο . Η κατάληξη  σε [-η] είναι  στατική  { ος-η- ον = αυτός -αυτή -αυτό} .Τα ουσιαστικά αυτά δηλώνουν  κάτι το συγκεκριμένο.

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ – » Περί  Ίσιδος και Οσίριδος  » , { 375 c }.                                                              Ίσ-ις  { < ίεσθαι }.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ  – » Περί ψυχής », { Γ΄,426 a }.                                                                                 Όρασ-ις  : η ικανότητα του οράν  { πόλ-ις : η ικανότητα του πολείν  , κίνησ-ις : η ικανότητα του κινείν  κ.τ.λ.}


»Μη κρίνετε ,ίνα μη κριθείτε », γράφει ο ευαγγελιστής  Ματθαίος  [7,1 ] και ακολουθώντας την συμβουλή του δεν θα κρίνουμε το ακόλουθο κείμενο. Απλώς διαπιστώνουμε, ότι χρησιμοποιεί την λέξη ‘κρίση’ ..21 φορές.!                                     Σάρωση_20180819 (3)


ΠΑΝ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – «Λεξικό ρημάτων της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας ».     α].Κρίνω + αιτ. = διακρίνω ,διαχωρίζω, εκλέγω τι. β].Κρίνω + αιτ.[ προσ.] = δικάζω ,ανακρίνω, εξετάζω κάποιον. γ].Κρίνω + απρμφ. = αποφασίζω να… , αποφαίνομαι ότι..

LIDDELL & SCOTT – » Μέγα λεξικόν της Ελληνικής γλώσσης ».                                               [ J ] : το υποθετικό τούτο γράμμα ουδέποτε [ = ποτέ, ούτε μία φορά ] ουδαμού [=πουθενά ] της ελληνικής γης ή γλώσσης εύρηται , ουδέ μνημονεύεται.!

OMHΡΟΥ  – » Ιλιάς», { Ε’ -500 }  &  { Β’ – 362 }.                                                                                  Κρίνη [υποτ.] = διακρίνει .Κρίνε = ξεδιάκρινε.

ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥ ΣΟΦΙΣΤΟΥ – » Λεξικόν κατά στοιχείον Ηλιάδος και Οδυσσείας ».                     Kριτής = αυτός που διαχωρίζει τα πράγματα , τα δίκαια από τ’άδικα.

Ι.ΠΑΝΤΑΖΙΔΟΥ – » Λεξικόν Ομηρικόν » .

AΡIΣTOTEΛOYΣ – » Πολιτικά », { Γ’ }.                                                                                                Η πόλις δεν είναι τα κτήρια {ντουβάρια } αλλά το πλήθος των πολιτών.  Πολίτης : αυτός που συμμετέχει της δικαστικής κρίσεως  και της εξουσίας .

 Ι.ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΥ  – »  Λεξικόν της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσης «.

J.B.HOFMANN  – » Ετυμολογικόν λεξικόν της Αρχαίας Ελληνικής » .                                        Kρίνω / κρίννω { λεσβ.} : Κριτής , κρίσις ,κρίμα {και  κρείμα },κριτικός,κριτήριον.

ΑΜΜΩΝΙΟΥ  – »  Λεξικόν Ομοίων  και Διαφόρων  λέξεων ».                                                     Διαφέρει το κρίνειν  από το διακρίνειν .Το κρίνειν : δηλώνει κυρίως το να δοκιμάζει κάποιος κάτι  {δοκιμάζω= υποβάλλω σε δοκιμασία κάτι  ,το βασανίζω , το εξετάζω , το ελέγχω } ,το  διακρίνειν : δηλώνει το να μπορείς να διακρίνεις  ένα πράγμα από  ένα άλλο πράγμα ,ήτοι το  διιστάν  { < διίστημι  = στήνω χωριστά , τοποθετώ χωριστά ,αποσπώ } και το χωρίζειν { <  χωρίζω = αποχωρίζω,διαχωρίζω, διαιρώ, όθεν διαφέρω πολύ }.

ΗΣΥΧΙΟΥ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ – » Λεξικόν ».                                                                                  Κρίνειν : 1.το να αριθμείς ,να μετράς τόσα από εκείνα , τόσα από τ’άλλα  2.Το να διαχωρίζεις αυτά από εκείνα  και αυτά με τ’άλλα 3. Το να ανακρίνεις, να εξετάζεις [ < εξ + ετάζω < ετός = πραγματικός,αληθινός ] ρωτώντας  επίμονα και αναζητώντας την αλήθεια των απαντήσεων  4.Το να συγκρίνεις { < συν+κρίνω = συνθέτω,συνενώνω.} τα χωρισθέντα απ’αλλήλων και να τα συναρμολογείς εκ νέου .

Γ.ΕΞΑΡΧΟΥ / Μ.ΦΩΤΙΑΔΟΥ  – » Ιωάννου  Ζωναρά Λεξικόν ».

ΦΩΤΙΟΥ  – » Λέξεων Συναγωγή ».

THOMAS  GAISFORD  S.T.P  – » Etymologicon Magnum Lexicon ».                                            Κριτής : αυτός που μπορεί να ξεχωρίσει τις διαφορές. Κρίναι { απρμφ.} : το να διαχωρίζεις και να διακρίνεις [τις διαφορές ].Ακριτόμυθος : αυτός που λέγει πράγματα άκριτα και αδιαχώριστα και δεν μπορεί να διακρίνει αυτά που λέγονται. Κρίνω : α]. διαχωρίζω  β]. δικάζω γ]. επιλέγω.

 Σάρωση_20180907ΑΝΘ.ΓΑΖΗ  – » Λεξικόν της Ελληνικής γλώσσης ».                                                              Κρίσιμος  { < κρίσις } = αναποφάσιστος , αμφίβολος,διαφιλονικούμενος. Κρίσις {< κρίνω } =1. διαχώρησις, εξέτασις,απόφασις  2.διαφορά,δίκη,κρισολογία,φιλονεικία  3.εκλογή  4.διάκρισις 5.απόφασις κριτού ,έκβασις,τέλος 6.μεταβολή ασθενείας ή δρόμος αυτής προς το τέλος 7. εξήγησις, διάλυσις 8.πρόσκλησις εις το κριτήριον.

ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ Δ. του ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ – » Λεξικόν της Ελληνικής γλώσσης ».                          Κραίνω { < κράας -κράς ,κάρηνον } = φέρω κάτι εις πέρας,εκτελώ ,εκπληρώ ,πραγματώνω ,ερμηνεύω,εξηγώ. Κραίνω αντί  του λέγω 2.άρχω, εξουσιάζω.  Κρίσις = το κρίνειν ή κρίνεσθαι //  Ξεχώρισμα,ξεδιάλεγμα ,σκέψις { μεταφ.} // απόφασις,δίκη ,κρισολογία //  [Ιατρ.] μεταβολή ασθενείας επί το κρείττον ή χείρον {= προς το καλλίτερον ή το χειρότερον }.

A.Π.Θ {Ιδρ. Μαν.Τριανταφυλλίδη} – » Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής «.                               1.Κρίση { λογ.} : το αποτέλεσμα της λογικής διεργασίας. 2. Κρίση : { ιατρ.} ξαφνική και βίαιη επιδείνωση μιας χρόνιας  πάθησης.

ΕΜΜ.ΚΡΙΑΡΑ  – » Νεοελληνικό  λεξικό ».                                                                                          Κρίση : 1. Διανοητική ενέργεια κατά την οποία το άτομο εκτιμά [=κρίνει ] πρόσωπα ,πράγματα και καταστάσεις και διαμορφώνει άποψη ,καθώς και το αποτέλεσμα της κρίσης του.2.Η ικανότητα κάποιου να κρίνει ,να σκέφτεται σωστά ,ευθυκρισία. 3.Δικαστική απόφαση . .. 5[ θρησκ.] Η μέλλουσα κρίση = η τελική δικαίωση ή τιμωρία του κάθε ατόμου κατά τη συντέλεια του κόσμου. Η ημέρα της Κρίσης = η Δευτέρα Παρουσία. 8]α.[ιατρ.] έντονη εκδήλωση μιας παθολογικής κατάστασης ,ενώ το άτομο φαινομενικά είναι πλήρως υγιές.  8]β.απότομη μεταβολή  κατά την εξέλιξη λοιμώδους νοσήματος σε συγκεκριμένη ημέρα μετά την εκδήλωση της αρρώστιας και προαναγγέλλει την θεραπεία. 9]α. Περίοδος στη ζωή μιας ομάδας ή στη λειτουργία ενός συστήματος  ή οργανισμού που χαρακτηρίζεται από μεγάλες διαταραχές ,δυσκολίες , ένταση αστάθεια…  9]δ.Δύσκολη περίοδος στην προσωπική ζωή ενός ατόμου ,όταν αντιμετωπίζει ένα μεγάλο πρόβλημα και έχει εσωτερικές συγκρούσεις { κρίση συνείδησηςυπαρξιακή κρίση κ.τ.λ. }                                     Τους οφθαλμούς ανοίξατε , εκάς οι αμύητοι .xxx 1. Η ΚΡΙΣΙΣ  ΣΤΗΝ  ΛΟΓΙΚΗ.                                                                                                               Δ.ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ – » Μέγα Λεξικόν της Ελληνικής γλώσσης ».                                                    Κρίσις = διάκριση ,διαχωρισμός .

ΠΡΟΣΩΚΡΑΤΙΚΟΙ  – ‘ Μέλισσος ‘, [ 9].                                                                                                 Κρίσις = διάκρισις .

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ  – » Ηθικά Νικομάχεια » , { Θ’ – 1165 a }.                                                              Σύγκρισις { συν+κρίσις } =παραβάλλω, παραλληλίζω  //  συνθέτω ,συνενώνω ,  συναρμολογώ  εκ νέου  τα απ’ αλλήλων χωρισθέντα.

ΠΛΑΤΩΝΟΣ – »  Θεαίτητος  », { 150 b }.                                                                                              Κρίνω = διακρίνω ,ξεχωρίζω  το αληθές από το μη αληθές [ =ψεύτικο ].

Δ.ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ – » Μέγα Λεξικόν της Ελληνικής γλώσσης ».                                        Κρίσις -εως : //  [Λογ.] Διανοητική ενέργεια  η οποία δια της συγκρίσεως  προσδιορίζει  την λογικήν σχέσιν μεταξύ  δύο εννοιών , με το να  ενώνει [ενούσα ]ή με το να  χωρίζει αυτές [ αποχωρίζουσα ] αμοιβαίως : Κρίσεις αποφατικαί , διαζευκτικαί.                                8. Η αποφασιστική τροπή ,κρίσιμη φάσις [κυρίως αναφορά προς νόσον]  ,παροξυσμός , διαταραχή.

NΕΩΤ. ΕΓΚΥΚΛ. ΛΕΞΙΚΟΝ » ΗΛΙΟΥ »– Το Αρχαίο Ελληνικόν Πνεύμα» .            Κ.Δ.ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ -» Αριστοτέλης », { σελ.434 }.                                                                                Στην Αριστοτελική ορολογία η λογική κρίσις ονομάζεται »πρότασις’‘ ,»απόφανσις ‘‘ και » αποφαντικός λόγος’‘ .Κρίσις αποφαντική : η πρότασις στην οποία υπάρχει αλήθεια ή ψεύδος. Μόνο στην περιοχή των λογικών κρίσεων τίθεται ζήτημα αληθείας και ψεύδους . 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ  – » Αναλυτικά πρότερα »,  {Α’ -24 a }  &  { A’ – 25 a }.                                         Πρότασις = ο καταφατικός  ή αποφατικός λόγος . Κάθε πρότασις είναι ή του [απλώς ] υπάρχειν  ή  του αναγκαστικώς  υπάρχειν  ή  του ενδέχεται υπάρχειν .

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ  –  »  Περί ερμηνείας  » , { 17 a }.                                                                             Η  κατάφασις είναι είδος αποφάνσεως [ < από + φαίνω ] . Η απόφασις [ < από + φημί ] είναι απόφανσις [ < από + φαίνω ].

                                                             ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ  ΚΡΙΣΕΩΝ :                                                      a].ανάλογα με την ποιότητα b]. ανάλογα με την ποσότητα c].ανάλογα με τον τρόπο.InkedΣάρωση_20180825_LI Δ.ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ – » Μέγα Λεξικόν της Ελληνικής γλώσσης ».                                                   Απόφανσις :  {το από+φαίνεσθαι } η εκδήλωσις γνώμης , και  η άρνησις { < απο+φημί }.

IM.KANT – » Λογική ».                                                                                                                          Κρίσις  : είναι η παράστασις  της ενότητος διαφόρων παραστάσεων ή η παράστασις των σχέσεών τους [ στο βαθμό που αποτελούν μία έννοια ]. Η ύλη και η μορφή αποτελούν τα ουσιώδη συστατικά στοιχεία της κρίσεως .

Ε.Π.ΠΑΠΑΝΟΥΤΣΟΥ  – » Λογική », { σελ.78-79 }.                                                                            Ποιό είναι το πρωταρχικό  στοιχείο της σκέψεως ,η έννοια ή η κρίσις ;                                    Κρίμα = το προ’ι’όν της σκέψεως .

Μ.Μ.ΡΟΖΕΝΤΑΛ  – » Αρχές της διαλεκτικής λογικής »,{ σελ. 228,229,232 }.                            Η κρίσις είναι περισσότερο σύνθετη μορφή νοήσεως. Η κρίσις σε σύγκριση με την έννοια είναι κάτι ποιοτικά νέο.

2. Η ΚΡΙΣΙΣ στην ΙΑΤΡΙΚΗ.                                                                                                                ΔΗΜ.Δ.ΛΥΠΟΥΡΛΗ  – » Ιπποκρατική ιατρική », Προγνωστικόν .                                              H υγίεια , είναι αποτέλεσμα  ευκρασίας { ευ + κράσις : η  σωστή αναλογία των τεσσάρων χυμών [ αίμα,φλέγμα ,κίτρινη και μαύρη χολή ] στο ανθρώπινο σώμα }. Κράσις < κεράννυμι = αναμειγνύω κάτι με κάτι άλλο και παράγεται ένα τρίτο υλικό .Σε κάθε ασθένεια διαταράσσεται η ευκρασία των χυμών του σώματος κι ο ανθρώπινος οργανισμός αντιδρά , προσπαθώντας να αποκαταστήσει την αυτήν την δυσκρασία, με την βοήθεια της πέψεως. Πέψις  <  πέσσω ,πέττω ,πέπτω [= μαλακώνω ,ωριμάζω ] > πεπασμός [= μαλάκωμα,ωρίμανσις] .Απεψία : η βαθμιαία μεταβολή που υφίστανται οι χυμοί του σώματος, κατά την είσοδο ενός λοιμογόνου παράγοντα στον οργανισμό .Πέψις : η προσπάθεια του οργανισμού : 1.να επαναφέρει την διαταραγμένη αναλογία των χυμών στην προτέρα φυσική κατάσταση της υγίειας και 2.να εξαλείψει τους νοσογόνους παράγοντες. Kρίσις : το αποκορύφωμα του αγώνα που διεξάγει ο ανθρώπινος οργανισμός για την αποκατάσταση της ευκρασίας ,άρα και της υγίειας. Εάν αποκατασταθεί η υγίεια και επιτευχθεί η σωστή κράσις των χυμών δια της πέψεως ,τα κατάλοιπα αυτής [ πέψεως ] αποβάλλονται με τα ούρα , με τα κόπρανα , με τον ιδρώτα ή τον εμετό. 

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ  -» Περί αρχαίης ιητρικής », { 18,19 }.                                                          Πέψις { < πέσσω } ωρίμανσις , το πεφθήναι.  

 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ  – » Μετεωρολογικά », [ Δ’ ].                                                                                   Η  σήψις {< σήπομαι = σαπίζω}.  Η πέψις { θερμό } , η απεψία {ψυχρό } και τα είδη τους.   O Αριστοτέλης τονίζει ότι οι ονομασίες όπως πέψις – απεψία ,πέπανσις – ωμότητα,κρίσις  λύσις κ.τ.λ. ΔΕΝ κυριολεκτούν ,διότι είναι μεταφορικές.Επιχειρεί να περιγράψει τις χημικές μεταβολές κάθε είδους με τις διαδικασίες ωρίμασης των καρπών και του ψησίματος των φαγητώνΏστε θα πρέπει να αντιλαμβανόμαστε ότι οι λέξεις αυτές δεν αντανακλούν το αντικείμενο αυτό καθ’εαυτό στη νόηση ,αλλά ότι είναι κατά κάποιον τρόπον [ μεταφορικώς ] ένα είδος  αυτών – των αληθινών πραγμάτων .Παραδείγματος  χάριν , πέπανσις είναι η ωρίμασις των φρούτων ,το γίνωμα των καρπών, το ζύμωμα και το ψήσιμο των τροφών ,ώστε να είναι εύ-πεπτα.. Στην ιπποκρατική ιατρική η πέπανσις  χρησιμοποιείται μεταφορικά στην ‘ωρίμανση των χυμών‘ του σώματος και στην ‘ωρίμανση  την νόσου’ ,όταν  δηλαδή  διαπιστωθεί -σε κάποιο στάδιο της νόσου- ότι οι χυμοί αυτοί μεταβάλλονται από λεπτότεροι σε παχύτερους κι όταν η νόσος έχει  ‘μαλακώσει’ .

Σάρωση_20180915Δ.ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ – » Μέγα Λεξικόν της Ελληνικής γλώσσης ».                                            Πέσσω / πέττω / πέπτω  Πέψις  > [ pepsis ] .Λύσις  { < λύω }.

ΚΛΑΥΔΙΟΥ  ΓΑΛΗΝΟΥ  – » Περί κρίσεων υπόμνημα », [Α’ -κεφ.β’].                                              Τα στάδια των νόσων :

Σάρωση_20180913 (2)                                                                                                                                                   ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ  – » Περί κρισίων  » ,εισαγωγή  &  [34] .                                                                Κρίσις = η αποφασιστική μεταβολή ή τροπή σοβαρής νόσου ,που οδηγεί στην θεραπεία ή στον θάνατο.

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ – » Περί παθών », [ 8 ].                                                                                               H κρίσις της ασθενείας [ ιπποκρατικός  όρος ] είναι η αποφασιστική μεταβολή ,η τροπή της νόσου ,η οποία καθορίζει την καλή  ή την κακή εξέλιξή της.Την κρίση συνοδεύουν σημαντικά συμπτώματα ,που εκδηλώνουν την  άμυνα του οργανισμού ,όπως ιδρώτας ,ρίγος,υψηλός πυρετός , εμετός  και άλλα, ειδικά κατά την διάρκεια των παροξυσμών της νόσου. Τέλος ή αποκαθίσταται η υγίεια ή  η materia peccans {=παθογόνος ουσία } μετατοπίζεται  σε άλλο τόπο [θέση] του σώματος  [= απόστασις ] και εξελίσσεται  σε άλλο νόσημα ή επέρχεται το μοιραίον.

 ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ  – » Αφορισμοί  », { Α’-1 & 20 }.                                                                              Η κρίσις = διαχωρισμός [ διαφορική διάγνωσις } και απόφασις περί νόσου.

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ  – » Προγνωστικόν ».                                                                                                 Κρίνω = ξεδιαλύνω. Κρίσις =/= λύσις { επί πυρετού }.

ΣΤΕΦΑΝΟΥ  ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ   – » Σχόλια  εις το »προγνωστικόν» του Ιπποκράτους ».           Τι εστί κρίσις ; Κρίσις :  οξύρροπος { η έχουσα οξεία ροπή=η αιφνίδιος ,η ταχεία} και αθρόα { η συνεχής και αδιάλειπτος } μεταβολή εν νόσω.  Από που ονομάστηκε κρίσις ;΄Ονομάστηκε  ‘κρίσις’  μεταφορικά από  αυτούς , που κρίνονταν  στα  δικαστήρια και περίμεναν την ετυμηγορία των δικαστών.  Διότι όπως ακριβώς  αυτός που καταδικάζεται βρίσκεται μεταξύ ζωής και θανάτου ,το ίδιο ακριβώς είναι , είπε κάποιος ,που είχε δει  άνθρωπο να νοσεί και να διάγει βίον γεμάτο δυσφορία . Αυτός  ο άνθρωπος κρίνεται [ βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο ] μεταξύ ζωής και θανάτου.

ΑΝΤΟΝ  ΠΑΒΛΟΒΙΤΣ   ΤΣΕΧΩΦ  – » Η κρίση ».                                                                              Τρεις  φίλοι φοιτητές αποφασίζουν  ένα χειμωνιάτικο βράδυ να πάνε στους πέριξ  οίκους  ανοχής.Ο Βασίλιεφ  ,ο ευαίσθητος  φοιτητής  της Νομικής , παθαίνει σοκ στην επαφή του με αυτές τις ανυπόληπτες γυναίκες  και με την δυστυχία που ζουν ,διότι είναι κι αυτά πλάσματα του Θεού σκέφτεται.Προσπαθεί να βρει διάφορους τρόπους να τις βοηθήσει ,αλλά επειδή δεν βρίσκει  σωτήρια λύση καταλήγει σε εσωτερικό αδιέξοδο με έντονο το συναίσθημα της ντροπής. Συνεπεία αυτής ήταν η νευρική κρίση { κλονισμό } που υπέστη ,η οποία  τελικώς  τον οδήγησε  στον ψυχίατρο..

RENE  MAGRITTE  – » The Pleasure Principle { Portrait of Edward James }. [ 1937 ].

tumblr_kwep9efjqb1qav9gjo1_640 (1)Γ.ΠΡΙΝΙΑΝΑΚΗ – »Η γλώσσα των Ελλήνων είναι η γλώσσα που μιλάει η φύση»,{σελ.143}. » Το ‘κρίνω‘ εντάσσεται εννοιολογικά στις λέξεις που εκφράζουν ήχο,βοή,ομιλία.  Το ρήμα ‘κρίνω’ οφείλει την προέλευσή του στο μεταίχμιο , δηλαδή στο σημείο εκείνο το οριακό πέραν του οποίου επέρχεται κάτι.Αυτό που στην Αγγλική ,από τα Ελληνικά ,λέγεται critical point { =κρίσιμο σημείο }.

ΦΡΑΝΤΣ  ΚΑΦΚΑ -»Η κρίση » { Das Urteil = ετυμηγορία ].                                                          Σ’ αυτή την νουβέλα,  η σύγκρουση πατέρα- υιού  είναι  θανάσιμα σφοδρή. Ο διάδοχος  της πατρικής εξουσίας  Γκέοργκ βάζει τον πατέρα του στο κρεβάτι και τον σκεπάζει .Ο πατέρας  όμως αντιδρά ,σηκώνεται απότομα και τον καταδικάζει σε θάνατο δια πνιγμού. Η κρίση [= ετυμηγορία ] του πατέρα είναι διαταγή για τον Γκέοργκ και την εκτελεί.

ΔΑΜ. ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗ  – » Ετυμολογικό λεξικό της Ελληνικής ».

Γ.ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗ  – » Ετυμολογικό λεξικό της νέας Ελληνικής γλώσσας ».                        Κρίνω { < κρί-ν-jω } : αρχ.σημ. διαχωρίζω ,κοσκινίζω . // Λατ, cribrum {= κοσκινο } >  Γαλλ. crible  , crimen -inis = κρίση,απόφαση- κατηγορία,έγκλημα { > Γαλλ. crime } //  Αποφασίζω { ομηρική εποχή }, διατυπώνω γνώμη,αποφαίνομαι ,δικάζω.  Κρίση { <  κρίσις } = απόφαση-εκλογή ,καταδίκη ,δυσμενής έκβαση { κυρ.για νόσους } ενώ οι σύγχρονες χρήσεις  στην οικονομία, την πολιτική οφείλονται στην επίδραση των ελληνογενών crise { Γαλλ. } και  crisis { Aγγλ. }

ΣΤΕΦ.ΚΟΥΜΑΝΟΥΔΗ  – » Λεξικόν  Λατινο-Ελληνικόν ».                                                            Cerno : κρίνω =χωρίζω  2].κρίνω = διακρίνω .»cerno farinam cribro» = σήθω , διασήθω , καθαρίζω το αλεύρι με το κόσκινο { κρησέρα =κρησάρα }  3]. κρίνω= διακρίνω με τους οφθαλμούς , καθορώ {κατιδείν }, φαίνομαι.  4].κρίνω = διακρίνω με την διάνοια ,διαγιγνώσκω .  Certus,a,um  [ συγγενές του cerno ] : βούλομαι ,προτιμώ  2].επιθ. βέβαιος ,ασφαλής ,πιστός . Crimen -is { < cerno } : έγκλημα ,κρίμα,αιτία ,κατηγορία   2]. αμάρτημα ,αδίκημα.

ΑΝ. ΤΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ  – ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ – ‘‘ Αρχιγένεθλος  ελληνική γλώσσα ».                               Κρίσις  { crisis } —–> κρίμα { crime }. [ Προσέξτε την διαφορά : στην  Λατινική :crisis ,στην νεο-Ελληνική :  κρίση.! ].

ΑΡ..ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ – » Η οικουμενική διάσταση της ελληνικής γλώσσας ».                        Crisis { 1453 } : = η αποφασιστική στιγμή { critical point } από την οποία κρίνεται η έκβαση ενός αποτελέσματος.

R .KOSELLECK – » Κρίση ».                                                                                                                Ο διακεκριμένος ιστορικός  των εννοιών Ράινχαρτ  Κόζελλεκ ,στο παρόν  δοκίμιό του, προσπαθεί να δώσει απάντηση στα εξής ερωτήματα :                                                                Τι σημαίνει ‘κρίσις’ ; Ποίο είναι το περιεχόμενο και οι σημασίες αυτής της λέξεως ;          Αφού πρώτα αναλύει  την αρχαιοελληνική χρήση της λέξεως ,συμπεραίνει στο τέλος του δοκιμίου του ότι : << Οι πολύπλευρες σημασίες της λέξεως  γνώρισαν τεράστια ποσοτική ανάπτυξη από τον 19ο αι.,ενώ αυτή η ίδια δεν κέρδισε σχεδόν τίποτα σε σαφήνεια ή ακρίβεια. Η »κρίση» παραμένει ένα σλόγκαν ! H ίδια  η χρήση της λέξεως μπορεί να ερμηνευτεί ως ένα σύμπτωμα μιας ιστορικής »κρίσεως»,η οποία διαφεύγει ενός …ακριβούς ορισμού[!]..>>

B]. ΤΟ  ΚΡΙΜΑ.                                                                                                                                       ΑΝ. ΤΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ  – ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ – » Ο εν τη λέξει Λόγος ».                                                    Η κατάληξις [-μα] δηλώνει κάτι  υπαρκτόν και μόνιμον ,πολλάκις δε  το πέρασμα του αφηρημένου στο συγκεκριμένο. Όπως  ποίησ-ις —–> ποίη-μα , κίνησ-ις—–> κίνη-μα ,κύησ-ις—-> κύη-μα,μάθησ-ις—-> μάθη-μα   κ.α.

Δ.ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ – » Μέγα Λεξικόν της Ελληνικής γλώσσης ».                                                Το κρίμα .Μεταγενέστερα το κρίμα { κρί-μα <—–κρίσ-ις } ταυτίστηκε με την αμαρτία!

Ν.Π. ΑΝΔΡΙΩΤΗ  – » Ετυμολογικό  λεξικό της κοινής Νεοελληνικής ».                                      Κρίμα { < κρίνω }.Η σημασία ‘βασανίζω’ από τη βασανιστικήν ανάκριση.

Γ.ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗ  – » Ετυμολογικό λεξικό της νέας Ελληνικής γλώσσας ».                  Κρίμα  { < κρίνω }.Αρχική σημασία : κρίση , απόφαση. Ελληνιστική σημασία : καταδίκη ,κατάκριση .  Μεσαιωνική σημασία { ως επίρρημα }: αδικία,άδικο.

ΑΙΣΧΥΛΟΥ  – » Ικέτιδες », { στ.395-397 }, [ αποδ.Κ.Χ.Μύρης ].                                                         Κρίνω = ζυγιάζω.  Κρίμα = απόφαση.  Κριτής = δικαστής.

Γ.ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗ  –  »  Λεξικό συνωνύμων και αντωνύμων  ».                                                 Α’].Κρίμα : 1. Αμάρτημα ,λάθος  2.Αδικία . ΑΝΤ. ευτύχημα ,τύχη. Β’].Κρίμα { ως επιφώνημα } : ατυχία,κακοτυχία,δυστύχημα.

 

Γι’ αυτό άλλο η κρίσ-ις{= η ικανότης του κρίνειν,αφηρημένη  },άλλο η κρίσ-η{ =αυτή, η οποία είναι  στατική και συγκεκριμένη} Το δε κρί-μα είναι το αποτέλεσμα της ικανότητος του  κρίνειν .Η δε  κατάληξις  εις [-μα] δηλώνει πάντα  το συγκεκριμένο και στατικό.          MICHAEL HAYTER  – » Housing crisis ».2025528-KCLXWWIK-7Από την Λογική και τα  Δικαστήρια  η λέξη’ κρίσις [ το να διαχωρίζω ,διακρίνω ]              πέρασε πρώτα στην ιατρική ορολογία  ως κρίσις  νευρική ,υστερική κ.α. κι έπειτα στην Χριστιανική θρησκεία ως θε’ι’κή κρίσις  : Τελική Κρίσις , Δευτέρα Παρουσία.                        ΚΑΒΕΡΤΖΑ ΦΡΑΓΚΙΑ  – » Η Δευτέρα Παρουσία »,{1641 } .                                                            Στο κέντρο ο Αρχάγγελος  Γαβριήλ με τον ζυγό της Ψυχοστασίας και το σπαθί.

[αριστερά] –  Ζυγοί ψυχοστασίας που συνόδευαν τον νεκρό στο ταξίδι του για τον Κάτω κόσμο. [δεξιά ]-Στη χρυσή ζυγαριά του Διός τοποθετήθηκαν οι κήρες {=καρδιές } του Αχιλλέα και του Έκτορα και το αποτέλεσμα έκρινε ποιος από τους δύο θα έχανε τη ζωή του κατά την διάρκεια της μάχης { Ιλιάδα Χ’ , στ.209-212 }.Στην ομηρική εποχή ,η ψυχοστασία ήταν διαφορετική επειδή γινόταν πριν από τον θάνατο.Διότι η ψυχή είχε την σημασία της ζωής.

Η  Θέτις  { θεά της Δικαιοσύνης }  κρατώντας  ζυγαριά και σπαθί  –                                            Οι Κριτές του Κάτω κόσμου { Ραδάμανθυς , Μίνως , Αιακός  }..

Σήμερα η λέξη χρησιμοποιείται άνευ ουσίας. Διότι αιωρούνται  πλέον οι ‘κρίσεις’ αυτομάτως , χωρίς την ανάγκη  κριτού και κριτηρίων ! Κρίσεις  μαλθακές , από ψευδοκριτές  με» license  to παπαρολογείν », πολλές και επικίνδυνες  !  Παντού και πάντοτε όμως  θα υπάρχει κάποιος κριτής , ο οποίος θα έχει ασφαλή  κριτήρια για να εκφράσει ορθά  την κρίσιν του ,προσπαθώντας να διακρίνει ,να ξεχωρίσει ,να ξεδιαλύνει ,να συγκρίνει , να επικρίνει ,να ανακρίνει ,να κατακρίνει ,να εγκρίνει αυτά που θα τον φέρουν πιο  κοντά στην αλήθεια.                                                                                                         ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ :

Το σλάιντ απαιτεί την χρήση JavaScript.

ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ  ΒΙΒΛΙΑ  , ΕΛΕΓΧΕΤΕ  ΤΙΣ  ΠΗΓΕΣ.

Βρώμικος ή Βρόμικος ;

Μεγάλη  αμηχανία προκαλεί η  διπλή  γραφή του επιθέτου  βρώμικος-η-ον  /  βρόμικος-η-ο. Επί τούτου ,σε δύο  καθημερινές  εφημερίδες  διαβάζουμε  »βρώμικος  πόλεμος»  στην μια και »βρόμικος πόλεμος στην άλλη .Είναι και τα δύο ορθά ή ένα από τα δύο ; Είναι άραγε ταυτόσημα εννοιολογικά και  ετυμολογικά, τα βρώμικος / βρόμικος , ή  έχουν διαφορετική ορθογραφία ,διότι έχουν άλλη ετυμολογική ρίζα συνεπώς και διαφορετικό νόημα;  Τις απορίες  αυτές  μπορούν να μας  τις λύσουν τα καλά και σύγχρονα Νεοελληνικά λεξικά μας .Ας αρχίσουμε την έρευνα .

ΕΜΜ.ΚΡΙΑΡΑ – » Νέο-ελληνικό  λεξικό ».

Βρόμικος , αυτός που είναι γεμάτος βρομιά . Ανήθικος { μεταφ.}.

 

A.Π.Θ {Ιδρ. Μαν.Τριανταφυλλίδη} – » Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής «.

Βρόμικος { αντιθ. καθαρός }= αυτόν που τον χαρακτηρίζει η βρομιά. Βρομάω : { ελνστ. βρωμώ [ < βρώμος , βρόμος  ‘βρόμα’ ], διαφορετικό {;}από το αρχαίο ‘βρόμος ‘= δυνατός θόρυβος { ορθογραφία απλοποιημένη !! }.

 

ΑΚΑΔ.ΑΘΗΝΩΝ  – » Χρηστικό λεξικό της Νέο-ελληνικής γλώσσας ».

Βρόμικος & Βρώμικος = αυτός που χαρακτηρίζεται από βρομιά , έλλειψη καθαριότητας και συνήθως άσχημη μυρωδιά.

Αντιλαμβάνεσθε , ότι όχι μόνο δεν λύθηκαν επαρκώς οι απορίες  ,αλλά ότι η ασάφεια επιτάθηκε. Ο Εμμ.Κριαράς  καταγράφει ΜΟΝΟ βρόμικος. Το Λ.Κ.Ν  καταγράφει βρόμικος το οποίο προέρχεται από το βρομάω δηλαδή από το…βρωμώ {!;}.Τέλος το Χρηστικό καταγράφει και τους δύο τύπους {ίσως για να υπάρχει το δικαίωμα επιλογής }.           Ποιός  όμως  έχει δίκιο και ποιος  άδικο ;

1. BΡΟΜΩ  ή  ΒΡΩΜΩ ;  

Διαφέρει το Βρομώ από  το Βρωμώ. Η ορθογραφία θα μας οδηγήσει στην ορθή ετυμολογία εκάστου ρήματος  και στην αληθινή σημασία του.

ΠΑΝ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ  – » Λεξικό ρημάτων της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας ».

Βρέμω = βρυχώμαι ,ωρύομαι , θορυβώ..  Παράγωγα : βρόμος ,βρομέω-ώ ,βρόμιος ,βρομιάζομαι , βροντή.

Βρέμω  < [ *ΒΡΕΜ- ] και με μετάπτωση το [ *ΒΡΕΜ- ] —-> [ *ΒΡΟΜ-].InkedΣάρωση_20180322 (2)_LI

ΙΑΚ. ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ  – » Πελασγικά ».Βρετάς = κραυγάζω ,φωνάζω ,βραταγώ [= ψοφώ]. Βρέμω =ηχώ, φωνάζω .Βριμή= απειλή.

 

Π.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ  – » Η Θεσσαλική θεά Εν[ν[οδία ή Φεραία θεά ».

BΡΙΜΩ : Η θεά που φωνάζει δυνατά και οργισμένα { ενεβριμήσατο }  αναγκάζοντας  τον Ερμή να σταματήσει το εγχείρημά  του. 

 

ΔΑΜ. ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗ  – » Ετυμολογικό λεξικό της Ελληνικής ».

Ροχθέω ,Βροχθέω ,Βροθέω = κάνω θόρυβο. Βρομέω =βομβώ ,κροτώ .Βρόμος = ταραχή ,θόρυβος .Βρόμιος =ο προκαλών κρότον, θόρυβον. Βρέμω =ηχώ δυνατά. Βροντή = κρότος.

 

ΓΡ. ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗ  – » Λεξικόν  ερμηνευτικόν ».

Βρέμω { > βροντή } .Βρέμω = fremo {Λατ.}

 

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ  – » Ανώμαλα ρήματα της Αρχ. Ελληνικής γλώσσης ».

Βροτάω-ώ = βροντώ , κάμνω βροντήν , μπουμπουνίζω. Βρέμω { fremo } < [*BΡEM-].  Καθ ‘ εταιροίωσιν του  [ε]  σε  [ο]  το [*ΒΡΕΜ-]  γίνεται   [*ΒΡΟΜ-] > Βροτώ .

 

ΠΑΝ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – » Λεξικό ρημάτων της Αρχ. Ελληνικής γλώσσας ».

Βιβρώσκω = τρώγω , καταβροχθίζω ,καταπίνω. Παράγωγα : α].Από { *ΒΡΟ-,*ΒΟΡ-}:βορά, βορός ,[κατά]βροχθίζω  β].Από {*ΒΡΩ-} : βρώμαι ,βρώσις ,βρώμη,βρώσιμος ,βρωτός [ βρωμώ]  γ]. βάραθρον.

Βιβρώσκω : βι { ενεστ.αναδιπλ } + βρω [ από μετάπτωση  της ρ. *βρο- ] +σκ { προσφ.} – ω.InkedΣάρωση_20180321_LI                                                                                                                                                     ΠΑΝ.

ΚΟΛΛΙΑ -»Λεξικόν των βασικών ρημάτων της Αρχ. Αττικής πεζογραφίας».

Βιβρώσκω : βι { ενεστ.αναδιπλ.} + βρω { από ρ.[ *βορ- ] και  δια μετ. των φθόγγων [ ορ = ρο ] > *[βρο-] και δια μεταπτ. > [*βρω-]  + σκ { προσφ.} – ω. Βορά { > Voro }.

 

ΔΑΜ. ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗ  – » Ετυμολογικό λεξικό της Ελληνικής ».

Βρόω ,βρώμι , βρώσκω , βιβρώσκω = τρώγω.

 

LIDDELL & SCOTT – » Μέγα λεξικόν της Ελληνικής γλώσσης ».

Βάραθρον = βράθυ { < βιβρώσκω }. Λατ. vorare , vorago .


2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ  ΑΝΑΔΡΟΜΗ  

ΟΜΗΡΟΥ – » Ιλιάς », { Π – 642 }.

Βρομέουσι = βομβούν .

 

ΟΜΗΡΟΥ  – » Οδύσσεια »,{ μ – 23 }.

<< Εσθίετε  βρώμην = τρώτε   βρώσιν  >>.

 

Ι.ΠΑΝΤΑΖΙΔΟΥ  – » Λεξικόν Ομηρικόν » .

Βρέμω > βρόμος {=πάταγος,κριγμός }  > βρομέω {= βομβώ } . Βρώμη &  βρώμα = έδεσμα,φαγητόν. Βρωτύς =βρώσις ,εδωδή , το φαγείν.

 

ΗΣΥΧΙΟΥ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ – » Λεξικόν ».

 Βρόμιος =ο Σάτυρος ή ο Διόνυσος. Βρόμος = ιδίωμα ήχου ,ήχος, σπέρμα λεπτής κριθής ,βοτάνη. Βόρμος & Βρόμος = τροφή τετραπόδων. Βορόν = βρωτικόν .Βορός =πολυφάγος,άπληστος. Βρωμέεν = οζόμενον ,βαρυώδες ,δυσώδες.Βρώμος = οσμή , τόπος στον οποίον   ουρούν και αφοδεύουν οι έλαφοι. Βρωμωμένου = ογκωμένου .Βρωτόν = βρώσιμον.

 

THOMAS  GAISFORD  -» Etymologicon Magnum Lexicon ».

Βρόμος :  1.κυρίως ο ήχος του πυρός . Πεποιημένη  είναι η φωνή  κατά μίμηση του ψόφου[=θορύβου ] της φωτιάς 2. από το βρέμω > βρόμος  3. ο ήχος του ανέμου { βρομήσει = φυσήσει }. Βρόμιος ο Διόνυσος { < βρέμω  }. Βροντή : { <  βρομή  < βρέμω  }. Βρωμηστής : 1.χορτοφάγος 2. και ογκούμενος  όνος  δια λιμόν  {= γα’ι’δούρι που ογκαρίζει / γκαρίζει από πείνα}. Βρώσις = τροφή ,βρώμη, βρώμα.

 

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ { Αρχ. Θεσ/νικης  }- » Παρεκβολαί εις την Ιλιάδα και την Οδύσσειαν ».

1.Βρόμος, κυρίως επί ανέμων και επί πυρός , εξ αυτών  και το βρέμειν..Βρόμος  και η ιαχή. Έβρεμον γαρ ως πυρ , ίαχον δε ως άνεμος  2. Βρόμον  λέγει και ο Παυσανίας το σπέρμα ,το όμοιο με την λεπτή κριθή , το κοινώς λεγόμενον βρόμιον  3. Βρωμάσθαι , τίθεται επί αρσένων όνων , όταν  αυτοί λιμοκτονούν και το βρωμάσθαι βρώμης  , σημαίνει το τροφής  δείσθαι {= έχω ανάγκη τροφής }.

 

CORN.SCHREVELIUS  – » Lexicon manuale graeco-latinum et latino-graecum » .

Βρέμω =fremo  .Βρώσκω = to browse {Angl }. Βρωτός = Bread {Angl. }.Το βρωτόν δηλαδή έδωσε το Αγγλικο  Bread .

 

CORN.SCHREVELIUS  – » Lexicon, in Greek and English ».

H  μεταγενέστερη μετάφραση του λεξικού στην Αγγλική γράφει : << Whence{ αρχ.} perhaps Engl. Bread  = Aπ ‘ αυτό ίσως το Bread >>. Δηλαδή προστέθηκε κάτι που δεν υπήρχε στο αρχικό  Ελληνο-λατινικό λεξικό : το ίσως .

 

ΑΝΘ.ΓΑΖΗ  – » Λεξικόν της Ελληνικής γλώσσης ».

Βρομέω -ώ = βρέμω .1] επί μυγών , σφηκών, κλπ. 2] επί νερού βράζοντος.  Βρόμιος = αυτός που κάνει βρόμον , κτύπον ,ο ηχητικός. 2] Επίθετο του Βάκχου , επειδή ο Δίας ερχόταν στην Σεμέλη με κρότο από τις βροντές και τις αστραπές , όταν αυτή κυοφορούσε τον Βάκχον  ή απ΄ τις βοές των περιπλανωμένων στα όρη βακχευόντων κατά την διάρκεια της νύκτας. Βρόμος ,ο,η { < βρέμω } = βρόντος , ήχος ακουστός.

 

ΑΝΘ.ΓΑΖΗ  – » Λεξικόν της Ελληνικής γλώσσης ».

Βρωμάομαι-ώμαι = βρωμέω .Αγγαρίζω [=γκαρίζω ], ίσως εκ του βρέμω. 2]. Εκ του βρώμος = εκδίδω κακήν οσμήν , βρομώ {;}. Εκ του βρώμα παράγεται το βρωμάω και το βρωμάσθαι , το επιθυμίαν εχειν προς το φαγείν. Το δε βρόμος , οσμή , και βρόμα , δια του όμικρον γράφεται ,προς διαφοράν του βρώμα = φαγητού , κατά παρατήρησιν των νεωτέρων.!! { δηλαδή σύγχυσις }.!

 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ  – » Των περί τα ζώα ιστοριών », { Ζ’ – 579 a }.

Ο Αριστοτέλης γράφει ‘βρωμάται’ και όχι  ‘βρομάται’. !

 

ΜΑΡΙΟΥ  ΒΕΡΕΤΤΑ  – » Τα  βρωμόλογα  των Αρχαίων Ελλήνων ».

Βρώμος = η αποκρουστική μυρωδιά των τράγων κατά την εποχή της οχείας .Βρώμος = η τραγίλα, η τρα’ί’σια  μυρουδιά.

 

ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ Δ. του ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ  – » Λεξικόν της Ελληνικής γλώσσης ». Βρομέω { < βρόμος } =Βρέμω , βο’ί’ζω  { σαν το μελίσσι κτλ.}.Βρόμος { < βρέμω } = βοή { κυρίως πυρός , ανέμου κτλ.}, κρότος  { βροντής κτλ. },ήχος { αυλών κτλ. }.Βρόμιος = 1]. ο κάμνων κρότον { βρόμον }, βου’ί’ζων , αντηχών, θορυβώδης  2]. ο Βάκχος  ή ο οίνος  3]. ο ανήκων στον βρόμιον , ο βακχικός.

 

ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ Δ. του ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ – » Λεξικόν της Ελληνικής γλώσσης ».

Βρωμάομαι-ώμαι ={ < βρέμω } = 1. ογκάομαι {= γκαρύζω } 2.{ μεταγενέστερον }  εκ του βρώμος = όζω { κοιν.  βρωμώ }. Βρώμα ή βρώμη = τροφή ,φαγητόν. Βρώμησις =γκάρυσμα. Βρώσις { < βιβρώσκω } =1.το τρώγειν  2. σήψις , φθορά.

 

ΣΠΥΡ.ΖΑΜΠΕΛΙΟΥ  – » Πηγές της  Νεοελληνικής εθνότητας », { σελ. 508-509 }.

<<… Κατά τον 10ο αιώνα -που έζησε ,κατά την γνώμη μας- ο Ψευδηρωδιανός { άρα σύγχρονος του Νικ.Φωκά } έγραψε ένα πόνημα ,όπου μπορούμε να συνάγουμε αξιόλογα δεδομένα για την κατάσταση της τότε καθομιλουμένης… .Στις μέρες του συγγραφέα αυτού , το όζω λεγόταν βρωμώ κτλ…>>.

 

LIDDELL & SCOTT   – » Μέγα Λεξικόν της Ελληνικής γλώσσης ».

Όζω {Δωρ. όσδω } < [*ΟΔ-] = μυρίζω { και επί ευαρέστου και επί δυσαρέστου οσμής  } . Οσμή { <  οδ-μή  } , ευώδης , δυσώδης.

 

Ν.Π. ΑΝΔΡΙΩΤΗ  – » Ετυμολογικό  λεξικό της κοινής Νεοελληνικής ».

Βρόμα η [ < βρομώ { υποχωρητ.}!;! ] .Βρώμα = φαγέδαινα  του στόματος. Βρόμικος { < βρόμα }.Βρόμιος  < βρόμιος [μσν.] < βρομώ { υποχωρητ.}.Βρομώ {< βρόμος  [υποχωρητ.] }= κροτώ . Η σημασία βρομώ = όζω , ήδη μεσαιωνική .

 

Γ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗ  – » Σύγχρονο λεξικό ΟΡΩΝ και ΘΕΜΑΤΩΝ γλωσσολογικών ».

Υποχωρητικός σχηματισμός λέξεων , σελ.409 . Κατά την υποχωρητική παραγωγή , η βραχύτερη λέξη παράγεται από μακρότερη {;}. { Το βρόμα από το βρομώ  υπακούει στον κανόνα ;}.

 

Δ.ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ – » Μέγα Λεξικόν της Ελληνικής γλώσσης ».

[1].Βρώμος [ < βιβρώσκω ] =βρώμα , τροφή , φαγητό

[2]. Βρώμος = { μετγν ,μσν. και δημ.} δυσωδία, δυσοσμία ,κακοσμία ,ιδίως δε η αποφορά των ζώων κατά την εποχή του ζευγαρώματος, βρώμα

[3]. Βρώμος = γένος φυτών [βοταν.].

 

ΦΡΥΝΙΧΟΥ  – »  Εκλογαί  ρημάτων και ονομάτων αττικών &  αποσπάσματα Ηρωδιανού ».

Βρώμος  δεν πρέπει να λέγεται επί της δυσωδίας .Επί της δυσωδίας ,άχαριν οσμήν λέγε , όπως ακριβώς οι κωμωδοποιοί …

Η εσφαλμένη γραφή.

ΠΑΛ. ΔΙΑΘΗΚΗ  – » Ιώβ », { 6,7 }.

<< .. διότι δεν μπορεί να σταματήσει  η οργή μου . Επειδή  σαν βρώμη { βρόμος ,  λανθασμένη  γραφή αντί βρώμος }, με την οποίαν τρέφονται τα ζώα και όχι οι άνθρωποι, βλέπω τις τροφές μου και η μυρωδιά τους  μου προκαλεί αηδία , όπως η δυσώδης οσμή  του λέοντος >>.

 

ΒΙΤΖ.ΚΟΡΝΑΡΟΥ  – » Ερωτόκριτος » , { δ’ , 538-540 }.

Βρόμον { λανθασμένη γραφή αντί  βρώμον = βρωμιά }.


3. H  ΣΥΓΧΥΣIΣ.  

fart

 J.B.HOFMANN  – » Ετυμολογικόν λεξικόν της Αρχαίας Ελληνικής ».

Βρώμος { ορθότερον βρόμος !; } = δυσωδία , δυσοσμία. Βρωμέω ,βρωμάομαι = αναδίδω δυσάρεστον οσμή ,βρομώ { > ex-bromare } : ταυτόσημο στο  βρόμος , ο τονθορυσμός, μέγας  θόρυβος { πβ. το κρούειν ,πέρδεσθαι ,βρομάν }.

 

ΠΑΠΥΡΟΥ – » Λεξικό της Ελληνικής γλώσσας ».

Στην λ. βρόμος ,η έννοια του θορύβου συνδέθηκε με κάποια δυσωδία [… της πορδής ] που ακολουθεί μετά τον θόρυβο […της κλανιάς! ] και κατέληξε να σημαίνει την ίδια την δυσωδία […της πορδής ! ].

 

Γ.ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗ  – » Ετυμολογικό λεξικό της νέας Ελληνικής γλώσσας ».

Βρομώ : αρχική σημασία ‘θορυβώ’ —-> [ελνστ.σημασία] μυρίζω’ άσχημα , ίσως με ενδιάμεση σημασία ‘πέρδομαι’{!}.

 

Γ.ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗ  – » Λεξικό των Δυσκολιών & των Λαθών στη χρήση της Ελληνικής ».

Βρόμικος .Τα στοιχεία δείχνουν ότι αφετηρία υπήρξε το αρχ.βρομώ ,που αρχικά σήμαινε ‘θορυβώ’ και αργότερα ‘‘μυρίζω άσχημα »{ ίσως με ενδιάμεση σημασία το ‘‘πέρδομαι’‘ }.

Η πορδή μπορεί να σκοτώσει ή να σώσει.!    

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ  ΠΑΛΑΤΙΝΗ   – » Σκωπτικά επιγράμματα ‘‘ ,΄βιβλ. ΙΑ’ { μέρος β’ }, [395].

Η πορδή άμα δεν βρει  διέξοδο σκοτώνει πολλούς. Η πορδή όμως σώζει  όταν σκορπά την τραυλή μελωδία της .Η πορδή επειδή και σώζει και σκοτώνει έχει ίδια δύναμη με τους βασιλιάδες.!

Σίγουρα η δύναμη της πορδής είναι μεγάλη και μπορεί -έστω και καθ’ υπερβολήν » να συγκριθεί με την βασιλική δύναμη. Εν τούτοις  δεν είναι όλοι οι θόρυβοι κλανιές  ,ούτε όλες  οι κλανιές  ,τοιούτως ειπείν ,..θορυβώδεις  –  καθ ‘ όσον υπάρχουν  είδη  πορδών   :     << Κλάσιμο     >>. Έτσι δεν μπορεί το ρήμα βρομώ να συσχετιστεί αποκλειστικά με το ρ. πέρδομαι  ,ούτως ώστε να σημαίνει πρώτα τους κανονιοβολισμούς της κλανιάς και κατόπιν την διάχυση δυσόσμων  αερίων .Διότι υπάρχουν και οι λεγόμενες» κούφιες» ή »θανατηφόρες »  πορδές  ,ιδιαιτέρως μετά την βρώσιν τρωγαλίων{= στραγάλια } ,όπου ο μόνος τρόπος αντιμετώπισής τους είναι η  ταχεία εκκένωσις του χώρου . Άλλες φορές πάλι το »κλανίδι» μπορεί να οδηγήσει ακόμη και εις την κατάκτησιν της φιλοσοφίας  :         << Από το πέρδεσθαι στο φιλοσοφείν . >> αλλά δεν είναι ό,τι το εύοσμον και ενίοτε ό,τι το επιθυμητόν. To βδέω  μάλιστα μπορεί να εκφράσει ικανώς  την έννοια του πέρδομαι  καθώς και της δυσωδίας.

LIDDELL &  SCOTT  – » Μέγα Λεξικόν της Ελληνικής γλώσσης ».

Bδέω = 1]. κλάνω , πέρδομαι  2].[καθόλου] αποφέρω δυσωδίαν , βρωμώ. [ εντεύθεν τα βδύλλω, βδελυρός,βδελύσσομαι .Βδόλος { < βδέω } = δυσωδία ,βρώμα{πορδής ή λύχνου}.

 

ΗΣΥΧΙΟΥ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ  – » Λεξικόν ».

Bδελυγμία = δυσωδία.

Η σύγχυση  λοιπόν της εννοίας του ρ.βρομώ με την έννοια του ρ.βρωμώ κατέληξε στο …πέρδομαι. Γιατί όμως  αυτή η σύγχυση ; Εφόσον το ρ. βρομώ {= θόρυβος , κρότος } έχει σχέση με το αισθητήριο  της ακοής , πώς  μπορεί να συγχέεται  με το ρ.βρωμώ { = τρώγω } και τα βρώματα { = φαγητά } και τις  οσμές που αναδύονται απ’αυτά ,τα οποία έχουν σχέση  με το αισθητήριο της οσφρήσεως  ;                                    Tας  θύρας κλείσατε ,τους οφθαλμούς ανοίξατε. Εκάς  οι αμύητοι.                   xxx                                                                                                                                                                    

Β.ΦΙΛΙΑ – Γ.ΠΡΙΝΙΑΝΑΚΗ  – » Τα ημαρτημένα του λεξικού Μπαμπινιώτη ».

Τα βρωμερά {= φαγώσιμα }είναι εκείνα που προσφέρουν την οσμή {ευοσμία ή κακοσμία}και έχουν να κάνουν με το αισθητήριο της οσφρήσεως . Τα  βρομερά { =θορυβώδη } είναι αυτά προκαλούνται από τους ήχους και έχουν να κάνουν με το αισθητήριο της ακοής.    

 

 α]. ΒΡΩΜΑΣΘΑΙ  & ΟΓΚΑΣΘΑΙ  ΕΠΙ  ΟΝΩΝ..                                                                  

ΑΜΜΩΝΙΟΥ  – »  Λεξικόν Ομοίων  και Διαφόρων  λέξεων ». Φωνές ζώων.

Το Βρωμάσθαι  λέγεται επί όνων .

 

ΠΟΛΥΔΕΥΚΟΥΣ  – »Ονομαστικόν ». Φωναί  ζώων.

Βρωμάσθαι = η βρώμησις των όνων. Το ίδιο και για τους ημιόνους. Λέγεται δε το βρωμάσθαι και ογκάσθαι . Ογκώμενοι = βρωμώμενοι . Ογκηστάς μερικοί από τους ποητές λένε τους όνους.

 

ΦΩΤΙΟΥ  – «Λέξεων Συναγωγή «.

Βρωμάσθαι = το ογκάσθαι {= το να γκαρίζει } ένα πεινασμένο γα’ι’δούρι. Βρώμα = η φωνή του πεινασμένου γα’ι’δουριού.

 

Ι.ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΥ  – »  Λεξικόν της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσης «.

Ογκάομαι = ογκαρίζω , γκαρίζω.

 

 

β]. ΔΙΟΝΥΣΟΣ  ΒΡΟΜΙΟΣ .  

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ  – » Θεσμοφοριάζουσαι », {στ. 991-998  }.

Βρόμιε = θεέ του θορύβου.  Βρέμονται = βου’ί’ζουν.

ΖΕΥΣ ΥΨΙ-ΒΡΕΜΕΤΗΣ   &    ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΒΡΟΜΙΟΣ.

 

ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ  – » Βάκχαι », { στ.83-88 }.

Βρόμιος = βροντερή θεότητα { Διόνυσος }.Ο Διόνυσος είναι Βρόμιος  επειδή  είναι βροντερός , όχι επειδή είναι  βρωμερός και πορδαλάς.

 

ΣΟΥΔΑ ή ΣΟΥ’Ι’ΔΑ  – » Λεξικόν » .

Βρόμιος ο Διόνυσος, ο γενεσιουργός των καρπών , παρά το βορά —> βόριμος  και υπερθέσει βρόμιος{;! }..Προφανώς πρόκειται περί παρετυμολογίας. Ο Βρόμιος  δεν σχετίζεται με την καρποφορία αλλά με την βροντή. 

 

γ].  ΒΡΩΜΑΤΑ ,ΣΗΨΙΣ  και ΠΕΨΙΣ .

H.DIELS  & W.KRANZ – » Οι προσωκρατικοί », τομ .Α’.

Παλαιά συνήθεια ήταν ,οι άνθρωποι να λένε άσηπτα {=αχώνευτα } ,όσα εμείς λέμε άπεπτα {=αχώνευτα }.

 

ΚΛΑΥΔΙΟΥ  ΓΑΛΗΝΟΥ  – » Άπαντα », τομ. XVIII . Ιπποκράτους Αφορισμοί .

ΚΛΑΥΔΙΟΥ  ΓΑΛΗΝΟΥ  – » Άπαντα », τομ. XIX  { 372  Kuhn }, Ιατρικοί όροι.                            << … Πώς  Ιπποκράτης και Ερασίστρατος και Εμπεδοκλής και Ασκληπιάδης τας πέψεις της τροφής φασί γίνεσθαι …Εμπεδοκλής δε σήψει  >>.Πώς λένε ο Ιπποκράτης , ο Ερασίστρατος, ο Εμπεδοκλής και ο Ασκληπιάδης ότι γίνεται η πέψη της τροφής ; Ο Εμπεδοκλής λέει [ ότι γίνεται ] με την σήψη.

 

ΓΙΑΝ.ΠΡΙΝΙΑΝΑΚΗ  – » Η γλώσσα των Ελλήνων είναι η γλώσσα που μιλάει η φύση ».

Aπό το βιβρώσκω  : 1]. Βορά  2]. -Βόρος {ως β’ συνθετικό } 3]. Βρώση  [ > το βρώμα{=φαγητό }  &  η βρώμα {= δυσωδία} καθώς αποσυντίθεται και όζει ,πάλι αποτελεί βρώμα {= δυσωδία} και βρώμα {=φαγητό } για κάποια άλλα πτωματοφάγα  όντα.

Σάρωση_20180409Ο ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ : Το σύνολο των χημικών και βιολογικών μεταμορφώσεων που τελούνται στον οργανισμό , η εναλλαγή της ύλης.                                                                     Είναι ένας συνεχής κύκλος, σε δύο  φάσεις: 1η. Καταβολισμού  2η. Αναβολισμού.                 Ο Καταβολισμός είναι μία εκ των φάσεων του μεταβολισμού ,η περιλαμβάνουσα την σειράν αντιδράσεων την απολήγουσα στην φθορά  και στην μετουσίωση των οργανικών υλών {διάσπαση των μεγάλων μορίων σε μικρότερα μόρια =αποσύνθεση }.                           Ο Αναβολισμός είναι η διαδικασία του μεταβολισμού που περιλαμβάνει τις αντιδράσεις σύνθεσης πολύπλοκων χημικών ουσιών {σύνθεση }.Ο μεταβολισμός  δηλαδή είναι μία μεταβολή των τροφών , οι οποίες  Κατά τον ιατρόν Γαληνόν  τροπή = τροφή .{ εναλλαγή π—>φ }.Εκ του τρέπω το τρέφω , διότι η τροφή για να μας θρέψει πρέπει να υποστεί διάσπαση  και κατεργασία από τον οργανισμό ούτως ώστε να μετατραπεί σε όλα τα αναγκαία προς αφομοίωση και απορρόφηση .                                                                           

ΓΑΛΗΝΟΥ  – » Περί φυσικών δυνάμεων », { Α’, 24-26 }.

Το όνομα του σκοπού αυτού είναι η θρέψη. Το όνομα όμως της λέξεως είναι εξομοίωση { ομοίωσις } του τρέφοντος  με το τρεφόμενο….Μόλις ο χυμός ,που προορίζεται να θρέψει ,βγεί έξω από τα αγγεία, πρώτα διασκορπίζεται παντού , έπειτα προστίθεται , έπειτα προσφύεται και αφομοιώνεται { ομοιούται } τελείως .

 Η ΠΕΨΙΣ :                                                                                                                                             

ΠΑΝ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – » Λεξικό ρημάτων της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας ».

Πέσσω ή Πέττω ή Πέπτω = μαλακώνω , χωνεύω. Παράγωγα : πέψις { δυσπεψία }, πεπτός { άπεπτος , δύσπεπτος }, πέμμα { < πεπ-μα }= κάθε μαγειρεμένη τροφή.         

 

ΑΠ.ΤΖΑΦΕΡΟΠΟΥΛΟΥ – » Ετυμολογικές και σημασιολογικές ανιχνεύσεις»{ σελ.214-215}.

Η  πέψη  και τα είδη της.

 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ  – » Των περί τα ζώα ιστοριών », { Γ’ – 512 b }.

Ιχώρ = άπεπτον αίμα.

 

OMHΡΟΥ  – ‘ Ιλιάδα », { Ε-339,340 }.

Ιχώρ = άμβροτον  αίμα  θεών.

 

ΗΣΥΧΙΟΥ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ  – » Λεξικόν ».

Βρότος = αίμα, μολυσμός. Άμβροτοι θεοί = άναιμοι και αμόλυντοι .Αθάνατοι ,άμοιροι βρότου{ δηλ. αίματοςκαι μολύσματος }. 

 

 THOMAS GAISFORD -» Etymologicon Magnum Lexicon ».

Άμβροτον {α + βροτός }  = αθάνατον , αυτού που οι βροτοί  δεν μπορούν ν’ αγγίξουν ,αιδοίον{= σεβαστόν } , ηδύ { =γλυκό } , λαμπρόν {= λαμπερό } ,ευώδες { =μοσχομυριστό } ,καλόν .Άμβροτοι { α + βρότος } = αθάνατοι . Βρότος  = το αίμα [ του ανθρώπου }.Άμβροτα =κεκρυμμένα.

 Η  ΣΗΨΙΣ :

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ – »Περί  παθών », { 24 }.

Στην  λειεντερία { λείον + έντερον }  τα σιτία {=τροφές } αποβάλλονται άσηπτα { =αχώνευτα }και υγρά { =με υδαρές κενώσεις}.                      

 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ  – » Μετεωρολογικά  », { Δ’ 379 a }.

Σήψις = η φθορά της φυσικής θερμότητας από μια εξωτερική θερμότητα.

 

Δ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ  – » Μέγα Λεξικόν της Ελληνικής γλώσσης ».

Άσηπτος  =1. ο μη σηπόμενος , ο ασαπής , αυτός που δεν υπόκειται σε σήψη 2. άπεπτος ,αχώνευτος.

 

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ  – » Ανώμαλα ρήματα της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσης ».

Σήπω = κάνω κάτι να σαπίσει , σαπίζω. Παράγωγα :  α].Σαθρόν = επί  πεπαλαιωμένων και  φθαρμένων { οικία, ένδυμα ,αγγείο κτλ. }  β]. Σαπρόν = επί  των σεσηπότων και κακήν οσμήν αναδιδόντων  [τροφίμων ]  γ].σήψις   δ].σηπτός -άσηπτος.

 

ΠΡΟΣΕΥΧΗΤΑΡΙΟΝ  – » Νεκρώσιμος Ακολουθία ».

<<  Ἂς βγοῦμε καὶ νὰ δοῦμε στοὺς τάφους ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶναι γυμνὰ ὀστᾶ, τροφὴ γιὰ τὰ σκουλήκια καὶ δυσοσμία { = σκωλήκων βρῶμα καὶ δυσωδία }  καὶ νὰ σκεφτοῦμε ποιὰ ἀξία ἔχει ὁ πλοῦτος, ἡ ὀμορφιά, ἡ δύναμη καὶ ἡ εὐπρέπεια. >>

 

ΗΛΙΟΣ  – » Νεώτερον  Εγκυκλοπαιδικόν λεξικόν ».

Βρώμα {<  βρώμος } = κακοσμία ,δυσοσμία   και  ακαθαρσία ,ρυπαρότητα από τις οποίες αναδίδεται η δυσωδία. Η έκφραση << βρώμα και δυσωδία >> από την νεκρώσιμην ακολουθία της εκκλησίας σημαίνει ότι μετά θάνατον γίνεται << γυμνά οστέα ο άνθρωπος σκωλήκων βρώμα [= τροφή]  και δυσωδία  >>.

 

Γ.ΖΗΚΙΔΟΥ –  » Πότερον Βρώμος  δια του [Ω] γραπτέον ή Βρόμος  δια του [Ο]                                                  το σημαίνον την δυσωδίαν ; » .

 

Γ.ΖΗΚΙΔΟΥ –  » Πότερον Βρώμος  δια του [Ω] γραπτέον ή Βρόμος  δια του [Ο]                                                  το σημαίνον την δυσωδίαν ; »

 

RENE MAGRITTE  – » The False Mirror », { 1928 }.The-False-Mirror-Painting-by-Rene-Magritte.-600x450

Το  πραγματικά »Μεγάλο λεξικό  όλης της Ελληνικής γλώσσας »του Δ.Δημητράκου  δεν καταγράφει τύπο » βρόμικος » παρά μόνον’‘ βρώμικος».                                                            

Δ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ  – » Μέγα  Λεξικόν της Ελληνικής γλώσσης » .

Βρωμίζω = καθιστώ τι ακάθαρτο  , ρυπαίνω , λερώνω .Βρωμίζομαι = ρυπαίνομαι , λερώνομαι ,ιδίως δια περιττωμάτων. Βρώμικος = ρυπαρός ,ακάθαρτος ,βρωμερός ,σεσηπώς [=σάπιος] , αυτός που μυρίζει άσχημα.

 

GILBERT & GEORGE – » Flying shit », { 1994 }.Σάρωση_20180322 (6)

I]. Γιατί  το  9τομο  » Λεξικόν  όλης της  Ελληνικής γλώσσης » του Δ. Δημητράκου είναι  πραγματικά  Μέγα ;  Διότι  είναι ένας εκδοτικός άθλος, όπου λεξικογραφούν οι καθαρευουσιάνοι μαζί με τους δημοτικιστές. Για πρώτη φορά συγκεντρώνονται όλα τα λήμματα όλης της Ελληνικής γλώσσας, από την Ομηρική μέχρι τη σύγχρονη εποχή σε ενιαίο λεξικό .Αποτελεί τη βάση όλης της ελληνικής λεξικογραφίας .Όλα δε τα μετέπειτα λεξικά αποτελούν συμπληρώματα αυτού του  μεγάλου λεξικού.

 

II]. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ – » Ανώμαλα ρήματα της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσης ».

Προσέξτε αυτό το καταπληκτικό ανώμαλο ρήμα , το εσθίω .Κανείς βεβαίως δεν το χρησιμοποιεί σήμερα αυτούσιο , αλλά από τους χρόνους του ρήματος αυτού παράγονται εξαιρετικές λέξεις  της καθομιλουμένης : Εσθίω { > εστιατόριο } –  Έδομαι { > έδεσμα ,εδώδιμος [=φαγώσιμος] ,οδούς-όντος [=δόντι ] , νήστις [ νη-εδ-τις ]= νηστικός  , άριστον {αρι-εδ-τον} =πρω’ι’νό  γεύμα   – Έφαγον { > φαγέδαινα = ελκώδη  και διαβρωτική επεξεργασία [ φάγωμα ],ταχυ-φαγείον [φάστ φούντ ] ,φαγητό ,φαγοκύτταρο,  φαγούρα,  φαγωμάρα.

 

ΠΟΛΥΔΕΥΚΟΥΣ   – » Ονομαστικόν », βιβλ. ς’ ,{ από εδεσμάτων }.

»Oίον έδοντές τινες  ,οι οδόντες »{  < έδονται  < εσθίω . Έδομαι  { < *εδ —-> Edo [Λατ.] }.

 

III]. ΙΑΚ. ΡΩΤΑ  – » Απάνθισμα επιστολών Αδαμαντίου Κοραή », σελ.182.

<<  Να θυμάσαι πάντοτε το » [ Νάφε και ] μέμνασο απιστείν  Επίχαρμος  » , αλλ’ όμως  απ’ την άλλη μεριά , όπως κάνει ο φρόνιμος , μήτε  να έχεις υπερβολική  απιστία ,όπως  γράφει κι ο Ησίοδος  >>.

 

ΗΣΙΟΔΟΥ   –  »Έργα και Ημέραι » , {στ. 370 }

Διότι το ίδιο οι πίστεις και οι απιστίες καταστρέφουν τους ανθρώπους .

ΒΙΒΠΛΙΟΓΡΑΦΙΑ :

Το σλάιντ απαιτεί την χρήση JavaScript.

ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ  ΒΙΒΛΙΑ , ΕΛΕΓΧΕΤΕ  ΤΙΣ  ΠΗΓΕΣ.