ΝΟΥΣ ΥΓΙΗΣ ΕΝ ΣΩΜΑΤΙ ΥΓΙΕΙ .

Πολλοί  Έλληνες  γνωρίζουν το εν λόγω ρητό και κατανοούν την σημασία του ,λίγοι όμως αναγνωρίζουν -λόγω της αρχαιοπρεπούς  μεταφράσεως   – ότι δεν είναι ελληνικόν αλλά λατινικόν.

Ι.ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΥ  – »  Λεξικόν της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσης «. 

Οι  Λατίνοι μπορεί να ομιλούσαν  την Ελληνική γλώσσα και να εδέχθησαν μεγάλη επιρροή από την ακτινοβολία  του ελληνικού πολιτισμού , αλλά αυτό δεν σημαίνει πως οτιδήποτε Λατινικόν ήταν απομίμησις του πολιτισμού των Ελλήνων . Ιδιαιτέρως δε ,εάν αυτό έχει υποστεί αλλοίωση -από τους μεταγενεστέρους -και έχει χρησιμοποιηθεί  προς εξυπηρέτηση ιδεολογικών ή  άλλων  σκοπών.                                                                                 

NΕΩΤΕΡΟΝ  ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ » ΗΛΙΟΥ » .                                                 

Η ρωμα’ι’κή ποίηση σχηματίστηκε με βάση την ελληνική. Δεν θα ήταν όμως ορθό να υποστηριχθεί ,ότι η γραμματική λατινική δημιουργία δεν ήταν τίποτα άλλο παρά ξηρά και δουλική μίμηση της ελληνικής

 

ΑΘ.ΣΤΑΓΕΙΡΙΤΟΥ  – » Ωγυγία ή Αρχαιολογία », { σελ.495 }.

Οι δε Λατίνοι τότε ωμίλουν την Ελληνικήν γλώσσαν άποικοι όντες οι πλείστοι των Ελλήνων.Όθεν η Λατινική γλώσσα είναι η περισσοτέρα Ελληνική μιγείσα ύστερον.

 

ΚΩΝ.ΓΡΟΛΛΙΟΥ  – » Οράτιος ,οι Ωδές », { εισαγωγή, σελ. ιε’-ιστ’}.

Έτσι δεν θ’ αργήσει η ελληνική γλώσσα να γίνει η δεύτερη γλώσσα στα σχολεία της Ρώμης κι εντρύφημα των μορφωμένων.

 

ΚΩΝΣΤ.Ι.ΒΟΥΡΒΕΡΗ  – »  Μαθήματα εισαγωγής εις την Κλασσικήν Αρχαιογνωσίαν ».

Στην ιστορία του πολιτισμού οι Ρωμαίοι κατέλαβον την πρώτην μετά τους Αρχαίους  Έλληνες θέσιν .Ο Ρωμα’ι’κός  πολιτισμός είναι δημιούργημα της πρώτης διαλεκτικής αναμετρήσεως των Ρωμαίων με τους Έλληνας , αλλά δεν είναι ούτε αντίγραφον ούτε μίμησις δουλική του πολιτισμού των ΕλλήνωνΤο αλφάβητον οι Λατίνοι παρέλαβον παρά της Κύμης  

 

ΑΛ.ΡΙΖΟΥ  ΡΑΓΚΑΒΗ – » Ιστορία της Αρχαίας Καλλιτεχνίας », τομ. Α’,{ σελ. 3, 55 }.

O Ρωμα’ι’κός πολιτισμός , η Ρωμα’ι’κή φιλολογία  και προ πάντων η Ρωμα’ι’κή τέχνη είχαν τις ρίζες τους στην Ελλάδα .Η επικληθείσα Ρωμα’ι’κή  τέχνη ήταν  ουσιαστικώς μια άλλη φάση της Ελληνικής τέχνης  , παρακμαζούσης και διαστρεφομένης  όμως από τους Ρωμαίους ….Η Ρωμα’ι’κή τέχνη  λοιπόν ,αυτή που καλλιεργήθηκε στην Ρώμη και στην Ελλάδα επί Ρωμα’ι’κής  κυριαρχίας, ήταν αυτή η Ελληνική , διεφθαρμένη  και αλλοιωμένη  από τους Ρωμαίους, άνευ οξείας  αισθήσεως της αρμονίας και χωρίς μεγάλη ικανότητα διακρίσεως και εκτιμήσεως του κάλλους.

 

Π.ΚΑΒΒΑΔΙΑ   – » Ιστορία της Ελληνικής Τέχνης », { σελ. 19,20 }.

Οι Ρωμαίοι ούτε ικανότητα είχαν ,ούτε φυσική κλίση προς άσκηση και προαγωγή της τέχνης, διότι ουδεμία εσωτερική ανάγκη προς τούτο αισθάνονταν.Και παρήγαγε μεν η τέχνη κατά τους χρόνους αυτούς κάποια αξιόλογα έργα { πρός επίδειξιν πολυτελείας μάλλον },αλλά τούτα δε εποιήθησαν από τους Έλληνες  καλλιτέχνες της Ρώμης και κατά μίμησιν των αριστουργημάτων του παρελθόντος. 

Το ρητό αυτό είναι απόσπασμα από το έργο του  Ρωμαίου Σατιρικού ποιητή  Δέκιμου Ιούνιου  Γιουβενάλη {~ 52-135 μ.Χ.} » Σάτυρες », απ’το οποίο προέκυψε το μεταφρασμένο και με αλλοιωμένο νόημα »  νους υγιής εν σώματι υγιεί ». Διότι ο στίχος ολόκληρος  από την » Σάτυρα    [ Χ ] είναι << orandum est ut sit mens sana in corpore sano.>> δηλαδή <<  «ευκταίον { γερουνδιακό } εἰ νους υγιής εν σώματι υγιεί» >> .

D.J .JUVENALIS  – » Saturae »,[ X ] .

 

WILL DURANT – » Η Παγκόσμιος  Ιστορία του Πολιτισμού », τομ.Γ’, ΡΩΜΗ.

ΙΙ.ΙΟΥΒΕΝΑΛΙΟΣ, { σελ.510-513 }. Ο Ιουβενάλιος είναι ο μείζων των Ρωμαίων σατιρικών, όπως ο Τάκιτος είναι ο μείζων των ιστορικών της Ρώμης,

 

ΕΥΣΤΡ.ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΥ  – » Λατινο-Ελληνικόν Λεξικόν ».

Satur -satura -saturum { < satis ,& sat = άλις ,αφθόνως, ικανώς } =κορεστός , κεκορεσμένος , πλήρης ,άφθονος,πλούσιος.

Satura-ae : 1.λοπάς [ =γαβάθα }παγκαρπίας { =κάθε είδος καρπού } μεστή, το πολυμιγές ,ανάμικτο , άνευ σχεδίου  2. Satira-ae { = σατίρα } , είδος ποικίλου και πολυμίκτου υποθέσεως ποίημα : α]. Satira Menippea :  είδος αστείων στίχων δραματικού τύπου ,φαιδρά αμοιβαία άσματα  β]Satura -ae{= σάτυρα }, το άνευ δραματικού τύπου και με δακτυλικό εξάμετρο σκωπτικό και χλευαστικό των ανθρωπίνων μωριών και κακιών ποίημα του Λουκιλίου και μάλιστα του Ορατίου .Είναι δε η σάτυρα όλως ξένη προς τους Έλληνες και γνήσιο Ρωμα’ι’κό  προ’ι’όν. 

 

Γ.Ν.ΓΙΑΝΝΑΚΗ – »Εισαγωγή στην Ποιητική  Ρωμα’ι’κή  Σάτιρα », { σελ.17,18,29,30,33,34}

Η λογοτεχνική σάτιρα διακρίνεται σε : α] μικτή σάτιρα  και β] καθαρώς ποιητική σάτιρα , η οποία αποσκοπεί στο να σκώψει τα ανθρώπινα ελαττώματα ελαττώματα συνδυάζοντας το σοβαρό με το αστείο {= το σπουδαιογέλοιον }.Η ρωμα’ι’κή  σάτιρα είναι εξέλιξη των ιάμβων – μιμιάμβων{ * } και των άλλων.

 

ΓΙΑΝΝΗ  ΛΑΜΨΑ – » Λεξικό του Αρχαίου κόσμου [ Ελλάδα -Ρώμη ].

Ουάρρων { Varro } και Μένιππος.

 

ΠΟΛ.ΑΔΑΜ-ΒΕΛΕΝΗ – » Θέατρο και θέαμα στον Ρωμα’ι’κό  κόσμο », { σελ.28 }.

Η σάτιρα ήταν  το πρώτο και μοναδικό, ίσως ,είδος Ρωμα’ι’κού »θεάτρου», το οποίον εξέπεσε στην συνέχεια σε λόγιον είδος απαγγελλόμενο και όχι αναπαριστάμενο.

 

LIDDELL & SCOTT – » Μέγα λεξικόν της Ελληνικής γλώσσης ». 

Σατυρικόν  δράμα = δράμα στο οποίον ο χορός συνίστατο  από Σατύρους {διαφορετικόν από το Λατινικό  Satura ή Satira }.Το σατυρικόν δράμα αποτελούσε το τέταρτο μέρος της τραγικής τετραλογίας { τρεις τραγωδίες και ένα σατυρικό δράμα } και λέγεται ότι επινοήθηκε από τον Πρατίνα ως ικανοποίηση { satis-faction } δια τον αποκλεισμό του Διονυσιακού στοιχείου από την τραγωδία.


my-way-1bandicam 2018-06-25 23-13-03-583

ΣΤΕΦ.ΚΟΥΜΑΝΟΥΔΗ  – » Λεξικόν  Λατινο-Ελληνικόν ».

Mens-mentis { < μένος } =1. Νους. Mens et animus { < άνεμος } = νους και ψυχή .Mens animi = o νους της ψυχής  2.Βουλή , διάνοια ,σκοπός  3. Ενίοτε , η ψυχή , ο θυμός.                Corpus-oris =1.σώμα  2.σάρξ  3. σώμα , ο νεκρός. 4.σώμα , ο άνθρωπος.                                  Sanus ,a, um { < σάος } =1.υγιής , σώος  2.σως , ακέραιος , αβλαβής 3.υγιής τας φρένας, σώφρων , έμφρων, φρόνιμος.

Εάν εξαιρέσει κανείς , ότι το ρητό αυτό δεν είναι ελληνικό αλλά λατινικό , δικαίως μπορεί ν’ αναρωτηθεί ,γιατί δεν μπορεί να υιοθετηθεί από έναν σώφρονα  άνθρωπο. Μήπως δεν εκφράζει ένα ιδεώδες  ή μια καλή ευχή ; Εκ πρώτης  όψεως  μπορεί  κάποιος να συμφωνήσει .Αλλά τα φαινόμενα πολλάκις εξαπατούν. Ας εξετάσουμε τις εξής περιπτώσεις : α]. Νους υγιής σε σώμα υγιές  β]. Νους ασθενής σε σώμα ασθενές  γ]. Νους υγιής σε σώμα ασθενές δ].Νους ασθενής σε σώμα υγιές. Οι δύο πρώτες είναι ακραίες περιπτώσεις , ενώ οι δύο τελευταίες είναι οι συχνές μεσαίες καταστάσεις. Ποιό εξαρτάται από ποιό  , μεταξύ Νου και σώματος ; Ο υγιής νους από το υγιές σώμα  ή το υγιές σώμα από τον υγιή νου  ; Διότι στην πραγματικότητα δεν αναπτύσσεται αναλογικά ο υγιής νους μέσα σε ένα υγιές σώμα { παράδειγμα οι κάθε είδους ‘φουσκωτοί ‘ ,που δεν διακρίνονται ιδιαιτέρως για την ευφυ’ί’α τους } ούτε ένα ασθενές σώμα συντελεί στην ανάπτυξη ενός ασθενούς νου { παράδειγμα ο αείμνηστος Βρετανός  φυσικός  Στήβεν  Χόκινγκ ,που έπασχε από εκφυλιστική διαταραχή του νευρικού συστήματος }.Σάρωση_20180706

 

Νεώτ. Εγκ. Λεξικόν »ΗΛΙΟΥ » – Το  Αρχαίον  Ελληνικόν   Πνεύμα ».

Ο ΚΩΝΣΤ.Ι.ΒΟΥΡΒΕΡΗΣ  (1899 – 1978) φιλόλογος, πανεπιστημιακός και συγγραφέας, αναλύει την περίφημη »πολιτεία » του Πλάτωνος  και σχολιάζει την εκπαίδευση των Φυλάκων ,που έγκειται στην μουσικήν και στην γυμναστικήν  αγωγή τους. << Κατ’ αρχήν διαπιστώνεται , ότι η υγίεια και η αρετή του σώματος εξαρτάται κυρίως από την αρετή της ψυχής. Οι Ρωμαίοι αργότερα είπαν το αντίθετο » mens sana in corpore sano».H αντίθεση αυτή είναι πολύ χαρακτηριστική του διαφόρου πνεύματος εκάστου εκ των δύο λαών. Γι αυτό ο Πλάτων επιδιώκει την δια της παιδείας ισόρροπη  και αρμονική θεραπεία και του σώματος και της ψυχής ,συμβουλεύοντας την αποφυγή των μονόπλευρων επιδόσεων στην γυμναστική και την μουσική.Διότι η άκρατος γυμναστική κάνει τους νέους αγριωτέρους  του δέοντος  αλλά και η υπερτροφική μουσική παιδεία απεργάζεται μαλακωτέρους του δέοντος τους τροφίμους της. Το μέτρο διασφαλίζει την ισορροπία και προάγει την σωματική ρώμη και την ψυχική υγίεια.>>


Σάρωση_20180702 (2)Η ΥΓΙΕΙΑ .

LIDDELL & SCOTT – » Μέγα λεξικόν της Ελληνικής γλώσσης ». 

Η λέξις ΔΕΝ ορθογραφείται ως υγεία ,αλλά ως  υγίεια ή υγιεία { σχ. γι ‘ αυτό γράφουμε υγιής και  υγιεινή } . Γράφεται υγεία από τους μεταγενεστέρους και αδοκίμους συγγραφείς.  Υγίεια  φρενών = υγιής  κατάστασις ή διάθεσις ψυχής.

 

ΣΟΥΔΑ ή ΣΟΥ’Ι’ΔΑ  – » Λεξικόν » .

Υγίεια  =  η συμμετρία των πρώτων σωματικών δυνάμεων  { θερμότης – ψυχρότης , υγρότης – ξηρότης} .Υγιής = ο υγριής , ο δίυγρος και ζών .Αλίβαντες  { α+ λείβω < ρ.ΛΙΒ- } = οι νεκροί , επειδή δεν έχουν λιβάδα [= υγρασία ].

 

ΓΑΛΗΝΟΥ  – » Περί κράσεων », { A’ -522-23  }.

Ο θάνατος οδηγεί τα σώματα των ζώων σε ξηρότητα και ψύξη. Οι νεκροί ονομάζονται » ξεροί» [= αλίβαντες ],επειδή δεν έχουν πλέον καμμία υγρότητα ,καθώς έχει εξατμιστεί με την αποχώρηση του θερμού και έχουν παγώσει από την ψυχρότητα. Η ζωή αντιθέτως είναι θερμή και υγρή

 

ΗΣΥΧΙΟΥ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ – » Λεξικόν ». 

Aλίβαντες  = οι νεκροί , επειδή είναι ξηροί και υγρασία δεν έχουν.

 

NΕΩΤΕΡΟΝ  ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ » ΗΛΙΟΥ » . 

Αλίβας όνομα της  θρησκείας των Καυκόνων, σχετικώς με τον Άδη. 1.] Όνομα κύριον  2.] Ποταμός του Άδη ,ταυτιζόμενος με τον Κωκυτόν  { Σου’ί’δας }. Υπήρχε φυλή νεκρών Αλίβαντις  και κάτοικοι του Άδη .Οι νεκροί στον Άδη  ονομάζονταν Αλιβαντίδες { διότι δεν μετείχoν σταγόνων ύδατος }.

 

THOMAS  GAISFORD  S.T.P  – » Etymologicon Magnum Lexicon ».

Αλίβας : 1. ο νεκρός { ο μη έχων λιβάδα [=υγρότητα ] μήτε θερμότητα .Διότι οι ζώντες είναι υγροί  2. το όξος [=ξύδι ]. Α-λίβας ,παρά το μη λείβειν , ο μη λειβόμενος ή σπενδόμενος [< σπένδω = κάμνω  σπονδή, χύνω υγρόν ως προσφορά εις θεόν ].

 

ΑΝΝΗΣ ΤΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ  – ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ – » Ο εν τη λέξει Λόγος ».

Υγίεια  [ < θ.ΥΓ-] .Υγιηρός = υγρός ,υδρός { αιολική τροπή [δ] —> [γ] }. Υγριής = ο υγιής. Υγίεια εστί η ευκρασία των εν ημίν χυμών .Ευκρασία = η καλή κράσις [ανάμειξις ] των υγρών του σώματος, το οποίον περιέχει αίμα , φλέγμα, ξανθή χολή , μαύρη χολή. Η υγίεια προυποθέτει σωστή αναλογία και καλή ποιότητα των υγρών αυτών { Ιπποκράτης}. Αρίστη η θερμή και υγρά κράσις { Γαληνός }.

 

ΚΛΑΥΔΙΟΥ  ΓΑΛΗΝΟΥ  – » Άπαντα ‘‘,[ τομ. XIX ] , ‘Όροι Ιατρικοί .

Yγίεια :  η ευκρασία των πρώτων κατά φύσιν εν ημίν χυμών  ή η απαραπόδιστος [= ανεμπόδιστος ] ενέργεια των φυσικών δυνάμεων. Υγίεια = η ευκρασία των τεσσάρων πρώτων στοιχείων ,απ’ τα οποία έχει φτιαχτεί το σώμα :  θερμού ,ψυχρού , υγρού , ξηρού.

 

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ  – » Περί παθών »,[ 1 ].

Όλα τα νοσήματα στους ανθρώπους προκαλούνται από την χολή και το φλέγμα.Η χολή και το φλέγμα προκαλούν τις ασθένειες  ,όταν μέσα στο σώμα ή υπερ-ξηραίνονται ή  υπερ-υγραίνονται ή υπερ-θερμαίνονται ή υπερ-ψύχονται.  

 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ  – » Περί Ψυχής », { Α’-4  }.

Θεωρούν την ψυχή  είδος αρμονίας , διότι η αρμονία είναι κράσις [ συνένωσις ] και σύνθεσις εναντίων , και το σώμα σύγκειται από ενάντια. Περισσότερο αρμόζει να μιλάμε για αρμονία στην περίπτωση της υγιείας και των σωματικών αρετών παρά στην περίπτωση της ψυχής. 

 

ΑΙΣΧΥΛΟΥ  – » Αγαμέμνων », { στ. 977-980 }.

Της  τρανής υγιείας δεν έχει τέρμα η ανεχόρταγη δίψα. Όμως στον ίδιο τοίχο ακουμπά η αρρώστια.

 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ – » Ηθικά Ευδήμεια ‘, {  Η.XV  } .

 Δεν είναι επαινετόν πράγμα η υγίεια , διότι ούτε το έργο της είναι επαινετόν, όπως της σωφροσύνης.

 

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ – » Ηθικά », Περί παίδων αγωγής , {8}.

Η υγίεια είναι πολύτιμη , αλλά ευκολομετάβλητη. Γι’ αυτό αν κάποιος καυχιέται για την ρώμη του σώματος , ας μάθει ότι στην γνώμη του λαθεύει.                                        Τους οφθαλμούς ανοίξατε , εκάς  οι αμύητοι.xxx


bandicam 2018-06-24 15-55-05-5881.} O ΝΟΥΣ : ,

ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ  – » Γνώμαι  Μονόστιχοι ».

Νους = θεός.

 

ΠΛΑΤΩΝΟΣ – » Φίληβος », { 28 c }.

Ο νους είναι βασιλιάς και του ουρανού και της γης .

 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ – » Περί Ψυχής », { Γ-430 a  }.

Νους παθητικός: δια του οποίου τα πάντα σχηματίζονται .Νους ποιητικός { έξις } ,ο οποίος τα πάντα πραγματοποιεί [ όταν αυτά είναι »εν δυνάμει» ]. Ο νους αυτός [ ο ποιητικός ] είναι ουσιαστικά »εν ενεργεία ».Χωρισθείς δε ο ποιητικός νους είναι μόνον  αυτό που είναι ,και αυτό μόνον είναι α’ί’διον και αθάνατον.

Σάρωση_20180704 (5)                                                                                                                                                  ΠΡΟΚΛΟΥ – » Σχόλια εις τον Κρατύλον Πλάτωνος », { 107.50 }.

Ο καθαρός νους  δίνει υπόσταση στην άχραντον  τάξιν { <[ α[στερ.] + χραίνω ]=αγνή τάξη ] και ηγείται του όλου νοητικού κόσμου.

Σάρωση_20180704 (2)                                                                                                                                                                      ΠΡΟΚΛΟΥ – » Σχόλια εις τον Κρατύλον Πλάτωνος », { 108-109 }.

Κάθε νους ή είναι ακίνητος { οπότε είναι νοητός ,ως ανώτερος της κίνησης }, ή κινείται { οπότε είναι νοερός [ νοητικός ] ,ή και τα δύο { οπότε είναι και νοητός και νοερός ταυτόχρονα }.Ο πρώτος είναι ο Φάνης [ μόνο εστηκώς ] ,ο δεύτερος  ο Ουρανός { και κινούμενος και εστηκώς }, και ο Κρόνος / Χρόνος  { μόνο κινούμενος}.

Σάρωση_20180704                                                                                                                                                        ΝΙΚ.ΓΥΖΗ – » Σπουδή για το Πνεύμα », { 1895-99}Σάρωση_20180624 (9)                                                                                                                                                                 

2.] ΤΟ  ΣΩΜΑ :

ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ  – » Ηλέκτρα », { στ.387-388  }.

Αυτά που δεν είναι παρά σάρκες  δίχως νου { φρένες } ,καθόλου δεν διαφέρουν από τα αγάλματα της αγοράς.

 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΟΥΣ  – » Γνώμαι Χρυσαί ».

Το κάλλος του σώματος είναι ζωώδες , εάν δεν υπάρχει ο νους.

 

ΦΩΤΙΟΥ – » Λέξεων Συναγωγή ».

Σώμα , αυτό που είναι νεκρό .Δέμας ,αυτό που είναι ζωντανό, επειδή συνδέεται με την ψυχή, όπως  είπεν ο Όμηρος.

 

ΣΟΥΔΑ ή ΣΟΥ’Ι’ΔΑ  – » Λεξικόν » .

  Σώμα , κάθε τι που έχει πεθάνει.                                                                                            

 

ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ  ΛΑΕΡΤΙΟΥ – » Βίοι Φιλοσόφων », Ζήνων ο Κιτιεύς . { Ζ-56 }.

Διότι κάθε τι που ενεργεί { που παράγει ένα αποτέλεσμα } σώμα είναι.                                 

 

Γ.ΕΞΑΡΧΟΥ / Μ.ΦΩΤΙΑΔΟΥ  – » Ιωάννου  Ζωναρά Λεξικόν ».

Σώμα = παν το τεθνηκός {πεθαμένο ]. Δέμας { < δέω / δένω }=το του ζώντος {ζωντανό}. Επειδή δένεται { συν-δέεται } με την ψυχή.

 

M.E.MILLER -» Etymologicum Magnum de Florence»[Melanges de Litterature Grecque]

Δέμας { < δόμα  } το  δώμα της ψυχής ,επί των ζώντων. Σώμα ,επί των νεκρών και των πτωμάτων .

 

ΠΛΑΤΩΝΟΣ  – » Κρατύλος  », {  400 c  }.

Σώμα = Σήμα [1] .Ο τάφος της ψυχής { Ορφικοί }.Διότι η ψυχή εξαγνίζει τα σφάλματά της ,για τα οποία είναι τιμωρημένη και με το σώμα σώζεται σαν είδος  φυλακής  { σώσμα }.     [ σχ. Θυμηθείτε  το δημόσιον σήμα {= νεκροταφείο } του Κεραμεικού ] .Σώμα =Σήμα [2]. Διότι η ψυχή δια του σώματος εκφράζει [σημαίνει ]τις εκδηλώσεις της.

 

ΠΛΑΤΩΝΟΣ –  »  Γοργίας », { 492 e-493 a  }.

Το σώμα είναι ο τάφος μας.

 

ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ – » Φρίξος » , [ αποσπάσματα ]. 

» Ποιός  ξέρει ,αν είναι  ζωή αυτό που λέμε θάνατο κι αν θάνατος είναι η ζωή ;»

 

ΜΙΧ.ΠΕΡΑΝΘΗ  – » Μεγάλη Ελληνική Ποιητική Ανθολογία ».

Γ.Δροσίνης  – » Φωτερά  Σκοτάδια » ,{ 1915 }.

 

ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ  – » Αποσπάσματα »,{ 62 }.

Αθάνατοι θνητοί , θνητοί αθάνατοι.

 

ΠΡΟΚΛΟΥ – » Σχόλια εις τον Κρατύλον Πλάτωνος », { 155 }.

Οι φιλοσώματοι. Είναι πολύ καλλίτερο για τον άνθρωπο που πέθανε να ζει κατά φύση στον Άδη ,από το να ζει παρά φύση την σωματική ζωή και να εμποδίζεται στην νοητική του ενέργεια.

 

ΝΙΚ.ΓΥΖΗ – » Αρχάγγελος », { 1894-5 }.  Σάρωση_20180624 (6)                                                                                                                                                     

3.] H  ΨΥΧΗ  :

ΩΡΙΩΝΟΣ  ΘΗΒΑΙΟΥ – » Ετυμολογικόν ‘.

Ψύχος = πνεύμα { < πνέω }= πνοή ,αέρας , φύσημα.  ‘‘Ψύχεος ιμείρων » = πνεύματος  ποθώντας. Ιμείρω {< ίμερος  = πόθος ,σφοδρά επιθυμία}, { Οδ. κ-555 }. »Ήκα μάλα Ψύξασα» = ελαφρά πολύ  φυσήσασα { φυσώντας }, { Ιλ. Υ-440 }.

 

ΠΑΝ.ΛΟΡΕΝΤΖΑΤΟΥ  – » Ομηρικόν  Λεξικόν ».

 Ανα-ψύχω = πνέω , φυσώ, δροσίζω ,αναψύχω{ > αναψυχή }.

 

TΑ  ΟΡΦΙΚΑ  – » Ήρας  θυμίαμα », [ xvi ].

Η Ήρα{=αήρ } παρέχει στους ανθρώπους αύρες που τρέφουν τις ψυχές {Ψυχοτρόφους}.

 

ΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ   – » Περί φυσών », { 3 }.

Το σώμα και των ανθρώπων και των άλλων ζώων τρέφεται με τρία είδη τροφών: σίτα { = φαγητά } , ποτά , πνεύματα { = αέρια }.Το αέριο λέγεται φύσα ,όταν είναι μέσα στο σώμα, και αέρας ,όταν είναι έξω από το σώμα. Ο αέρας είναι ο μέγιστος δυνάστης όλων.

 

ΠΛΑΤΩΝΟΣ  – » Νόμοι », { Ε’-743 e }.

Tρία είναι τα πράγματα ,για τα οποία κάθε άνθρωπος ενδιαφέρεται :

A’.Ψυχή  Β’.Σώμα  Γ’. Χρήματα : λέγομεν πάντα όσων αξία νομίσματι μετρείται – {Aριστοτέλης , Ηθ. Νικ. 4.1,2}.

Σάρωση_20180702 (4) 

ΠΛΑΤΩΝΟΣ – » Νόμοι », { E’-726  }.

H ψυχή είναι μετά τους θεούς το πιο θε’ι’κό πράγμα , απ’όσα διαθέτει ο άνθρωπος, γιατί είναι το πιο οικείο.

 

ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ  ΛΑΕΡΤΙΟΥ – » Βίοι Φιλοσόφων », Αριστοτέλης ,{ Ε’-17 }.

 Όπως οι οφθαλμοί φωτίζονται από το φως έξωθεν ,έτσι και η ψυχή φωτίζεται από τα μαθήματα.

 

ΠΛΑΤΩΝΟΣ – » Φαίδων », { 107 d  }.

Η ψυχή έρχεται στον Άδη χωρίς να έχει τίποτε άλλο μαζί της πέρα από την παιδεία και την ανατροφή της. { σχ. ως γνωστόν τα σάβανα δεν έχουν τσέπες }.

   

ΝΙΚ.ΓΥΖΗ – » Η Ψυχή του Καλλιτεχνη ». { 1893 }.
Νικόλαος-Γύζης-Ψυχή-1893
                                                                                                                                                                   

Α. ΠΟΙΑ  Η  ΣΧΕΣΗ  ΨΥΧΗΣ  ΚΑΙ ΝΟΥ :

ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ  ΛΑΕΡΤΙΟΥ – » Βίοι Φιλοσόφων », Δημόκριτος  [ Θ’ – 45].

Ο Δημόκριτος  ,ταυτίζει  την ψυχήν με τον νουν { το λογικόν }.

 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ  – » Περί Ψυχής », { Γ’ – 429 a }.

Ο νους  της ψυχής είναι εκείνος  δια του οποίου η ψυχή διανοείται και συλλαμβάνει τις έννοιες. Η ψυχή είναι τόπος ‘ειδών’ { μορφών }.Όμως μόνον της νοητικής και όχι όλης της ψυχής.

 

ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ  – » Γνώμαι  Μονόστιχοι ».

Μεγάλο χαλινάρι ο νους για  την ψυχή μας.

 

Β. ΠΟΙΑ  Η  ΣΧΕΣΗ  ΝΟΥ  ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ;

ΠΛΑΤΩΝΟΣ  – » Φίληβος », { 65 c-d } . 

Η  αλήθεια  συγγενεύει  πιο πολύ με τον νου παρά με την ηδονή. Ο νους είναι ο ίδιο πράγμα με την αλήθεια  ή είναι το πιο όμοιο απ’όλα και το πιο αληθινό.

 

Γ. ΠΟΙΑ  Η  ΣΧΕΣΗ   ΣΩΜΑΤΟΣ  – ΨΥΧΗΣ ;

ΠΛΑΤΩΝΟΣ  – » Πολιτεία » , {  Γ’- 403 d  }.

Δεν είναι το σωστό σώμα εκείνο που με την αρετή του θα κάνει καλή και την ψυχή , αλλά αντίθετα  η καλή ψυχή είναι αυτή , που με την αρετή της κάνει το σώμα όσο γίνεται πιο καλό. Αν διαπλάσσουμε  σωστά την ψυχή και της αναθέσουμε πλήρως την φροντίδα του σώματος , θα κάναμε καλά.

 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ  – » Πολιτικά » , { Η’ – 1334 b }.

Η ψυχή έχει δύο μέρη : 1] Το Λογικόν και 2] Το μη Λογικόν . Όπως το σώμα κατά την ανάπτυξή του προηγείται της ψυχής , έτσι και το άλογον μέρος της ψυχής προηγείται του λογικού.


Σάρωση_20180626

ΣΤΟΒΑΙΟΥ  – »Ανθολόγιον », τομ.Α’ ,Περί αρετής ,{ 22 }.

Προτίμησε να είσαι στην ψυχή ισχυρός μάλλον παρά στο σώμα.

 

ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ  – » Γνώμαι  Μονόστιχοι ».

 

ΣΤΟΒΑΙΟΥ  – »Ανθολόγιον »,τομ.Α’ ,Περί αρετής ,{39}.

Οι άνθρωποι πρέπει να μεριμνούν περισσότερο για την ψυχή τους παρά για το σώμα τους.

 

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ  – » Αγησίλαος  », { XI -14   }.

Η μεν ισχύς  του σώματος γηράσκει , η δε ρώμη της ψυχής των αγαθών ανδρών είναι αγέραστη.

 

ΙΣΟΚΡΑΤΟΥΣ  – » Αποσπάσματα »., [ 37 ].

Όμορφο σώμα και κακή ψυχή ,καλό καράβι μα κυβερνήτης κακός.


fa18d019-9430-4b0f-b122-a3d00eb1149a 

Η ΠΑΙΔΕΙΑ. 

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ – » Ηθικά », Περί παίδων αγωγής , {8 }.

 Η παιδεία ,μόνη απ’ τα ανθρώπινα είναι πράγμα αθάνατο. Ο νους και ο λόγος [ λογική] είναι τα πιο σπουδαία απ’όλα  στην ανθρώπινη φύση. Και ο νους είναι ο κυβερνήτης του λόγου και ο λόγος υπηρετικός του νου. Διότι μόνον ο νους όσο παλιώνει ξανανιώνει κι ο χρόνος αφαιρώντας όλα τ’άλλα προσθέτει στα γεράματα την επιστήμη.

 

RENE  MAGRITTE – » The Art of Conversation », { 1950 }.Σάρωση_20180624 (6)                                                                                                                                                                   

ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ – » Απαντα »,{frαgm.4}

Το απόσπασμα  διασώζει ο Albertus Magnus  κι αποτελεί κατάκριση των σωματικών ηδονών, τις οποίες χαρακτηρίζει ως ζωώδεις.


 

{*} ΓΙΑΝΝΗ  ΛΑΜΨΑ – » Λεξικό του Αρχαίου κόσμου [ Ελλάδα -Ρώμη ]. 

Ίαμβοι , Μίμος , Μιμίαμβοι.

 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ :

Το σλάιντ απαιτεί την χρήση JavaScript.

ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ  ΒΙΒΛΙΑ  , ΕΛΕΓΧΕΤΕ  ΤΙΣ  ΠΗΓΕΣ .

Η παιδεία και η παιδιά.

Tί είναι η παιδεία και ποια  σχέση της με την παιδιά ; Ο όρος  παιδεία  δηλώνει την πνευματική και ηθική αγωγή των νέων….την διάπλαση των διανοητικών τους δυνατοτήτων και την διαμόρφωση του χαρακτήρα τους δια της εκπαιδεύσεως……σκοπός της παιδείας είναι η κοινωνικοποίηση της νέας γενιάς…μπλα,μπλα,μπλα. Πολλοί  οι ορισμοί της αφηρημένης εννοίας  με μικρές  δόσεις ..αοριστίας , όπως  η αδυναμία  αποσαφηνίσεως της λέξεως και  η σύγχυση της παιδείας με την εκπαίδευση.  Παιδιά ,είναι το παιχνίδι. Σημαντική  και απαραίτητη εδώ η ορθογραφία. Γιατί η πεδιάς { =πεδιάδα} από την παιδιά {=παίγνιον} διαφέρει . Ποια η σχέση όμως της παιδείας με την παιδιά {=το παιγνίδι } ; Εκ πρώτης όψεως φαίνεται ότι  οι λέξεις είναι ετυμολογικώς συγγενείς ,γι’ αυτό και ως έννοιες θα έχουν περιεχόμενο παραπλήσιο. Παιχνίδι και παιδεία είναι έννοιες αρρήκτως δεμένες .Η παιδιά  όμως  χρειάζεται μεγαλύτερη αποσαφήνιση γιατί αποτελεί θεμελιώδη έννοια στο Ζ’ βιβλίο των »Νόμων» του Πλάτωνος και σχετίζεται άμεσα με την Παιδεία : »  μανθάνειν  μετά παιδιάς και ηδονής »  άλλως τε  » παίζω και μαθαίνω».

Σ.ΔΩΡΙΚΟΥ  & Κ.ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ  – » Το δίγαμμα  F «.

ΠάFις —->  παίς , παύς , παύρος= μικρός, νέος, πώλος.

 

Ι.ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΥ  – » Λεξικόν  της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσης  ».  

ΠΑΙΣ {  <πα’ί’ς , < παFιδ- } / ΠΑΥΣ / ΠΑΣ =παιδί.

InkedΣάρωση_20171108 (4)_LI

 

ΓΡ.ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗ  – » Λεξικόν  Ερμηνευτικόν ».

Παίς = το γέννημα του πατρός .Τέκνον = το γέννημα { το τεχθέν υπό } της γυναικός.

 

LIDDELL & SCOTT – » Μέγα λεξικόν  της  Ελληνικής γλώσσης ».

Παιδεία= 1. η ανατροφή παιδιού 2.ανατροφή και διδασκαλία ,{  εκπαίδευσις =/= τροφή } 3.Το αποτέλεσμα της ανατροφής και επαιδεύσεως  , παιδεία { = humanitas}. Παιδιά { < παίζω }= παιγνίδι, διασκέδασις . Παιδιά αντίθ.  σπουδή.

 

Ι.ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΥ  – » Λεξικόν  της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσης  ».

Παίδευσις { < παιδεύω } = η εκπαίδευσις , η αγωγή .Τόπος διδασκαλίας . Παιγνία =παιδιά  { = παιχνίδι } και εορτή.

 

THOMAS  GAISFORD  -» Etymologicon  Magnum Lexicon ».

Παιδεία = 1.Παίδευσις 2.Παιδική ηλικία 3.Ανατροφή 4.Μίξις.

 

ΦΩΤΙΟΥ  – » Λέξεων  συναγωγή ».

Παιδιάν  Παίγνιον  , παιδιά = παίγμα.

 

Δ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ  – »  Μέγα  Λεξικόν   της Ελληνικής  γλώσσης ».

Παιδία = η παιδική ηλικία. Παιδιά = παιδαριώδες  παιχνίδι , ιδίως  το ομαδικό και κατάλληλα οργανωμένο { κρυφτό, τυφλόμυγα  κ.τ.λ. }

 

ΠΛΑΤΩΝΟΣ  – » Φαίδρος », { 241 b }.

Η  οστρακίνδα  ήταν αρχαίο αθλητικό παιχνίδι με δύο ομάδες . Σύμφωνα με τους κανόνες του παιχνιδιού ένας παίκτης έριχνε  πάνω σε μία διαχωριστική γραμμή ένα δίχρωμο όστρακο [ η μία πλευρά του ήταν άσπρη και η άλλη μαύρη ]και η μία ομάδα , στην οποία ανήκε το χρώμα της πλευράς που φαινόταν μετά την πτώση , κυνηγιόταν από την άλλη.

 

ΠΟΛΥΔΕΥΚΟΥΣ   – » Ονομαστικόν  » , { Θ’ – 110-112 }.

ΟΝΟΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΩΝ . Η  οστρακίνδα { οστράκου περιστροφή } ήταν αρχαίο αθλητικό παιχνίδι στο οποίο οι παίκτες  χωρίζονται σε δύο ομάδες , από το ένα μέρος η μια ομάδα  και από  άλλο μέρος η άλλη ομάδα , από μια γραμμή  που χαράσσεται σε υπαίθριο  έδαφος .Ένας παίκτης κρατώντας όστρακο, αλειμμένο εσωτερικά  με πίσσα , το πετά στον αέρα κατά το << κορώνα ή γράμματα >> και ρωτά : << Νύξ  ή ημέρα >>.Οι παίκτες  της ομάδας  που κέρδισε ,διασκορπίζονται τρέχοντες ,ενώ οι της άλλης ομάδας υποχρεώνονται να τους συλλάβουν και να τους επαναφέρουν επ’ ώμου  στην αφετηρία.

 

ΓΡ. ΖΩΡΖΟΥ  – » Τα  Αρχαία  ελληνικά παιχνίδια – αθύρματα».

 

 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ  – » Πολιτικά ‘, { Θ’ -1337 b }.

Το  παιχνίδι { = παιδιά }  μάλλον  είναι χρήσιμο σαν ανάπαυλα της δουλειάς, (αφού αυτός που κοπιάζει έχει ανάγκη από ανάπαυση και το παιχνίδι γίνεται για χάρη της ανάπαυσης, η δε εργασία γίνεται με κόπο και ένταση των δυνάμεών μας).Πρέπει λοιπόν να βάλουμε στη ζωή μας ,παραμονεύοντας την κατάλληλη στιγμή {=καιροφυλακτούντες } τα παιχνίδια  σαν να είναι φάρμακα αναψυχής.

 

O Αριστοτέλης έδινε μεγάλη σημασία στην μετάδοση της γνώσεως στα παιδία  και στην ανάπτυξη της δημιουργικής φαντασίας  αυτών με την μορφή αθυρμάτων.

 

Δ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ  – »  Μέγα  Λεξικόν   της Ελληνικής  γλώσσης ».

Άθυρμα =1.]  παίγνιον, μέσο με το οποίο παίζει κάποιος. 2.] Χαρά, τέρψις , χαρμονή. Απολλώνιο άθυρμα =οι Πυθικοί αγώνες. Αθύρματα Μουσών = τα άσματα. 3.]μτφ. αυτόν που μεταχειρίζεται κάποιος κατά βούληση, οιωνεί ως άθυρμα.

 

ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥ  ΣΟΦΙΣΤΟΥ  – » Λεξικόν  ΙΛΙΑΔΟΣ  και ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ  ».

Αθύρει = παίζει . Αθύρματα = παίγνια. Άθυρμα {  α [αθρ.] + θύειν  } = πολλάκις θύειν.

 

ΓΡ. ΖΩΡΖΟΥ  – » Τα  Αρχαία  ελληνικά παιχνίδια ».

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  ΑΘΥΡΜΑΤΩΝ :

ta-tyxera-paixnidia-sthn-arxaia-ellada

 Η Εκπαιδευτική  Νομοθεσία  του Πλάτωνος .      

1.Εκπαίδευση για όλα τα τέκνα των πολιτων  :[ΝΟΜΟΙ – 804 d ] << διδάσκειν  τε πάντα ὅσα πρὸς τὸν πόλεμόν ἐστιν μαθήματα τοὺς φοιτῶντας ὅσα τε πρὸς μουσικήν, οὐχ ὃν μὲν ἂν ὁ πατὴρ βούληται, φοιτῶντα, ὃν δ᾽ ἂν μή, ἐῶντα τὰς παιδείας  >>  

2. Η εκπαίδευση των νέων εθεωρείτο στις αρχαίες Ελληνικές πόλεις  υποχρέωση , την οποία  κανείς από τους γονείς  δεν τολμούσε να παραμελήσει.  : [ ΚΡΙΤΩΝ -50d e] << ἢ οὐ καλῶς προσέταττον ἡμῶν οἱ ἐπὶ τούτῳ τεταγμένοι νόμοι, παραγγέλλοντες τῷ πατρὶ τῷ σῷ σε ἐν [50d-e] μουσικῇ καὶ γυμναστικῇ παιδεύειν;»

3.Εισαγωγή κριτικής εποπτείας της πόλεως επί των κειμένων διδασκαλίας , επί των  μουσικών και ορχηστρικών τρόπων και επί των αθλητικών ασκήσεων . Θεσπίζει ανώτατη εκπαιδευτική αρχή τον << επιμελητή της παιδείας >> { 765 d }

4.Διδασκαλία των μαθηματικών μέχρι της »περί  ασυμμέτρων  μεγεθών» γνώσεως .

5. Νυκτερινός  σύλλογος , ανωτέρου βαθμού  επιστημονική έρευνα.

6.Μεικτό εκπαιδευτικό σύστημα εναρμόνισης  της Αθηνα’ι’κής  ελευθερίας με  την Σπαρτιατική  αγωγή .

Ι. ΠΑΣΣΑ –  » Νεώτερον Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν ‘Ηλίου’  ».

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ  ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ .1.< Το μετά παιδιάς και ηδονής μανθάνειν > 2.< Το εποπτικώς διδάσκειν > 3. < Το διδάσκειν τα αναγκαία > { πολυμαθίη νόον <ἔχειν> οὐ διδάσκει}-Ηράκλειτος.

Αντί του ουσιαστικού ‘‘παιδεία’‘ θα βρούμε συχνά το ρήμα »σπουδάζειν » , συναπτόμενο με το »παίζειν» .Η  σχέση τους είναι πάλι η ίδια με τη σχέση »παιδεία – παιδιά». Inkedcf83ceaccf81cf89cf83ceb7_20171105-4_LI

ΠΛΑΤΩΝΟΣ  – » Φίληβος » , { 30 e }.

Το παίζειν είναι χάριν  του σπουδάζειν , το παιχνίδι είναι ανάπαυλα χάριν της σπουδής.

 

ΠΛΑΤΩΝΟΣ  – » Νόμοι» , {Z’- 803 d }.

Το σπουδάζειν  είναι χάριν του  παίζειν.

 

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ  – » Απομνημονεύματα », { Α’.3,8 }.

Ανάπαυλα της  σπουδής  γίνεται ενίοτε το παιχνίδι.

 

ΠΛΑΤΩΝΟΣ  – » Αλκιβιάδης », { 124 d }.

Ο Σωκράτης συνδύαζε  την σπουδή [=σοβαρότητα ] με την παιδιά [=παιχνίδι ].Η μετάβαση από την σπουδή στην παιδιά και τανάπαλιν είναι πολλές φορές δυσδιάκριτη .Αυτό το γνώριζε πολύ καλά ο Σωκράτης διότι» έπαιζεν άμα σπουδάζων » .

                                            

ΘΕΟΣ-ΑΝΘΡΩΠΟΣ.    

ΠΛΑΤΩΝΟΣ  – » Νόμοι» , { Z’ – 803 c }.

Ο Θεός είναι » φύσει μακαρίου σπουδής » ενώ ο άνθρωπος  είναι » Θεού τι παίγνιον μεμηχανημένον ».

 

ΠΛΑΤΩΝΟΣ  – » Νόμοι» , { Z’ – 803  e }.

Κάθε άνθρωπος  πρέπει να διάγει βίον  παίζων  κάποια  ορισμένα   παίγνια , κάνοντας θυσίες , ψάλλοντας και χορεύοντας. Η μουσική και η χορεία αποτελούν σπουδαιότατα εκπαιδευτικά μέσα ,ονομάζονται δε  < παιδιαί> .

untitled5

ΠΑΙΔΙΑΙ  -ΠΑΙΔΕΣ   [1].

ΠΛΑΤΩΝΟΣ  – » Πολιτεία », { Δ’ – 424 e } , { Δ’ -425 a }.

Οι  παίδες   πρέπει να  παίζουν νόμιμα  και εγκεκριμένα παιγνίδια ,διότι έτσι διαπλάσσονται  σε νομοταγείς και σπουδαίους άνδρες .Όταν τα παιδία συνηθίζουν να παίζουν καλά { να ασκούν την νόμιμη χορεία } εισδέχονται την  ευνομία δια της μουσικής .Η μουσική δε τα παρακολουθεί  και στον μετέπειτα βίο τους λειτουργώντας ως  επανορθωτής  σε κάτι που ήταν πρωτύτερα κακό.

ΠΛΑΤΩΝΟΣ  – » Νόμοι », { Β – 656 c  } , { Β’ – 657 c  }.                                                                         Η χορεία { χορός και ωδή συνοδεία λύρας } είναι η »περί τας Μούσας παιδεία και παιδιά ».

 

ΠΛΑΤΩΝΟΣ  – » Νόμοι », { Ζ’ -796 b} , {Z’ – 795 d }.

Η διάπλαση των παίδων  επιτυγχάνεται   ‘παιδιαίς τε και τροφαίς’.Τα δε μαθήματα έχουν στόχο όλα τ’ αγόρια  και όλα τα κορίτσια να γίνουν αρτίποδες και αρτίχειρες. Τα μαθήματα χωρίζονται σε δύο κατηγορίες  : 1.ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ { βοηθά στην ανάπτυξη του σώματος }2.ΜΟΥΣΙΚΗ { καλλιεργεί την ευψυχία }.

 

ΠΛΑΤΩΝΟΣ  – » Φαίδων », { 61 a }. 

Η φιλοσοφία είναι το ανώτερο είδος μουσικής.

                                                    

ΠΑΙΔΙΑΙ – ΓΕΡΟΙ .[2]

ΠΛΑΤΩΝΟΣ  – » Νόμοι », { ΣΤ’ – 769 a } , { Γ’ – 685 a }.

Η σώφρων πρεσβυτική παιδιά. Οι ψυχαγωγικές ασχολίες και οι διάλογοι των γερόντων { φιλοσοφικές συζητήσεις } , είναι και αυτά ‘ παιδιαί ‘ ,αλλά σώφρονες , έμφρονες ‘παιδιαί’ {= φρόνιμο γεροντικό παιχνίδι }

 

ΠΑΝ.ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ  –  » Αρχαίο  Ελληνικό  Δίκαιο »

ΠΛΑΤΩΝΟΣ   – » Nόμοι », [ A’- 643 e ].

Σκοπός της παιδείας είναι η καλλιέργεια -από την παιδική ηλικία -της προς αρετήν  διαθέσεως  της ψυχής , που θα κάνει τον παιδευόμενο  να επιθυμεί να γίνει τέλειος πολίτης ,που να γνωρίζει να άρχει και να άρχεται  με δικαιοσύνη.

                                                

ΣΠΗΛΑΙΟΝ ΠΛΑΤΩΝΟΣ    

ΠΛΑΤΩΝΟΣ  ΜΥΘΟΙ  , »Πολιτεία» [ ΣΤ’ – 514 a }.

Πόσο μεγάλη διαφορά έχει η παιδεία από την απαιδευσία ;Ο Σωκράτης διηγείται τον περίφημο μύθο του σπηλαίου .

 

Αλτάνη – » Το σπήλαιον του Πλάτωνος »hqdefault Η πορεία της ψυχής  από την Απαιδευσία στην Παιδεία ,είναι η ανοδική πορεία της ανθρώπινης γνώσης ,όπως περιγράφεται  στην εικόνα του σπηλαίου .Αυτή έχει παρασταθεί σαν μια ευθεία γραμμή με τρείς τομές κατά μήκος της ,που την χωρίζουν σε τέσσερα άνισα τμήματα .Τα δύο πρώτα αντιπροσωπεύουν τις κατώτερες μορφές γνώσης { εικασία-πίστις } και τα δύο επόμενα τις ανώτερες μορφές γνώσης {διάνοια-νόησις}.

ΠΑΝ.ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ  – » Πλάτωνος Πολιτεία ».

Οι βαθμίδες γνώσης του ανθρώπου :

Α’. Δοξασία Β’. Πίστις  Γ’. Διάνοια  Δ’. Νόησις   Ε’. Γνώση + Πράξη.

 

ΤΟ  ΣΠΗΛΑΙΟΝ.  bandicam 2017-11-02 12-56-15-091

ΠΑΝ.ΜΗΤΡΟΠΕΤΡΟΥ – » Προσεγγίσεις στους Μεγάλους Λογικούς Μύθους ».

Ο Φωτισμένος ξαναγυρίζει στην σπηλιά για να απελευθερώσει τους άλλους δεσμώτες από τα δεσμά της φαινομενικότητας , που τους κρατούν αλυσοδεμένους  στην άγνοια και την πλάνη .Διότι  μόνο έτσι θα εισέλθουν στο φως της Αληθείας. Θεμελιώδης αυτή  η διαφορά  από τις Ανατολικές θρησκείες με την επίτευξη της Νιρβάνα και της ατομικής σωτηρίας. Εδώ ο Φωτισμένος γίνεται παιδευτής  των άλλων και συμπαραστάτης στον αγώνα τους  για την απελευθέρωση  από τα δεσμά .

Η ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ.  

 

Η ΑΠΑΙΔΕΥΣΙΑ  

ΠΛΑΤΩΝΟΣ  – » Πολιτεία  », { Γ’ – 405 b }.

Είναι αισχρό και απόδειξη μεγάλης απαιδευσίας ,το να αναγκάζεται κανείς να μεταχειρίζεται δικαιοσύνη που παίρνει από άλλους .  [2.37.1] «Χρώμεθα γὰρ πολιτείᾳ οὐ ζηλούσῃ τοὺς τῶν πέλας νόμους >>-ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ.

                                                        

                                                    ΟΙ ΒΑΘΜΙΔΕΣ  ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ.                                                                                                                                         Σάρωση_20171103 (34)

ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ  ΛΑΕΡΤΙΟΥ – » Βίοι φιλοσόφων », [ Αρίστιππος  – 80 ].

Παιδεία -παιδιά.
Επίμετρον :

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2018
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  :  Παιδεία και εκπαίδευση .

bandicam 2019-08-17 09-35-47-312bandicam 2019-08-17 09-32-10-124 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : 

Το σλάιντ απαιτεί την χρήση JavaScript.

ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ  ΒΙΒΛΙΑ , ΕΛΕΓΧΕΤΕ  ΤΙΣ  ΠΗΓΕΣ.

Παιδεία και εκπαίδευση { education }.

 Παιδεία   και   εκπαίδευση . Δύο λέξεις που αν και έχουν το ίδιο ετυμολογικό υπόβαθρο εν τούτοις διαφέρουν εννοιολογικά. Όπως άλλωστε  διαφέρουν τα γενικά και αφηρημένα  ουσιαστικά  από τα ειδικά και συγκεκριμένα. Έχουμε Υπουργείο Παιδείας{;},  εκπαιδευτές { όχι παιδευτές }  ανθρώπων αλλά και.. ζώων,  εκπαιδευτικούς και  εκπαιδευτήρια { όχι παιδευτήρια }.  Γιατί παιδεύω είναι κάτι κακό και το εκπαιδεύω κάτι καλό ;  Έχουμε επίσης  Παιδαγωγικές Ακαδημίες , Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος  και .. Διδασκαλική Ομοσπονδία . Ποιά η διαφορά άραγε μεταξύ  παιδαγωγού  και δασκάλου ; Η σύγχυση  επιτείνεται στις  Ευρωπα’ι’κές  γλώσσες .Πάρτε παράδειγμα  τον ορισμό της Παιδείας , που δίνει το  ακόλουθο εκλεκτό Λεξικό της UNESCO  – » Λεξικό  Κοινωνικών Επιστημών ». Η παιδεία [ education ] ταυτίζεται με την εκπαίδευση και με την μόρφωση.!  << Ο όρος παιδεία [ ή εκπαίδευση : education ]  προσδιορίζει την ανατροφή [ των νέων ] : την πνευματική και ηθική αγωγή : την διάπλαση του χαρακτήρα , με την παροχή συστηματικής μόρφωσης.>>

Ο ορισμός δε του Durkheim ,περί παιδείας, ομοίως δεν αποσαφηνίζει τα πράγματα . Τι θα πει  << μεθοδική » κοινωνικοποίηση ‘‘{= socialization } της νέας γενιάς >>;   Τι σημαίνει ‘ κοινωνικο+ποιώ’ ;  Οι ασάφειες  δεν  αρμόζουν σε ορισμό.  Διότι  » το ασαφές , ζόφον ποιεί παραπλήσιον >>.  Socialization  από το Λατ.social <  *socius = κοινός  και socialitas ή societas  = κοινωνία . Όμως και  **Communis =κοινός  και  commmunio = κοινωνία.  Ποιά η διαφορά τους ;                                                                                                                           

ΕΥΣΤΡ.ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΥ – » Ελληνο-Λατινικό »

Κοινωνία :  1]. communio < communis < com + munis { μούνος =μόνος } 2]. consortio < consors < con + sors { κλήρος}  3]. societas  < socius { κοινός }. 4].sacra coena = ιερό δείπνο.

Education  = Παιδεία  και  εκπαίδευσις ;                                                                                       Ας δούμε τι γράφει ο μαθητής και ανιψιός  του Πλάτωνος ,  Σπεύσιππος {  μετέπειτα διευθυντής της  Ακαδημίας } για την παιδεία και την παίδευσιν.

ΑΜΜΩΝΙΟΥ  – » Λεξικόν Ομοίων  και  Διαφόρων λέξεων ».

Παιδεία είναι δύναμις θεραπευτική ψυχής. Παίδευσις  =η ικανότητα του παιδεύειν. Eίναι μετάδοση  διδασκαλίας  για την παιδεία και την αρετή , και παιδιόθεν αγωγή  που οδηγεί στην αρετή.

 

1.ΠΑΙΔΕΙΑ { παίς ,παιδός }

Γ.ΛΑΘΥΡΗ  – »  ΟΙ  ‘ΟΡΟΙ’  ΤΟΥ ΣΠΕΥΣΙΠΠΟΥ ».  

Τι εστί  παιδεία ; Δύναμις  Θεραπευτική  Ψυχής . Σίγουρα  θα προσέξατε , ότι ο ορισμός της παιδείας είναι μόνο τρείς λέξεις ! Ορισμός  λιτός , απέριττος , ευμνημόνευτος , συμπυκνωμένος. Εάν δεν αναλυθούν όμως αυτές οι τρεις λέξεις δεν μπορεί να κατανοηθεί εύκολα το νόημα  του ορισμού. Παρακαλώ , λύστε  τον οφθαλμό του νού σας. Διότι »νούς ορά και νούς ακούει»-Επίχαρμος.    InkedΣάρωση_20171122_LI

Παρατηρήσατε την αντίθεση θερμού [ θεραπεία] και ψυχρού [ψυχή] ; Η ψυχή ως ψυχρή ιαίνεται από το θερμό της θεραπείας. Η ίασις  και η θεραπεία  έχουν σχέση με την θερμότητα << Ισχύς εστί  το εν ημίν έμφυτον θερμόν >>.

H.DIELS – »Προσωκρατικοί », [26] Ίππων.

<< θάτερον τών ενάντιων τίθεται  Ίππων και  ‘Ηράκλειτος  : ο μεν τό θερμόν» πϋρ γάρ τήν αρχήν είναι» ο δε το ψυχρόν, ύδωρ τιθέμενος τήν αρχήν, εκάτερος ούν τούτων  φησί , καί ετυμολογεΙν επιχειρεί τό τής ψυχής όνομα πρός τήν οίκείαν δόξαν, ο μεν λέγων δια τούτο ζήν  λέγεσθαι τά έμψυχα παρά το ζείν, τούτο δε τού θερμού, ο δε ψυχήν κεκλήσθαι εκ του ψυχρού,.. >>.

ψυχρος-και-θερμος-φωτισμος-1

Ι.ΠΑΝΤΑΖΙΔΟΥ – » Λεξικόν  Ομηρικόν » .

Θεράπων , ο εκούσιος υπηρέτης  και όχι μόνον ο ελεύθερος αλλά πολλάκις και ο ευγενής. Θεράπων < θέραψ  <  θέρω = θάλπω .

 

Ι.ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΥ  – » Λεξικόν  της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσης  ».

Θάλπος { < θάλπω } = θερμότης , ζέστη , καύσων θερινός.   

Ποιός είναι ο στόχος  της τέχνης και της   παιδείας ;

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ – » Πολιτικά », { H’ 1337 a }.

Κάθε τέχνη και κάθε παιδεία επιθυμεί  να αναπληρώσει ό,τι λείπει από την φύση.

Μόνον όταν αναπληρώσει ο άνθρωπος τις  φυσικές ελλείψεις του, δια της παιδείας,  μπορεί να γίνει » αγαθός και σπουδαίος ».<< Ανάγκη ουν σκεπτέον ,πώς ανήρ γίνεται σπουδαίος….αγαθοί και σπουδαίοι γίνονται οι άνθρωποι δια τριών, έστι δε ταύτα τα τρία φύσις, έθος, λόγος..το δε λοιπόν έργον παιδείας …>>

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ – » Πολιτικά », { H’ 1332 a – 1332 b }.

Οι άνθρωποι άλλα τα μαθαίνουν από την συνήθεια και άλλα από τους δασκάλους  { εξ ακοής  διδασκαλία }.

 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ  – » Ηθικά Νικομάχεια  », { B’ 1103 a }.

Η αρετή είναι δύο ειδών : η διανοητική  και η ηθική . Η μεν διανοητική [αρετή]το μεγαλύτερο μέρος το οφείλει στην διδασκαλία. Η δε ηθική [αρετή] γεννάται από το έθος [=συνήθεια ] από το οποίο έλαβε και το όνομά της η ηθική .

InkedΣάρωση_20171125 (8)_LI

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ -» Ηθικά Μεγάλα », { A’ 1186 a }.

ΕΘΟΣ >  ΗΘΟΣ > ΗΘΙΚΗ {=η δια του Εθισμού }.

 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ – » Ρητορική Τέχνη », { Α’ 1370 a }.

«Έξις δευτέρα φύσις εστί » . Γιατί η  συνήθεια είναι δεύτερη φύση του ανθρώπου ;  
Ηδύ {= ευχάριστο }είναι το κατά φύσιν {= αυτό που είναι σύμφωνο με τη φύση }.Ευχάριστα  επίσης είναι  και όσα γίνονται από συνήθεια {=έθος}.Διότι και αυτό που έχει γίνει συνήθεια , έγινε πλέον σαν το φυσικό. Διότι έχει κάποια ομοιότητα η συνήθεια  με τη φύση .Διότι αυτό που γίνεται πολλές φορές { πολλάκις } πλησιάζει προς αυτό που γίνεται πάντοτε { αεί }.Και αυτό που γίνεται πάντοτε είναι το φυσικό { φύσις } ενώ αυτό που γίνεται πολλές φορές είναι το σύνηθες {έθος }.

 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ  – » Ηθικά Νικομάχεια  », { B’ 1103 b }.

Ο Εθισμός. Δεν είναι μικρό πράγμα να αποκτούμε από νεανικής ηλικίας αυτές ή εκείνες τις συνήθειες αλλά μεγάλο { πράγμα } ή μάλλον το παν.


 

AΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ – ‘ Ρητορική προς Αλέξανδρον » , { 1421 a }.

Παιδεία , φυλακτικόν  της ψυχής.

ΔΥΝΑΜΙΣ – ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Σπουδαίο εννοιολογικό δίπολο στη φιλοσοφία του Αριστοτέλη. Στο βιβλίο Θ’ [  Μετά τα φυσικά ] ο Αριστοτέλης εξετάζει τα όντα από εξελικτικής απόψεως  μιλώντας για την δύναμη {το δυνάμει υπάρχειν }και την ενέργεια { το ενεργεία υπάρχειν  ή τω έργω υπάρχειν }, της οποίας ύψιστος βαθμός αναπτύξεως είναι η εντελέχεια. Διακρίνει δε τις δυνάμεις  σε  i].αλόγους και  ii].μετά λόγου. Το σύνολο των δυνάμεων διακρίνεται σε :  α].Έμφυτες  β]. Εξ εθισμού γ]. Από μάθηση. Η ενεργητικοποίησή τους  γίνεται με την επιθυμία και την όρεξηΣάρωση_20171202 (5) Κάθε ον αποτελείται από δύο αχώριστα στοιχεία: την Ύλη και τη Μορφή. Η ύλη περιέχει μέσα της τη μορφή αρχικά » δυνάμει».  Εάν δε υπάρξουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις, θα την εκφράσει  και » ενεργεία» .Δύναμις ,είναι η δυνατότητα που έχει ένα πράγμα ή ένα ον να γίνει ή να κάνει κάτι φτάνοντας στο τέλος του, στην τελειοποίησή του { εντελέχεια }. Το » δυνάμει ον» είναι ένα  πράγμα μέσα στο οποίο υπολανθάνει κάποια δυναμική ικανότητα ,η οποία μπορεί να προάγει αυτό σε ανάπτυξη.. Ενέργεια ,είναι η πραγμάτωση αυτής της δυνατότητας, η δραστηριότητα που απαιτείται για να γίνονται πράξη οι δυνατότητες. Το » ενεργεία ον είναι  αυτό που έχει την δυναμική  ικανότητα και την πραγματώνει   }.Παράδειγμα ο σπόρος ενός δένδρου , έχει τη δύναμη ν’ αναπτυχθεί και να γίνει δένδρο. Το  μάρμαρο , είναι  ένα  ακατέργαστο φυσικό υλικό   αλλά και »δυνάμει» άγαλμα .Όταν  το σμιλέψει  με την γλυφίδα και  τ’ άλλα  εργαλεία του ο γλύπτης το μάρμαρο { δυνάμει } , γίνεται { ενεργεία } άγαλμα. Παρομοίως  και  η παιδεία είναι ‘δυνάμει’ θεραπευτική  , η οποία ενδέχεται  να  γίνει » ενεργεία »  θεραπευτική δια της παιδεύσεως . Αυτό δηλώνει το πέρασμα από την παιδεία στην [εκ]παίδευση. Το  πέρασμα δε  από το αφηρημένο  στο συγκεκριμένο εξαρτάται άμεσα  από  την ικανότητα  λάξευσης  των ‘ακατέργαστων’ δυνάμεων της λογικής, σαν τον  γλύπτη .   Διότι αύτη και μόνον [ η λογική] μας διαχωρίζει από τα υπόλοιπα ζώα. <<Εν αρχή ην ο Λόγος και ο Λόγος ήν προς τον Θεόν , και Θεός ην ο Λόγος .>> 

 

2.ΠΑΙΔΕΥΣΙΣ { παιδεύω } :

Γ.ΛΑΘΥΡΗ  – »  ΟΙ  ‘ΟΡΟΙ’  ΤΟΥ ΣΠΕΥΣΙΠΠΟΥ ». 

Τι εστί παίδευσις ; Παιδείας  παράδοσις { επ’αρετήν οδηγούσα}.

 

LIDDELL & SCOTT – » Μέγα λεξικόν  της  Ελληνικής γλώσσης ».

Παράδοσις { < παραδίδωμι } = Το  να παραδίδεις  στους μετέπειτα κάτι, το να αφήνεις κάτι ως κληρονομιά, η κληρονομική μεταβίβαση. 2].Η μετάδοσις  διδασκαλιών , διηγήσεων .

 

ΠΛΑΤΩΝΟΣ – » Νόμοι », { Ζ’ 803 a }.

Διδασκαλία και παράδοσις [= μετάδοσις } γνώσεων.

 

Ο  Πλάτων  περί τροφής  και παιδεύσεως . { ΤΡΟΦΗ =/= ΠΑΙΔΕΥΣΙΣ }.

 

Δ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ  – »  Μέγα  Λεξικόν   της Ελληνικής  γλώσσης ».

Παιδεύω { < παίς -παιδός }. Οι δύο τελευταίες σημασίες είναι μεταγενέστερες ,οι οποίες  αν και δεν έχουν σχέση με την παίδευση αλλά μάλλον με τον κολασμό και τον βασανισμό, εν τούτοις έχουν εκτοπίσει και δυσφημίσει  την ουσιαστική σημασία του παιδεύω τόσο, που μόλις και μετά  βίας χρησιμοποιείται στην καθομιλουμένη με την πραγματική του σημασία. Προτιμήθηκε  δε  το σύνθετο εκ-παιδεύω για να τονιστεί η προκύπτουσα  διαφορά.

 

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ – »Αίας », {στ. 694-595 }.

Αίας :<< εάν  τώρα τον χαρακτήρα μου  έχεις στο νού σου  να διορθώσεις >>

 

ΠΑΛΑΙΑ  ΔΙΑΘΗΚΗ – » Ωσηέ » , [ Ζ’-12 ].

<<  Καθώς θα περιπλανώνται ,θα ρίξω  πάνω τους το δίκτυ μου. Θα τους συλλάβω, όπως το δίκτυ  συλλαμβάνει τα πτηνά   του ουρανού. Θα τους τιμωρήσω σύμφωνα με όσα έχουν ακούσει περί τιμωριών, που επιβάλλει η δικαιοσύνη στους παραβάτες >>.

 

ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ – α].Κατά Λουκά , [ΚΓ’-16].   β]. » Επιστολαί  Παύλου , Η προς Εβραίους », [ ΙΒ’-6 ].  Παιδεύω =  σωφρονίζω  με ποινές  { μαστίγιο } ,παιδαγωγώ {;}  με…θλίψεις { μαστιγώματα }..!! Εδώ είναι που λέει : το ξύλο { ειδικά το μαστίγιο } βγήκε από τον παράδεισο.!

 

Α.Ε.ΜΕΓΑ – » Ιστορία του Γλωσσικού Ζητήματος », { σελ.132 }.

Είναι φανερό , ότι η έννοια της τιμωρίας και του κολασμού  είναι μεταγενέστερη και αποτελεί αλλοίωση της πραγματικής σημασίας της λέξεως παιδεία.

3.ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ { εκ-παιδεύω } :

LIDDELL & SCOTT – » Μέγα λεξικόν  της  Ελληνικής γλώσσης ».

Εκ-παιδεύω {= παιδεύω εκ παιδικής ηλικίας κάποιον } : ανατρέφω εκ παιδικής ηλικίας , δίδω εντελή εκπαίδευση, διδάσκω σε κάποιον κάτι , εντυπώνω σε κάποιον κάτι δια της διδασκαλίας. Εκπαίδευμα  = το εκπαιδευθέν ή ανατραφέν τέκνον. Εκπιδύομαι = εκρέω , αναβλύζω.

 

ΑΙΣΧΥΛΟΥ – » Πέρσαι », { στ.808-809 }.

Εκπιδύεται = αναβλύζει.

 

ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ – » Κύκλωψ ».

Εκπαίδευμα = το ανατραφέν { αυτό που έχει ανατραφεί } από την μαύρη Νύκτα , ο Ύπνος.  Εκπαιδεύω = μεγαλώνω, ανατρέφω

 

ΣΤΕΦ.ΚΟΥΜΑΝΟΥΔΗ – » Συναγωγή  Νέων Λέξεων ».

Από το αρχαίο ρήμα  εκπαιδεύω προέκυψε η εκπαίδευσις  , ο εκπαιδευτής, ο εκπαιδευτικός , το εκπαιδευτήριο  { 19ο αι.μ.χ.}.

 

Γ.ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗ – » Ετυμολογικό Λεξικό ».

Εκπαιδεύω = ανατρέφω – διδάσκω .

 

ΣΤΕΦ.ΚΟΥΜΑΝΟΥΔΗ  – » Λεξικόν  Λατινο-Ελληνικόν ».

Educatio-onis = 1.Aγωγή , εκτροφή, παίδευσις { ανθρώπων}   2. Ανατροφή , τροφή { ζώων}3. Φύτευσις  { δενδροκομία }.[ Duco   —->  e-duco  , Doceo —-> e-doceo ] Doctor = o διδάσκαλος.

 

ΑΝΝΗΣ ΤΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ -ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ  – » Αρχιγένεθλος  Ελληνική  γλώσσα».

Από το ρήμα Ducco  —>  duco —> e-duco *

 

ΕΥΣΤΡ.ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΥ  – » Λατινο-Ελληνικόν ».

Duco = άγω [ οδηγώ] κάποιον ή κάτι  κάπου.  Dux-ducis  = αγωγός , οδηγός , ηγεμών ,στρατηγός .

 

ΑΝΝΗΣ ΤΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ -ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ  – » Αρχιγένεθλος  Ελληνική  γλώσσα».

Ducco  — > duco  —>  Dux = o επικεφαλής ποιμνίου { βουκολικός όρος }.Dux  < δούναξ = πομενική  ράβδος η οποία επάλλετο , εδονείτο  απειλητικώς από τον ποιμένα προς τα άτακτα και ανυπάκουα αιγοπρόβατα κατά το σαλάγισμα.

 

ΒΟΣΚΟΣ  ΜΕ ΠΟΙΜΕΝΙΚΗ ΡΑΒΔΟ.

 

Ι.ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΥ  – » Λεξικόν  της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσης  ».

Δονέω  > Δόναξ [ δούναξ ] =το υπό του  ανέμου σαλευόμενο  [το καλάμι ] ,ποιμενικός αυλός [ φλογέρα], καλάμι αλιείας [ ιξόβεργα], η γέφυρα της λύρας [ καβαλλάρης ]. Δονέω = σείω , τινάσσω ,ταράσσω. Διεγείρω, ερεθίζω.

 

ΔΟΝΑΚΙΟΝ  ΧΟΛΕΡΑΣ { Vibrio cholerae } .Vιbro = κραδαίνω ,πάλλω , τινάσσω.                      Το δονάκιο της χολέρας είναι μαστιγοφόρο { με μονήρες πολικό μαστίγιο }.859652-27480f0c414bf763696c474770aa7d58.png

Η ΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ  

Διδάσκαλοι -παιδαγωγοί. Ποιά η διαφορά τους ;

WILL DURANT – » Παγκόσμιος Ιστορία του Πολιτισμού ». Παιδεία { σελ.302 }.

Το όνομα παιδαγωγός δίδεται όχι στον διδάσκαλο αλλά στον δούλον , ο οποίος οδηγεί καθημερινά το παιδί στο σχολείο και το επαναφέρει στην  οικία του.

Η Φοίτηση  εξακολουθεί μέχρις ηλικίας δέκα τεσσάρων  ή δέκα έξι ετών ή και περισσότερο για τους ευπόρους. Τα σχολεία δεν έχουν θρανία , αλλά μόνον πάγκους .Ο μαθητής κρατεί στα γόνατά του τον κύλινδρο τον οποίον διαβάζει ή το υλικό στο οποίο γράφει.Ο διδάσκαλος  διδάσκει όλα τα μαθήματα και φροντίζει για τον χαρακτήρα των μαθητών. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τρία μαθήματα: γραφή , μουσική  και γυμναστική.

ΣΩΚΡ.ΤΖΙΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ – » Λεξικόν  Αρχαιοτήτων ».

Η παιδαγωγία ανετίθετο  από τους Ελληνικούς οίκους των ευγενών και πλουσίων στον πάρα πολύ έμπιστο από τους δούλους. Οδηγούσε τους παίδας  από  την πατρική οικία  στο σχολείο ή στο γυμναστήριο και τους επανέφερε στην οικία.

Σχολείο

ΠΛΑΤΩΝΟΣ – » Νόμοι », { Z’ 808 d-e }

Όταν ξημερώσει τα παιδιά πρέπει να πηγαίνουν σχολείο. ..Και το παιδί είναι το πιο δυσκολομεταχείριστο από όλα τα θηρία .Ένα ακαλλιέργητο παιδί γίνεται το πιο πονηρό , ατίθασο και αλαζονικό πλάσμα του κόσμου. Γι’  αυτό πρέπει να δένεται με πολλά , ας πούμε , χαλινάρια.

 

ΠΛΑΤΩΝΟΣ – » Νόμοι », { B’ 653 e – 654 a }.

Οι θεοί μας έχουν χαρίσει την ανάμεικτη με ηδονή αίσθηση του ρυθμού και της αρμονίας. Τους χορούς ονόμασαν έτσι οι θεοί ,από την έμφυτη σ’ αυτούς  λέξη  χαρά ,συνδέοντάς μας με χορούς και ορχήσεις. Η πρώτη παιδεία λοιπόν που μας δίδεται ,είναι  εκείνη μέσω των Μουσών και του Απόλλωνος. Θα πρέπει λοιπόν να θεωρήσουμε ως αμόρφωτο εκείνον , που δεν ξέρει να χορεύει και ως μορφωμένον εκείνον που χορεύει ωραία.

 

H  ΣΧΟ’ΛΗ .

Πώς πρέπει να  αξιοποιείται ο ελεύθερος χρόνος των παιδιών ; Σχόλη  είναι  μάσες , ξάπλες και ραχάτι ή κάτι διαφορετικό ;

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ – » Πολιτικά » , [ Θ’-1338 a ].

Είναι σαφέστατο , πως και την ώρα της σχόλης μας πρέπει να διδασκόμαστε ορισμένα πράγματα και τις  γνώσεις  τούτες και την μάθηση να τα αποκτήσουμε για χάρη δική μας. Ενώ στην εργασία μας μαθαίνουμε πράγματα για χάρη των άλλων. Γι’ αυτό οι προγονοί μας ενέταξαν  την  μουσική στην παιδεία, όχι σαν κάτι  απαραίτητο , ούτε σαν κάτι χρήσιμο [ αλλά σαν κάτι που ταιριάζει σε ελευθέρους ανθρώπους ].

PINK FLOYD – » another brick in the wall «.   Pink-floyd-film-Stills7

ΠΛΑΤΩΝΟΣ – » Φαίδων », { 107 d }.

<< Η ψυχή όταν έρχεται στο Άδη δεν έχει τίποτα άλλο μαζί της πέρα από την παιδεία και την ανατροφή της..>>

{*}Socius  > social > socialism =σοσιαλισμός.   {**} Communis > communism =κομμουνισμός.                                                                                                                                         ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ .

Το σλάιντ απαιτεί την χρήση JavaScript.

 ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ  ΒΙΒΛΙΑ  ,  ΕΛΕΓΧΕΤΕ  ΤΙΣ  ΠΗΓΕΣ.