Η κρίση και το κρίμα.

Κρίση ! Μια λέξη -καραμέλα ,που λιώνει συνεχώς στο στόμα των πολιτικών,των δημοσιογράφων ,των επιστημόνων ,των θεολόγων, των ιερέων ,των φοιτητών, των  μαθητών κι όλων των υπολοίπων -ευγενών και μη – τάξεων  της κοινωνίας μας.Μια λέξη για όλες τις χρήσεις [erga omnes ].! Μια λέξη πανάκεια ,που γιατρεύει τον αφασικό λόγο.Μια λέξη πασπαρτού { passe-partout }για κάθε ‘φωτογραφικό ‘λόγο και  για κάθε ‘κλειδωμένη’ έννοια .Ακολουθούν ενδεικτικώς  διαδικτυακά αλιεύματα με τίτλους ,που περιέχουν την μυστηριώδη,σαγηνευτική και μαιτρ των μεταμφιέσεων κ.Κρίση !                   << .. Μετά την κρίση έρχεται η ανάπτυξη στην Ελλάδα. – Κρίση που πέρασε ή κρίση που έρχεται; – Έρχεται βαθιά κρίση –  Δεν έρχεται το τέλος από την κρίση..  – Μετά την οικονομική έρχεται και η κλιματική κρίση – Έρχεται κρίση γάλακτος – Μετά την κρίση έρχεται νέα κρίση – Έρχεται νέα προσφυγική κρίση – Έρχεται ενεργειακή κρίση – Έρχεται νέα κρίση στην Ευρωζώνη, είναι στο δρόμο –  Ξεχάστε την οικονομική κρίση, έρχεται πολιτική κρίση …>>.  Ποιά είναι επιτέλους, αυτή η κ.Κρίση ; Ο εκλεκτός  καθηγητής  γλωσσολογίας Γ.Μπαμπινιώτης  μας δίνει τα φώτα του : bandicam 2018-08-29 02-02-58-510A]. ΚΡΙΣ-ΙΣ  ή  ΚΡΙΣ-Η ;                                                                                                              Διαφέρει η κρίσις -εως{ γ’ κλίση  }  από την  κρίση-ης { α’ κλίση } .                                        ΑΝ. ΤΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ  – ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ – » Ο εν τη λέξει Λόγος ».                                                    Η κατάληξη σε [-ις ] είναι ενδεικτική της κινήσεως  και της δυνάμεως . Τα ουσιαστικά αυτά δηλώνουν κάτι το αφηρημένο . Η κατάληξη  σε [-η] είναι  στατική  { ος-η- ον = αυτός -αυτή -αυτό} .Τα ουσιαστικά αυτά δηλώνουν  κάτι το συγκεκριμένο.

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ – » Περί  Ίσιδος και Οσίριδος  » , { 375 c }.                                                              Ίσ-ις  { < ίεσθαι }.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ  – » Περί ψυχής », { Γ΄,426 a }.                                                                                 Όρασ-ις  : η ικανότητα του οράν  { πόλ-ις : η ικανότητα του πολείν  , κίνησ-ις : η ικανότητα του κινείν  κ.τ.λ.}


»Μη κρίνετε ,ίνα μη κριθείτε », γράφει ο ευαγγελιστής  Ματθαίος  [7,1 ] και ακολουθώντας την συμβουλή του δεν θα κρίνουμε το ακόλουθο κείμενο. Απλώς διαπιστώνουμε, ότι χρησιμοποιεί την λέξη ‘κρίση’ ..21 φορές.!                                     Σάρωση_20180819 (3)


ΠΑΝ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – «Λεξικό ρημάτων της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας ».     α].Κρίνω + αιτ. = διακρίνω ,διαχωρίζω, εκλέγω τι. β].Κρίνω + αιτ.[ προσ.] = δικάζω ,ανακρίνω, εξετάζω κάποιον. γ].Κρίνω + απρμφ. = αποφασίζω να… , αποφαίνομαι ότι..

LIDDELL & SCOTT – » Μέγα λεξικόν της Ελληνικής γλώσσης ».                                               [ J ] : το υποθετικό τούτο γράμμα ουδέποτε [ = ποτέ, ούτε μία φορά ] ουδαμού [=πουθενά ] της ελληνικής γης ή γλώσσης εύρηται , ουδέ μνημονεύεται.!

OMHΡΟΥ  – » Ιλιάς», { Ε’ -500 }  &  { Β’ – 362 }.                                                                                  Κρίνη [υποτ.] = διακρίνει .Κρίνε = ξεδιάκρινε.

ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥ ΣΟΦΙΣΤΟΥ – » Λεξικόν κατά στοιχείον Ηλιάδος και Οδυσσείας ».                     Kριτής = αυτός που διαχωρίζει τα πράγματα , τα δίκαια από τ’άδικα.

Ι.ΠΑΝΤΑΖΙΔΟΥ – » Λεξικόν Ομηρικόν » .

AΡIΣTOTEΛOYΣ – » Πολιτικά », { Γ’ }.                                                                                                Η πόλις δεν είναι τα κτήρια {ντουβάρια } αλλά το πλήθος των πολιτών.  Πολίτης : αυτός που συμμετέχει της δικαστικής κρίσεως  και της εξουσίας .

 Ι.ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΥ  – »  Λεξικόν της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσης «.

J.B.HOFMANN  – » Ετυμολογικόν λεξικόν της Αρχαίας Ελληνικής » .                                        Kρίνω / κρίννω { λεσβ.} : Κριτής , κρίσις ,κρίμα {και  κρείμα },κριτικός,κριτήριον.

ΑΜΜΩΝΙΟΥ  – »  Λεξικόν Ομοίων  και Διαφόρων  λέξεων ».                                                     Διαφέρει το κρίνειν  από το διακρίνειν .Το κρίνειν : δηλώνει κυρίως το να δοκιμάζει κάποιος κάτι  {δοκιμάζω= υποβάλλω σε δοκιμασία κάτι  ,το βασανίζω , το εξετάζω , το ελέγχω } ,το  διακρίνειν : δηλώνει το να μπορείς να διακρίνεις  ένα πράγμα από  ένα άλλο πράγμα ,ήτοι το  διιστάν  { < διίστημι  = στήνω χωριστά , τοποθετώ χωριστά ,αποσπώ } και το χωρίζειν { <  χωρίζω = αποχωρίζω,διαχωρίζω, διαιρώ, όθεν διαφέρω πολύ }.

ΗΣΥΧΙΟΥ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ – » Λεξικόν ».                                                                                  Κρίνειν : 1.το να αριθμείς ,να μετράς τόσα από εκείνα , τόσα από τ’άλλα  2.Το να διαχωρίζεις αυτά από εκείνα  και αυτά με τ’άλλα 3. Το να ανακρίνεις, να εξετάζεις [ < εξ + ετάζω < ετός = πραγματικός,αληθινός ] ρωτώντας  επίμονα και αναζητώντας την αλήθεια των απαντήσεων  4.Το να συγκρίνεις { < συν+κρίνω = συνθέτω,συνενώνω.} τα χωρισθέντα απ’αλλήλων και να τα συναρμολογείς εκ νέου .

Γ.ΕΞΑΡΧΟΥ / Μ.ΦΩΤΙΑΔΟΥ  – » Ιωάννου  Ζωναρά Λεξικόν ».

ΦΩΤΙΟΥ  – » Λέξεων Συναγωγή ».

THOMAS  GAISFORD  S.T.P  – » Etymologicon Magnum Lexicon ».                                            Κριτής : αυτός που μπορεί να ξεχωρίσει τις διαφορές. Κρίναι { απρμφ.} : το να διαχωρίζεις και να διακρίνεις [τις διαφορές ].Ακριτόμυθος : αυτός που λέγει πράγματα άκριτα και αδιαχώριστα και δεν μπορεί να διακρίνει αυτά που λέγονται. Κρίνω : α]. διαχωρίζω  β]. δικάζω γ]. επιλέγω.

 Σάρωση_20180907ΑΝΘ.ΓΑΖΗ  – » Λεξικόν της Ελληνικής γλώσσης ».                                                              Κρίσιμος  { < κρίσις } = αναποφάσιστος , αμφίβολος,διαφιλονικούμενος. Κρίσις {< κρίνω } =1. διαχώρησις, εξέτασις,απόφασις  2.διαφορά,δίκη,κρισολογία,φιλονεικία  3.εκλογή  4.διάκρισις 5.απόφασις κριτού ,έκβασις,τέλος 6.μεταβολή ασθενείας ή δρόμος αυτής προς το τέλος 7. εξήγησις, διάλυσις 8.πρόσκλησις εις το κριτήριον.

ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ Δ. του ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ – » Λεξικόν της Ελληνικής γλώσσης ».                          Κραίνω { < κράας -κράς ,κάρηνον } = φέρω κάτι εις πέρας,εκτελώ ,εκπληρώ ,πραγματώνω ,ερμηνεύω,εξηγώ. Κραίνω αντί  του λέγω 2.άρχω, εξουσιάζω.  Κρίσις = το κρίνειν ή κρίνεσθαι //  Ξεχώρισμα,ξεδιάλεγμα ,σκέψις { μεταφ.} // απόφασις,δίκη ,κρισολογία //  [Ιατρ.] μεταβολή ασθενείας επί το κρείττον ή χείρον {= προς το καλλίτερον ή το χειρότερον }.

A.Π.Θ {Ιδρ. Μαν.Τριανταφυλλίδη} – » Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής «.                               1.Κρίση { λογ.} : το αποτέλεσμα της λογικής διεργασίας. 2. Κρίση : { ιατρ.} ξαφνική και βίαιη επιδείνωση μιας χρόνιας  πάθησης.

ΕΜΜ.ΚΡΙΑΡΑ  – » Νεοελληνικό  λεξικό ».                                                                                          Κρίση : 1. Διανοητική ενέργεια κατά την οποία το άτομο εκτιμά [=κρίνει ] πρόσωπα ,πράγματα και καταστάσεις και διαμορφώνει άποψη ,καθώς και το αποτέλεσμα της κρίσης του.2.Η ικανότητα κάποιου να κρίνει ,να σκέφτεται σωστά ,ευθυκρισία. 3.Δικαστική απόφαση . .. 5[ θρησκ.] Η μέλλουσα κρίση = η τελική δικαίωση ή τιμωρία του κάθε ατόμου κατά τη συντέλεια του κόσμου. Η ημέρα της Κρίσης = η Δευτέρα Παρουσία. 8]α.[ιατρ.] έντονη εκδήλωση μιας παθολογικής κατάστασης ,ενώ το άτομο φαινομενικά είναι πλήρως υγιές.  8]β.απότομη μεταβολή  κατά την εξέλιξη λοιμώδους νοσήματος σε συγκεκριμένη ημέρα μετά την εκδήλωση της αρρώστιας και προαναγγέλλει την θεραπεία. 9]α. Περίοδος στη ζωή μιας ομάδας ή στη λειτουργία ενός συστήματος  ή οργανισμού που χαρακτηρίζεται από μεγάλες διαταραχές ,δυσκολίες , ένταση αστάθεια…  9]δ.Δύσκολη περίοδος στην προσωπική ζωή ενός ατόμου ,όταν αντιμετωπίζει ένα μεγάλο πρόβλημα και έχει εσωτερικές συγκρούσεις { κρίση συνείδησηςυπαρξιακή κρίση κ.τ.λ. }                                     Τους οφθαλμούς ανοίξατε , εκάς οι αμύητοι .xxx 1. Η ΚΡΙΣΙΣ  ΣΤΗΝ  ΛΟΓΙΚΗ.                                                                                                               Δ.ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ – » Μέγα Λεξικόν της Ελληνικής γλώσσης ».                                                    Κρίσις = διάκριση ,διαχωρισμός .

ΠΡΟΣΩΚΡΑΤΙΚΟΙ  – ‘ Μέλισσος ‘, [ 9].                                                                                                 Κρίσις = διάκρισις .

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ  – » Ηθικά Νικομάχεια » , { Θ’ – 1165 a }.                                                              Σύγκρισις { συν+κρίσις } =παραβάλλω, παραλληλίζω  //  συνθέτω ,συνενώνω ,  συναρμολογώ  εκ νέου  τα απ’ αλλήλων χωρισθέντα.

ΠΛΑΤΩΝΟΣ – »  Θεαίτητος  », { 150 b }.                                                                                              Κρίνω = διακρίνω ,ξεχωρίζω  το αληθές από το μη αληθές [ =ψεύτικο ].

Δ.ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ – » Μέγα Λεξικόν της Ελληνικής γλώσσης ».                                        Κρίσις -εως : //  [Λογ.] Διανοητική ενέργεια  η οποία δια της συγκρίσεως  προσδιορίζει  την λογικήν σχέσιν μεταξύ  δύο εννοιών , με το να  ενώνει [ενούσα ]ή με το να  χωρίζει αυτές [ αποχωρίζουσα ] αμοιβαίως : Κρίσεις αποφατικαί , διαζευκτικαί.                                8. Η αποφασιστική τροπή ,κρίσιμη φάσις [κυρίως αναφορά προς νόσον]  ,παροξυσμός , διαταραχή.

NΕΩΤ. ΕΓΚΥΚΛ. ΛΕΞΙΚΟΝ » ΗΛΙΟΥ »– Το Αρχαίο Ελληνικόν Πνεύμα» .            Κ.Δ.ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ -» Αριστοτέλης », { σελ.434 }.                                                                                Στην Αριστοτελική ορολογία η λογική κρίσις ονομάζεται »πρότασις’‘ ,»απόφανσις ‘‘ και » αποφαντικός λόγος’‘ .Κρίσις αποφαντική : η πρότασις στην οποία υπάρχει αλήθεια ή ψεύδος. Μόνο στην περιοχή των λογικών κρίσεων τίθεται ζήτημα αληθείας και ψεύδους . 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ  – » Αναλυτικά πρότερα »,  {Α’ -24 a }  &  { A’ – 25 a }.                                         Πρότασις = ο καταφατικός  ή αποφατικός λόγος . Κάθε πρότασις είναι ή του [απλώς ] υπάρχειν  ή  του αναγκαστικώς  υπάρχειν  ή  του ενδέχεται υπάρχειν .

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ  –  »  Περί ερμηνείας  » , { 17 a }.                                                                             Η  κατάφασις είναι είδος αποφάνσεως [ < από + φαίνω ] . Η απόφασις [ < από + φημί ] είναι απόφανσις [ < από + φαίνω ].

                                                             ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ  ΚΡΙΣΕΩΝ :                                                      a].ανάλογα με την ποιότητα b]. ανάλογα με την ποσότητα c].ανάλογα με τον τρόπο.InkedΣάρωση_20180825_LI Δ.ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ – » Μέγα Λεξικόν της Ελληνικής γλώσσης ».                                                   Απόφανσις :  {το από+φαίνεσθαι } η εκδήλωσις γνώμης , και  η άρνησις { < απο+φημί }.

IM.KANT – » Λογική ».                                                                                                                          Κρίσις  : είναι η παράστασις  της ενότητος διαφόρων παραστάσεων ή η παράστασις των σχέσεών τους [ στο βαθμό που αποτελούν μία έννοια ]. Η ύλη και η μορφή αποτελούν τα ουσιώδη συστατικά στοιχεία της κρίσεως .

Ε.Π.ΠΑΠΑΝΟΥΤΣΟΥ  – » Λογική », { σελ.78-79 }.                                                                            Ποιό είναι το πρωταρχικό  στοιχείο της σκέψεως ,η έννοια ή η κρίσις ;                                    Κρίμα = το προ’ι’όν της σκέψεως .

Μ.Μ.ΡΟΖΕΝΤΑΛ  – » Αρχές της διαλεκτικής λογικής »,{ σελ. 228,229,232 }.                            Η κρίσις είναι περισσότερο σύνθετη μορφή νοήσεως. Η κρίσις σε σύγκριση με την έννοια είναι κάτι ποιοτικά νέο.

2. Η ΚΡΙΣΙΣ στην ΙΑΤΡΙΚΗ.                                                                                                                ΔΗΜ.Δ.ΛΥΠΟΥΡΛΗ  – » Ιπποκρατική ιατρική », Προγνωστικόν .                                              H υγίεια , είναι αποτέλεσμα  ευκρασίας { ευ + κράσις : η  σωστή αναλογία των τεσσάρων χυμών [ αίμα,φλέγμα ,κίτρινη και μαύρη χολή ] στο ανθρώπινο σώμα }. Κράσις < κεράννυμι = αναμειγνύω κάτι με κάτι άλλο και παράγεται ένα τρίτο υλικό .Σε κάθε ασθένεια διαταράσσεται η ευκρασία των χυμών του σώματος κι ο ανθρώπινος οργανισμός αντιδρά , προσπαθώντας να αποκαταστήσει την αυτήν την δυσκρασία, με την βοήθεια της πέψεως. Πέψις  <  πέσσω ,πέττω ,πέπτω [= μαλακώνω ,ωριμάζω ] > πεπασμός [= μαλάκωμα,ωρίμανσις] .Απεψία : η βαθμιαία μεταβολή που υφίστανται οι χυμοί του σώματος, κατά την είσοδο ενός λοιμογόνου παράγοντα στον οργανισμό .Πέψις : η προσπάθεια του οργανισμού : 1.να επαναφέρει την διαταραγμένη αναλογία των χυμών στην προτέρα φυσική κατάσταση της υγίειας και 2.να εξαλείψει τους νοσογόνους παράγοντες. Kρίσις : το αποκορύφωμα του αγώνα που διεξάγει ο ανθρώπινος οργανισμός για την αποκατάσταση της ευκρασίας ,άρα και της υγίειας. Εάν αποκατασταθεί η υγίεια και επιτευχθεί η σωστή κράσις των χυμών δια της πέψεως ,τα κατάλοιπα αυτής [ πέψεως ] αποβάλλονται με τα ούρα , με τα κόπρανα , με τον ιδρώτα ή τον εμετό. 

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ  -» Περί αρχαίης ιητρικής », { 18,19 }.                                                          Πέψις { < πέσσω } ωρίμανσις , το πεφθήναι.  

 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ  – » Μετεωρολογικά », [ Δ’ ].                                                                                   Η  σήψις {< σήπομαι = σαπίζω}.  Η πέψις { θερμό } , η απεψία {ψυχρό } και τα είδη τους.   O Αριστοτέλης τονίζει ότι οι ονομασίες όπως πέψις – απεψία ,πέπανσις – ωμότητα,κρίσις  λύσις κ.τ.λ. ΔΕΝ κυριολεκτούν ,διότι είναι μεταφορικές.Επιχειρεί να περιγράψει τις χημικές μεταβολές κάθε είδους με τις διαδικασίες ωρίμασης των καρπών και του ψησίματος των φαγητώνΏστε θα πρέπει να αντιλαμβανόμαστε ότι οι λέξεις αυτές δεν αντανακλούν το αντικείμενο αυτό καθ’εαυτό στη νόηση ,αλλά ότι είναι κατά κάποιον τρόπον [ μεταφορικώς ] ένα είδος  αυτών – των αληθινών πραγμάτων .Παραδείγματος  χάριν , πέπανσις είναι η ωρίμασις των φρούτων ,το γίνωμα των καρπών, το ζύμωμα και το ψήσιμο των τροφών ,ώστε να είναι εύ-πεπτα.. Στην ιπποκρατική ιατρική η πέπανσις  χρησιμοποιείται μεταφορικά στην ‘ωρίμανση των χυμών‘ του σώματος και στην ‘ωρίμανση  την νόσου’ ,όταν  δηλαδή  διαπιστωθεί -σε κάποιο στάδιο της νόσου- ότι οι χυμοί αυτοί μεταβάλλονται από λεπτότεροι σε παχύτερους κι όταν η νόσος έχει  ‘μαλακώσει’ .

Σάρωση_20180915Δ.ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ – » Μέγα Λεξικόν της Ελληνικής γλώσσης ».                                            Πέσσω / πέττω / πέπτω  Πέψις  > [ pepsis ] .Λύσις  { < λύω }.

ΚΛΑΥΔΙΟΥ  ΓΑΛΗΝΟΥ  – » Περί κρίσεων υπόμνημα », [Α’ -κεφ.β’].                                              Τα στάδια των νόσων :

Σάρωση_20180913 (2)                                                                                                                                                   ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ  – » Περί κρισίων  » ,εισαγωγή  &  [34] .                                                                Κρίσις = η αποφασιστική μεταβολή ή τροπή σοβαρής νόσου ,που οδηγεί στην θεραπεία ή στον θάνατο.

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ – » Περί παθών », [ 8 ].                                                                                               H κρίσις της ασθενείας [ ιπποκρατικός  όρος ] είναι η αποφασιστική μεταβολή ,η τροπή της νόσου ,η οποία καθορίζει την καλή  ή την κακή εξέλιξή της.Την κρίση συνοδεύουν σημαντικά συμπτώματα ,που εκδηλώνουν την  άμυνα του οργανισμού ,όπως ιδρώτας ,ρίγος,υψηλός πυρετός , εμετός  και άλλα, ειδικά κατά την διάρκεια των παροξυσμών της νόσου. Τέλος ή αποκαθίσταται η υγίεια ή  η materia peccans {=παθογόνος ουσία } μετατοπίζεται  σε άλλο τόπο [θέση] του σώματος  [= απόστασις ] και εξελίσσεται  σε άλλο νόσημα ή επέρχεται το μοιραίον.

 ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ  – » Αφορισμοί  », { Α’-1 & 20 }.                                                                              Η κρίσις = διαχωρισμός [ διαφορική διάγνωσις } και απόφασις περί νόσου.

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ  – » Προγνωστικόν ».                                                                                                 Κρίνω = ξεδιαλύνω. Κρίσις =/= λύσις { επί πυρετού }.

ΣΤΕΦΑΝΟΥ  ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ   – » Σχόλια  εις το »προγνωστικόν» του Ιπποκράτους ».           Τι εστί κρίσις ; Κρίσις :  οξύρροπος { η έχουσα οξεία ροπή=η αιφνίδιος ,η ταχεία} και αθρόα { η συνεχής και αδιάλειπτος } μεταβολή εν νόσω.  Από που ονομάστηκε κρίσις ;΄Ονομάστηκε  ‘κρίσις’  μεταφορικά από  αυτούς , που κρίνονταν  στα  δικαστήρια και περίμεναν την ετυμηγορία των δικαστών.  Διότι όπως ακριβώς  αυτός που καταδικάζεται βρίσκεται μεταξύ ζωής και θανάτου ,το ίδιο ακριβώς είναι , είπε κάποιος ,που είχε δει  άνθρωπο να νοσεί και να διάγει βίον γεμάτο δυσφορία . Αυτός  ο άνθρωπος κρίνεται [ βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο ] μεταξύ ζωής και θανάτου.

ΑΝΤΟΝ  ΠΑΒΛΟΒΙΤΣ   ΤΣΕΧΩΦ  – » Η κρίση ».                                                                              Τρεις  φίλοι φοιτητές αποφασίζουν  ένα χειμωνιάτικο βράδυ να πάνε στους πέριξ  οίκους  ανοχής.Ο Βασίλιεφ  ,ο ευαίσθητος  φοιτητής  της Νομικής , παθαίνει σοκ στην επαφή του με αυτές τις ανυπόληπτες γυναίκες  και με την δυστυχία που ζουν ,διότι είναι κι αυτά πλάσματα του Θεού σκέφτεται.Προσπαθεί να βρει διάφορους τρόπους να τις βοηθήσει ,αλλά επειδή δεν βρίσκει  σωτήρια λύση καταλήγει σε εσωτερικό αδιέξοδο με έντονο το συναίσθημα της ντροπής. Συνεπεία αυτής ήταν η νευρική κρίση { κλονισμό } που υπέστη ,η οποία  τελικώς  τον οδήγησε  στον ψυχίατρο..

RENE  MAGRITTE  – » The Pleasure Principle { Portrait of Edward James }. [ 1937 ].

tumblr_kwep9efjqb1qav9gjo1_640 (1)Γ.ΠΡΙΝΙΑΝΑΚΗ – »Η γλώσσα των Ελλήνων είναι η γλώσσα που μιλάει η φύση»,{σελ.143}. » Το ‘κρίνω‘ εντάσσεται εννοιολογικά στις λέξεις που εκφράζουν ήχο,βοή,ομιλία.  Το ρήμα ‘κρίνω’ οφείλει την προέλευσή του στο μεταίχμιο , δηλαδή στο σημείο εκείνο το οριακό πέραν του οποίου επέρχεται κάτι.Αυτό που στην Αγγλική ,από τα Ελληνικά ,λέγεται critical point { =κρίσιμο σημείο }.

ΦΡΑΝΤΣ  ΚΑΦΚΑ -»Η κρίση » { Das Urteil = ετυμηγορία ].                                                          Σ’ αυτή την νουβέλα,  η σύγκρουση πατέρα- υιού  είναι  θανάσιμα σφοδρή. Ο διάδοχος  της πατρικής εξουσίας  Γκέοργκ βάζει τον πατέρα του στο κρεβάτι και τον σκεπάζει .Ο πατέρας  όμως αντιδρά ,σηκώνεται απότομα και τον καταδικάζει σε θάνατο δια πνιγμού. Η κρίση [= ετυμηγορία ] του πατέρα είναι διαταγή για τον Γκέοργκ και την εκτελεί.

ΔΑΜ. ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗ  – » Ετυμολογικό λεξικό της Ελληνικής ».

Γ.ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗ  – » Ετυμολογικό λεξικό της νέας Ελληνικής γλώσσας ».                        Κρίνω { < κρί-ν-jω } : αρχ.σημ. διαχωρίζω ,κοσκινίζω . // Λατ, cribrum {= κοσκινο } >  Γαλλ. crible  , crimen -inis = κρίση,απόφαση- κατηγορία,έγκλημα { > Γαλλ. crime } //  Αποφασίζω { ομηρική εποχή }, διατυπώνω γνώμη,αποφαίνομαι ,δικάζω.  Κρίση { <  κρίσις } = απόφαση-εκλογή ,καταδίκη ,δυσμενής έκβαση { κυρ.για νόσους } ενώ οι σύγχρονες χρήσεις  στην οικονομία, την πολιτική οφείλονται στην επίδραση των ελληνογενών crise { Γαλλ. } και  crisis { Aγγλ. }

ΣΤΕΦ.ΚΟΥΜΑΝΟΥΔΗ  – » Λεξικόν  Λατινο-Ελληνικόν ».                                                            Cerno : κρίνω =χωρίζω  2].κρίνω = διακρίνω .»cerno farinam cribro» = σήθω , διασήθω , καθαρίζω το αλεύρι με το κόσκινο { κρησέρα =κρησάρα }  3]. κρίνω= διακρίνω με τους οφθαλμούς , καθορώ {κατιδείν }, φαίνομαι.  4].κρίνω = διακρίνω με την διάνοια ,διαγιγνώσκω .  Certus,a,um  [ συγγενές του cerno ] : βούλομαι ,προτιμώ  2].επιθ. βέβαιος ,ασφαλής ,πιστός . Crimen -is { < cerno } : έγκλημα ,κρίμα,αιτία ,κατηγορία   2]. αμάρτημα ,αδίκημα.

ΑΝ. ΤΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ  – ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ – ‘‘ Αρχιγένεθλος  ελληνική γλώσσα ».                               Κρίσις  { crisis } —–> κρίμα { crime }. [ Προσέξτε την διαφορά : στην  Λατινική :crisis ,στην νεο-Ελληνική :  κρίση.! ].

ΑΡ..ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ – » Η οικουμενική διάσταση της ελληνικής γλώσσας ».                        Crisis { 1453 } : = η αποφασιστική στιγμή { critical point } από την οποία κρίνεται η έκβαση ενός αποτελέσματος.

R .KOSELLECK – » Κρίση ».                                                                                                                Ο διακεκριμένος ιστορικός  των εννοιών Ράινχαρτ  Κόζελλεκ ,στο παρόν  δοκίμιό του, προσπαθεί να δώσει απάντηση στα εξής ερωτήματα :                                                                Τι σημαίνει ‘κρίσις’ ; Ποίο είναι το περιεχόμενο και οι σημασίες αυτής της λέξεως ;          Αφού πρώτα αναλύει  την αρχαιοελληνική χρήση της λέξεως ,συμπεραίνει στο τέλος του δοκιμίου του ότι : << Οι πολύπλευρες σημασίες της λέξεως  γνώρισαν τεράστια ποσοτική ανάπτυξη από τον 19ο αι.,ενώ αυτή η ίδια δεν κέρδισε σχεδόν τίποτα σε σαφήνεια ή ακρίβεια. Η »κρίση» παραμένει ένα σλόγκαν ! H ίδια  η χρήση της λέξεως μπορεί να ερμηνευτεί ως ένα σύμπτωμα μιας ιστορικής »κρίσεως»,η οποία διαφεύγει ενός …ακριβούς ορισμού[!]..>>

B]. ΤΟ  ΚΡΙΜΑ.                                                                                                                                       ΑΝ. ΤΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ  – ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ – » Ο εν τη λέξει Λόγος ».                                                    Η κατάληξις [-μα] δηλώνει κάτι  υπαρκτόν και μόνιμον ,πολλάκις δε  το πέρασμα του αφηρημένου στο συγκεκριμένο. Όπως  ποίησ-ις —–> ποίη-μα , κίνησ-ις—–> κίνη-μα ,κύησ-ις—-> κύη-μα,μάθησ-ις—-> μάθη-μα   κ.α.

Δ.ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ – » Μέγα Λεξικόν της Ελληνικής γλώσσης ».                                                Το κρίμα .Μεταγενέστερα το κρίμα { κρί-μα <—–κρίσ-ις } ταυτίστηκε με την αμαρτία!

Ν.Π. ΑΝΔΡΙΩΤΗ  – » Ετυμολογικό  λεξικό της κοινής Νεοελληνικής ».                                      Κρίμα { < κρίνω }.Η σημασία ‘βασανίζω’ από τη βασανιστικήν ανάκριση.

Γ.ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗ  – » Ετυμολογικό λεξικό της νέας Ελληνικής γλώσσας ».                  Κρίμα  { < κρίνω }.Αρχική σημασία : κρίση , απόφαση. Ελληνιστική σημασία : καταδίκη ,κατάκριση .  Μεσαιωνική σημασία { ως επίρρημα }: αδικία,άδικο.

ΑΙΣΧΥΛΟΥ  – » Ικέτιδες », { στ.395-397 }, [ αποδ.Κ.Χ.Μύρης ].                                                         Κρίνω = ζυγιάζω.  Κρίμα = απόφαση.  Κριτής = δικαστής.

Γ.ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗ  –  »  Λεξικό συνωνύμων και αντωνύμων  ».                                                 Α’].Κρίμα : 1. Αμάρτημα ,λάθος  2.Αδικία . ΑΝΤ. ευτύχημα ,τύχη. Β’].Κρίμα { ως επιφώνημα } : ατυχία,κακοτυχία,δυστύχημα.

 

Γι’ αυτό άλλο η κρίσ-ις{= η ικανότης του κρίνειν,αφηρημένη  },άλλο η κρίσ-η{ =αυτή, η οποία είναι  στατική και συγκεκριμένη} Το δε κρί-μα είναι το αποτέλεσμα της ικανότητος του  κρίνειν .Η δε  κατάληξις  εις [-μα] δηλώνει πάντα  το συγκεκριμένο και στατικό.          MICHAEL HAYTER  – » Housing crisis ».2025528-KCLXWWIK-7Από την Λογική και τα  Δικαστήρια  η λέξη’ κρίσις [ το να διαχωρίζω ,διακρίνω ]              πέρασε πρώτα στην ιατρική ορολογία  ως κρίσις  νευρική ,υστερική κ.α. κι έπειτα στην Χριστιανική θρησκεία ως θε’ι’κή κρίσις  : Τελική Κρίσις , Δευτέρα Παρουσία.                        ΚΑΒΕΡΤΖΑ ΦΡΑΓΚΙΑ  – » Η Δευτέρα Παρουσία »,{1641 } .                                                            Στο κέντρο ο Αρχάγγελος  Γαβριήλ με τον ζυγό της Ψυχοστασίας και το σπαθί.

[αριστερά] –  Ζυγοί ψυχοστασίας που συνόδευαν τον νεκρό στο ταξίδι του για τον Κάτω κόσμο. [δεξιά ]-Στη χρυσή ζυγαριά του Διός τοποθετήθηκαν οι κήρες {=καρδιές } του Αχιλλέα και του Έκτορα και το αποτέλεσμα έκρινε ποιος από τους δύο θα έχανε τη ζωή του κατά την διάρκεια της μάχης { Ιλιάδα Χ’ , στ.209-212 }.Στην ομηρική εποχή ,η ψυχοστασία ήταν διαφορετική επειδή γινόταν πριν από τον θάνατο.Διότι η ψυχή είχε την σημασία της ζωής.

Η  Θέτις  { θεά της Δικαιοσύνης }  κρατώντας  ζυγαριά και σπαθί  –                                            Οι Κριτές του Κάτω κόσμου { Ραδάμανθυς , Μίνως , Αιακός  }..

Σήμερα η λέξη χρησιμοποιείται άνευ ουσίας. Διότι αιωρούνται  πλέον οι ‘κρίσεις’ αυτομάτως , χωρίς την ανάγκη  κριτού και κριτηρίων ! Κρίσεις  μαλθακές , από ψευδοκριτές  με» license  to παπαρολογείν », πολλές και επικίνδυνες  !  Παντού και πάντοτε όμως  θα υπάρχει κάποιος κριτής , ο οποίος θα έχει ασφαλή  κριτήρια για να εκφράσει ορθά  την κρίσιν του ,προσπαθώντας να διακρίνει ,να ξεχωρίσει ,να ξεδιαλύνει ,να συγκρίνει , να επικρίνει ,να ανακρίνει ,να κατακρίνει ,να εγκρίνει αυτά που θα τον φέρουν πιο  κοντά στην αλήθεια.                                                                                                         ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ :

Το σλάιντ απαιτεί την χρήση JavaScript.

ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ  ΒΙΒΛΙΑ  , ΕΛΕΓΧΕΤΕ  ΤΙΣ  ΠΗΓΕΣ.

Η ύβρις των Nεοελλήνων.

Ο  Τάκης  Θεοδωρόπουλος είναι από τους δημοσιογράφους  που χαίρεσαι να  διαβάζεις  τα άρθρα του ,ασχέτως  αν διαφωνείς ή συμφωνείς  με τις απόψεις του , διότι είναι περίτεχνος  χειριστής του γραπτού λόγου. Όμως  μεγαλύτερη αξία σε κάθε κείμενο  έχει το περιεχόμενό του. Στο ακόλουθο και  ενδιαφέρον άρθρο του »   Η ύβρις του παρόντος   » στηλιτεύει   την αλαζονεία  στην έκφραση «λίκνο της δημοκρατίας» .Καυτηριάζει   την αλαζονεία   που επιδεικνύουν οι Νέο-Έλληνες ,όσον αφορά τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό τους  με  το αποκορύφωμά του : την Αθηνα’ι’κή δημοκρατία . Όπως  και την αλαζονεία των άλλων για τα μετέπειτα  δικά τους πολιτιστικά επιτεύγματά  ,ειδικά δε για την ανατροφή και ενηλικίωση … της δημοκρατίας .!   Σάρωση_20170911 (2) Για το πολίτευμα της Αθηνα’ι’κής  δημοκρατίας δεν έχω να προσθέσω τίποτα επιπλέον από αυτά που υπάρχουν στο άρθρο <Παλαιά και Νέα Δημοκρατία.>   .Ένα μόνο θα υπενθυμίσω  : Δεν υπάρχει πουθενά  στον κόσμο  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ . Η  κατ’ ευφημισμόν  Δημοκρατία που υπάρχει , είναι η ΜΕΤΑΜΦΙΕΣΜΕΝΗ Ολιγαρχία του πλούτου. Γιατί δεν την λένε Ολιγαρχία ; Διότι παγκοσμίως η λέξη Δημοκρατία  θέλγει ,ενώ η Ολιγαρχία απωθεί. Ο  Τ.Θ γράφει :   <<  Δεν μένει παρά η ύβρις ενός παρόντος που  ασφυκτιά  στην αλαζονεία του >> .Kατ ‘ αρχάς  δεν μπορεί να υβρίζει  το …παρόν. Ούτε το μέλλον , ούτε το παρελθόν. Οι [ παρόντες] άνθρωποι διαπράττουν ύβρεις  για συγκεκριμένους λόγους. Και ο μεν  κόρος τίκτει  την ύβριν { Τίκτει γαρ κόρος ύβριν }η δε ύβρις είναι  πολυώνυμον { Ύβρις δε πολυώνυμον } .Ποιά  είναι  η ύβρις ;

ΓΡ.ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗ – » Λεξικόν  Ερμηνευτικόν ».

Ας εξετάσουμε  τώρα , ποιές είναι οι υποτιθέμενες  μομφές  κατά της Αθηνα’ι’κής δημοκρατίας.  , τις οποίες καταγράφει με λεπτό  κι ειρωνικό ύφος  ο αρθρογράφος.                                                                                                                                           bandicam 2017-09-24 15-44-00-305

1. << Ο Μαρξ, αν δεν κάνω λάθος, αποκαλεί την ελληνική αρχαιότητα παιδική ηλικία του πολιτισμού μας. >> .

Αυτά τα θαυμάσια  γράφει ο Μάρξ , ο οποίος όμως  ασχολείται και ενδιατρίβει   με την… < παιδική ηλικία του πολιτισμού μας > !

ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ  ΛΑΕΡΤΙΟΥ  – Βίοι Φιλοσόφων », < ΑΡΚΕΣΙΛΑΟΣ >, { Δ’-39 }

Πολιτισμός  { < πολίτης  , πολίτ  +  ισμός  }=  τα πολιτικά πράγματα, η ενασχόληση με τα κοινά. Το αντίθετο του πολίτη , ο ιδιώτης{=ο άχρηστος ,ο ηλίθιος }

 

Δ.ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ  – » Μέγα  Λεξικόν   της Ελληνικής  γλώσσης ».

Πολιτισμός = 1.διοίκησις , διακυβέρνησις των κοινών της πολιτείας. 2.Το πέρασμα του ανθρώπου  από την εξάρτηση της φύσεως και την βαρβαρότητα στον πολιτικό βίο { Φύσει μέν ἐστιν ἄνθρωπος ζῷον πολιτικόν  }.

 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ  – » Πολιτικά », { Γ’ -1275 a } & { Γ’ – 1275 b }.

Πολιτισμός χωρίς πολίτη δεν υφίσταται.Ούτε πολίτης χωρίς την ύπαρξη πόλεως . Ποιόν όμως  ονομάζουμε πολίτη ;  <<  Πολίτης  =  τῷ μετέχειν κρίσεως καὶ ἀρχῆς   ~  Πολίτης = το δικαίωμα να συμμετέχει στην απονομή δικαιοσύνης  και στα δημόσια αξιώματα. >> . << Ο ορισμός του πολίτη , ισχύει κατά κύριο λόγο για τον πολίτη δημοκρατικού πολιτεύματος .Για τ’ άλλα πολιτεύματα μπορεί να ισχύει  , μπορεί και όχι. >> .

 

Η διδακτορική  διατριβή  του Κ.Μάρξ  είναι:  η  διαφορά  της Δημοκρίτειας  και Επικούρειας φυσικής φιλοσοφίας.!  Το  έργο  του δε  είναι διάσπαρτο από αναφορές στους Αρχαίους Έλληνες συγγραφείς.

ΚΑΡΛ  ΜΑΡΞ  – » Διαφορά  της  Δημοκρίτειας και Επικούρειας  Φυσικής Φιλοσοφίας » & ΠΑΝ. ΚΟΝΔΥΛΗ  – » Ο  Μαρξ  και η Αρχαία Ελλάδα ».

 

ΕΛΛΗ  ΠΑΠΠΑ – » Αρχαίοι Έλληνες συγγραφείς στο Κεφάλαιο του Μάρξ ».

Αν  θέλει  κάποιος  να γίνει πραγματικός Μαρξιστής – γράφει η Έλλη Παππά –  πρέπει να διδαχθεί από τον  Λένιν, ο οποίος  μέσα στην φωτιά του επαναστατικού αγώνα μελετούσε τα » Μετά τα Φυσικά » του Αριστοτέλη .Πόσοι σύντροφοι σήμερα  έχουν μελετήσει τον Αριστοτέλη και μάλιστα το συγκεκριμένο βιβλίο για να γίνουν μεγάλοι και τρανοί ; Πολλοί  ,δυστυχώς,  θα έχουν σχηματίσει την εντύπωση  ,ότι πρόκειται για βιβλίο που ασχολείται με τα… ‘ μεταφυσικά » ,οπότε δεν τους αφορά, ως Μαρξιστές και οπαδοί του ιστορικού υλισμού.! Το μνημειώδες έργο όμως του  Μάρξ » ΚΕΦΆΛΑΙΟ » είναι διάσπαρτο από αναφορές  στον Αριστοτέλη. Διότι :<< Πᾶσα διδασκαλία καὶ πᾶσα μάθησις διανοητικὴ ἐκ προϋπαρχούσης  γίνεται γνώσεως. >> Αριστοτέλη -» Αναλυτικά  Ύστερα », (71 a ).

Το σύνηθες λάθος , αυτό που κάνουν πολλοί εκ των μελετητών  της ιστορίας, είναι ότι  συγκρίνουν  ιστορικά γεγονότα  διαφορετικών εποχών , αποκομμένα από το ιστορικό γίγνεσθαι  και  τα ερμηνεύουν  με τις σημερινές αντιλήψεις . Όλα  όμως πρέπει να κρίνονται μέσα στα ιστορικά τους πλαίσια και στις οικονομικές , πολιτικές  και κοινωνικές συνθήκες της εποχής.

2. <<  ήτο ανδροκρατούμενη >>

 Ήταν ανδροκρατούμενη στα πολιτικά πράγματα και  στον πόλεμο .Ήταν όμως γυναικοκρατούμενη σε άλλους τομείς. Ήταν χωρισμένες οι αρμοδιότητες τους .Άλλωστε το Δωδεκάθεο αποδεικνύει την ισότητα { 6 θεοί και 6 θεές }. Το αυτό γράφει και το Αττικόν  δίκαιον περί ισότητας. Πέραν  τούτου οι μεγάλοι Έλληνες φιλόσοφοι γράφουν και περιγράφουν διορατικώς  την μελλοντική εξέλιξη των πραγμάτων.                                   

ΠΛΑΤΩΝΟΣ  – » Πολιτεία », { αρχαίο κείμενο } .

{ 452 a } Συμμετοχή γυναικών στον πόλεμο  ,{ 455 d }Ισότητα γυναικών και ανδρών {πρώ’ι’μος  φεμινισμός } , {457 a -b } Συμμετοχή γυναικών στη διοίκηση της πόλεως ,       { 457 d } Κοινοκτημοσύνη γυναικών και παιδιών {=Κομμουνιστική  οικογένεια του μέλλοντος }.Τις ιδές αυτές περί κοινογαμίας και ανατροφής των παίδων  από την πολιτεία τις είχε υποδείξει και ο  νομοθέτης – αισυμνήτης  Ζάλευκος στη Σικελία {7ος αι.π.χ. }.

ΠΛΑΤΩΝΟΣ  – » Πολιτεία », { απόδοση }

 

ΚΑΡΛ ΜΑΡΞ ,ΦΡ.ΕΝΓΚΕΛΣ -» Το μανιφέστο του κομμουνιστικού κόμματος »,{σελ.67-68}

Κατάργηση της οικογένειας  – Κοινοκτημοσύνη  των γυναικών .

Όπως αντιλαμβάνεσθε τους Αρχαίους  Έλληνες φιλοσόφους αντέγραψε ο Μαρξ.

ΠΑΝ.ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  – » Η αποκάλυψη  της  Αρχαίας  Ελληνίδας ».

Το Αττικό δίκαιο  αναγνώριζε στην γυναίκα την νομική ισοτιμία με τον άνδρα. Αφού πέρασαν πολλοί αιώνες ,κάποια πολιτικά δικαιώματα  χορηγήθηκαν στην γυναίκα με δισταγμό και κατά  φειδωλό τρόπο στις αρχές του 20ου αιώνα και μόνο σε ελάχιστες χώρες της Δύσεως.!

 

ΠΑΝ.ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  – » Η προστασία των ατομικών δικαιωμάτων κατά το Αττικό και το Ευρωπα’ι’κό δίκαιο ». ‘

Τα κοινωνικά δικαιώματα των Ατθίδων . Η Αθηναία αστή είχε τα ίδια δικαιώματα με του ανδρός της στην θρησκευτική και λατρευτική ζωή της πόλεως ακόμη και ως ιερείας ή ως μυουμένης  στα Ελευσίνια μυστήρια. Μπορούσε να οργανώσει θρησκευτικές εορτές  και να συμμετέχει στα γυναικεία συμπόσια. Είχε  επίσης ίδια δικαιώματα συμμετοχής στην πολιτιστική ζωή της πόλεως { θέατρο , δημοτελείς εορτές ,συμμετοχή σε σωματεία για φιλανθρωπικούς σκοπούς , αθλητικοί γυναικείοι αγώνες κτλ. } .Μπορούσε να παρακολουθεί   μαθήματα φιλοσοφίας ελευθέρως σε σχολές του κλεινού άστεως .Ο Αθηνα’ι’κός  νόμος  της επέτρεπε  την  άσκηση ελευθέρου επαγγέλματος , ιδίως της εμπορίας. Ακόμη ανελάμβανε την διαχείριση  της οικογενειακής περιουσίας σε περιόδους εκτάκτου ανάγκης. Τέλος είχε το δικαίωμα και  την αποκλειστική ευθύνη της ανατροφής και της προσχολικής εκπαιδεύσεως των τέκνων της μέχρι την ηλικία των επτά ετών { μητροδιδασκαλία }. 

 

ΙΧΩΡ  – » Οι άγνωστες  γυναίκες φιλόσοφοι  της Αρχαίας Ελληνικής ιστορίας »

Βεβαίως ο χώρος είναι ανεπαρκής και θα επεκταθεί πολύ το άρθρο, αν γίνει ανάλυση   της πανάρχαιας  μητριαρχίας στην Κρήτη  ή  της  γυναικοκρατίας  στην Σπάρτη .

3.α]  << Και ήτο και δουλοκτητική.  >>      

Ο θεσμός της δουλείας  δεν είναι αποκλειστικό γνώρισμα των Ελλήνων  ,αλλά ένα θλιβερό χαρακτηριστικό  όλου του Αρχαίου κόσμου , της Ρώμης ,των Ανατολικών λαών { Πέρσες , Ασσύριοι, Βαβυλώνιοι, Φοινίκων , Αιγυπτίων κτλ.},του Βυζαντίου  { πατρονίκιον } ,της Τσαρικής Ρωσίας ,της Αμερικανικής Συμπολιτείας {  εμφύλιος πόλεμος Βορείων -Νοτίων με αξίωση  των [ χριστιανών και πολιτισμένων !]  Νοτίων να  διατηρηθεί   η δουλεία των εγχρώμων ! Άρα έχει μακρά ιστορία ο θεσμός της δουλείας  ,που υπερβαίνει τα πολιτεύματα καθώς είναι απόρροια της  ιστορικής περιόδου ,συνεπώς  της ελλείψεως των ‘μηχανικών δούλων’  που χρησιμοποιούμε κατά κόρον σήμερα. Ας είναι όμως  ευλογημένη η μηχανή , ο »άψυχος δούλος » κατά Αριστοτέλη, η οποία  προοδευτικά  απάλλαξε τον άνθρωπο από  τις  χειρωνακτικές εργασίες . Η  δουλεία ασφαλώς  υπάρχει  ακόμη και σήμερα , με  άλλες  βέβαια  οικονομικές  μορφές  πιο  αόρατες και ενίοτε περισσότερο  εξοντωτικές. [ Ας σημειωθεί ότι  στους Αρκάδες , Ηλείους , Αιτωλούς , Ακαρνάνες  και Ηπειρώτες δεν  ίσχυε ο θεσμός της δουλείας ].

ΑΛΚΙΔΑΜΑΝΤΟΣ – » Ρητορικά  Ανώνυμα», απόσπασμα  [1].

<< Ο θεός άφησε ελεύθερους όλους  τους ανθρώπους , η φύση δεν προόρισε κανέναν για δούλο >>.

 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ – » Ρητορική Τέχνη », { 1373 b }.

<< Ο θεός άφησε ελεύθερους όλους  τους ανθρώπους , η φύση δεν προόρισε κανέναν για δούλο >>.

 

ΠΛΑΤΩΝΟΣ– » Νόμοι », { ΣΤ’ – 777 a }.

Τίποτα το υγιές δεν μπορεί να υπάρχει σε μια ψυχή δούλη.<<  Ο  Δίας που βλέπει μακριά , παίρνει το μισό μυαλό απ’ τους  ανθρώπους ,όταν έρθει η μέρα της σκλαβιάς τους  >>.

 

ΟΜΗΡΟΥ  »Οδύσσεια » , { ρ – στ.322-323 }.

<< Γιατί το ήμισυ της αρετής αφαιρεί ο Ζεύς  από τον άνδρα , που η ημέρα της δουλείας τον έπληξε >>.  Δούλιον ήμαρ  = η μέρα της δουλείας.

 

ΑΝΤΙΦΩΝ ο Σοφιστής {5ος αι.π.Χ.), (Oxy. pap., XI, no 1364, fr. 1-2).                                        <<  Διότι  συμφώνα προς τη φύση είμαστε από κάθε άποψη όμοιοι είτε είμαστε βάρβαροι είτε Έλληνες .Τούτο μας παρέχουν  αφορμή να το εννοήσουμε εκείνα τα οποία εκ φύσεως είναι αναγκαία για όλους τους ανθρώπους .Κανείς από μας εκ φύσεως δεν  έχει καθοριστεί να είναι βάρβαρος ή Έλληνας , διότι όλοι αναπνέουμε τον αέρα από το στόμα και την μύτη >>.

 

ΙΩ.ΠΑΣΣΑ  –  » Το Αρχαίον Ελληνικόν πνεύμα », Αντιφών ο Σοφιστής .

Ο Αντιφών ήταν σύγχρονος του Σωκράτη και καταγόταν από την Αθήνα. Διαφέρει δε από τον Αντιφώντα τον  Ραμνούσιον .Έγραψε το »Περί αληθείας »σύγγραμμα , όπου εκεί αναπτύσσει τις  ιδέες του.

Μία από τις ιδέες του Αντιφώντος  [ η πολιτεία συγκροτήθηκε κατόπιν συμβάσεως } έπειτα από αιώνες , την ασπάστηκε  ο  Ζ. Ζ. Ρουσσώ  και την εξέφρασε στο  έργο του   » Το κοινωνικό συμβόλαιο».

ΖΑΝ ΖΑΚ ΡΟΥΣΣΩ   – » Το κοινωνικό συμβόλαιο  », { εισαγωγή }.

Ο Ρουσσώ αναγνωρίζει ως θεμέλιο για το πολιτικό σώμα μια πρωτότυπη σύμβαση   την οποία αποδέχονται ελευθέρως τα μέλη και για τα οποία καθένας αυτών τίθεται ανεπιφύλακτα αλληλέγγυος προς τα άλλα.

 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ – »Πολιτικά », { Α ‘ } , { 1253 b – 1254 a }.

<< Άλλοι πιστεύουν ότι η εξουσία του αφεντικού είναι παρά φύσιν { γιατί μόνο ο νόμος  κάνει τον έναν ελεύθερο και τον άλλο δούλο , εκ φύσεως όμως πουθενά δεν διαφέρουν } γι’  αυτό ακριβώς η δουλεία δεν στηρίζεται στο δίκαιο ,επειδή είναι αποτέλεσμα βίας. Οι δούλοι {και οι εργάτες } δεν θα χρειάζονταν εάν καθένα από τα όργανα { μηχανήματα  } είχε την δύναμη  να ολοκληρώσει το έργο του είτε κατόπιν  εντολής  ή από μόνο του {αυτομάτως } , όπως λένε για τα αυτόματα του Δαιδάλου ,που εκτελούσαν αυτόματα την εργασία τους  ή  για τους τρίποδες του Ηφαίστου  , οι οποίοι όπως  λέει ο Όμηρος  εισέρχονταν με αυτοκίνησή  τους στο εργαστήριο του θεού . Τότε οι αρχιτεχνίτες δεν θα χρειάζονταν εργάτες , ούτε οι αφέντες δούλους.>>Εδώ , ο  μεγάλος  φιλόσοφος  προφητεύει την μελλοντική κοινωνία των αυτομάτων μηχανών.!

Ο Αριστοτέλης αποδέχεται τον  θεσμό της δουλείας  ως αναγκαίο κακό για την οικονομία. Ερμηνεύων  ορθώς τον θεσμό της δουλείας, ως αναγκαιότητα της εποχής του , προέβλεψε και τις  προϋποθέσεις για την κατάργησή της : όταν οι μηχανές θα υποκαταστήσουν  την ανθρώπινη εργασία.!                                                                                                                        

3.β << είχαν και μερικούς δούλους σπίτι για να τους κάνουν τις δουλειές. >>  

Οι Αθηναίοι πολίτες  δεν  είχαν δούλους για να κάνουν  τις  δουλειές  στο σπίτι  και αυτοί να κάθονται  άπραγοι και άεργοι . Δημοκρατία  δεν σημαίνει δικαίωμα στην τεμπελιά.  Βασίλης Ραφαηλίδης – Το δικαίωμα στην τεμπελιά   

Άλλωστε  στο Αττικό Δίκαιο  υπήρχε άρθρο  για την απαγορεύση της αεργίας. Στις στρατιωτικές  επιχειρήσεις δε  οι δούλοι απλώς μετέφεραν τον εξοπλισμό των Αθηναίων οπλιτών , χωρίς να μετέχουν στις μάχες. [Συγκρίνατε  το τότε με το τώρα ].

ΠΑΝ.ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-» Αρχαίο Ελληνικό Δίκαιο ».

Απαγόρευση αεργίας : Ο άεργος διώκεται από όποιον θέλει με μήνυση για διάπραξη δημοσίου αδικήματος.

4.<<  στο λίκνο της δημοκρατίας ..  >>

bandicam 2017-09-24 15-44-17-414                                                                                                                                                                       Είναι φανερό  – από αυτή  την εξαγωγή ευκόλων συμπερασμάτων -ότι όποιος  πιστεύει τέτοια , γνωρίζει περί Αθηνα’ι’κής Δημοκρατίας ολίγα και  επιφανειακά. Η Αθηνα’ι’κή  δημοκρατία είχε δύο πόδια , την : α]   Βουλή  του Αρείου Πάγου { Άνω }, το  αριστοκρατικό στοιχείο   και την β]  Φυλέτιδα  Βουλή { Κάτω }. Όσο ζούσε ο Περικλής , ο οποίος  ψαλίδισε τις αρμοδιότητες του Αρείου Πάγου για να ενισχύσει την Φυλέτιδα  Βουλή, μπορούσε με την προσωπικότητά του να κυβερνήσει υπεύθυνα και να αντιμετωπίσει τους τυχοδιώκτες , δημαγωγούς στην Φυλέτιδα. Μετά τον θάνατό του { 429 π.χ.} όμως , η πολιτεία έγινε έρμαιο και βορά  στα χέρια των δημαγωγών σαν τον  Κλέωνα  και τον Αλκιβιάδη.

ΠΑΝ.ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-» Αρχαίο Ελληνικό Δίκαιο », Άρθρο 53.

Συνιστώνται δύο Βουλές , η Βουλή του Αρείου πάγου και η Φυλέτις  Βουλή . Συγκροτούνται η μεν πρώτη από τους κατ’ έτος διατελέσαντες άρχοντες , η δε δεύτερη από εκατό κληρωτούς κατ’ έτος άνδρες από κάθε φυλή.

 

Γ.ΛΑΜΨΑ – » Λεξικο του Αρχαίου κόσμου » { Πελοποννησιακός πόλεμος }.

Με  εισήγηση του  Εφιάλτου , η Εκκλησία του Δήμου έβγαλε ψήφισμα , που αφαιρούσε από τον Άρειο Πάγο όλες τις εξουσίες που τον έκανα ανταγωνιστή της Δημοκρατικής μερίδας.Μετά την δολοφονία του Εφιάλτη , κατά πρόταση του Περικλέους  , η Βουλή αφαίρεσε έτι περαιτέρω τις εξουσίες του Αρείου Πάγου.

ΠΑΝ.ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-» Αρχαίο Ελληνικό Δίκαιο », { σελ.   }                                                        Για να μην καταστήσει την Δημοκρατική πολιτεία ΚΟΛΟΥΡΗ ο σοφός νομοθέτης συνέστησε ΔΥΟ ΒΟΥΛΕΣ.

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ – » Βίοι παράλληλοι ». Σόλων,» [19].

<< Φρονών , ότι η πόλη , που έχει δύο  Βουλές , όπως  αν ήταν σε δύο άγκυρες προσδεμένη , λιγότερο θα  παρεφέρετο υπό σάλου , και μάλλον  θα ηρεμούσε τον δήμο >>

ΙΣΟΚΡΑΤΟΥΣ  – » Αρεοπαγιτικός  », { Μτφ. :   Σ. Τζουμελέας – 1949 } , [7.58–60].

<<…κατηγορώ  μεν απερίφραστα τα ολιγαρχικά πολιτεύματα και τις πλεονεκτικές διαθέσεις μερικών πολιτικών,  επαινώ δε την ισότητα και την δημοκρατία  , όχι όμως οποιανδήποτε δημοκρατία,  αλλά εκείνες  που καλώς εφαρμόζουν το δημοκρατικόν πολίτευμα ..>>

5.<<.. σφαγή της Μήλου και της Μυτιλήνης ..>>

α]. Η σφαγή της Μήλου  :    Οι Αθηναίοι το Μάρτιο του 416 π.χ. επιτέθηκαν εναντίον της Μήλου , που αρνιόταν να εγκαταλείψει την ουδετεροφιλία της και να δεχτεί την Αθηνα’ι’κή  ηγεμονία.  To 416 π.χ. δεν ζούσε πια ο Περικλής και η πολιτεία ακέφαλη πλέον  είχε γίνει έρμαιο των πολεμοχαρών δημαγωγών.

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ  – » Ιστορίαι » ,  { Ε- 89  }. Τι είναι Δίκαιον ;

Το επιχείρημα του δικαίου έχει αξία , όπου υπάρχει ίση δύναμη προς επιβολή αυτού. Όταν δεν υπάρχει ίση δύναμη , ο ισχυρός επιβάλλει  ό,τι του επιτρέπει η δύναμή του  και ο ασθενής παραχωρεί  ό,τι του επιβάλλει η αδυναμία του.  [Αυτή η θεωρία πολιτικού ρεαλισμού { ή κυνισμού }  ισχύει έως σήμερα και εφαρμόζεται από τις μεγάλες δυνάμεις.! ]

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ  – » Ιστορίαι » , {   Ε-116 } .

<< μερικοί από τους Μηλίους ήλθαν σε μυστικές συνεννοήσεις με τους Αθηναίους { = προδοσία }. Έτσι, τελικά οι Μήλιοι αναγκάσθηκαν να παραδοθούν στη διάκριση των Αθηναίων , οι οποίοι  εφόνευσαν  όλους τους παραδοθέντες  ενηλίκους , ενώ υποδούλωσαν τα γυναικόπαιδα . Έπειτα δε, έστειλαν πεντακοσίους Αθηναίους πολίτες και εποίκισαν το νησί >>.

 β].Η σφαγή της Μυτιλήνης :

Όταν η Μυτιλήνη είχε  αποστατήσει  εναντίον των Αθηνών {427 π.χ.} επειδή  επιθυμούσε  να ενώσει τις πόλεις της Λέσβου υπό την κυριαρχία της , ο μεγάλος ηγέτης Περικλής δεν ήταν εν ζωή.

ΣΑΡ. ΚΑΡΓΑΚΟΥ – » Ιστορία των Αρχαίων Αθηνών ».

Ο  Κλέων  πρότεινε να θανατωθούν  όλοι οι πολίτες της και να πουληθούν τα γυναικόπαιδα  ως δούλοι .Επικράτησαν όμως δεύτερες σκέψεις και το εκστρατευτικό σώμα που διεύθυνε ο Πάχης  , συνεργαζόμενο με Μυτιληνιούς κατέστειλε την ανταρσία. Οι πρωταίτιοι οδηγήθηκαν δέσμιοι στην Αθήνα και εκτελέστηκαν ΜΟΝΟ αυτοί .

Άρα κάνει λάθος ο Τ.Θ που γράφει για » σφαγή»  της Μυτιλήνης.

6.<<.. έδωσε στον Σωκράτη να πιεί το κώνειο ..>>.

Η  Δημοκρατία έδωσε  στον Σωκράτη να πιεί το κώνειο ;  Η δίκη του Σωκράτους ακόμη και σήμερα προκαλεί το ενδιαφέρον των νομικών και των δικαστών  όλου του κόσμου. << Περίπου 2.500 χρόνια μετά τη δίκη του Σωκράτη, διακεκριμένοι ανώτατοι δικαστές και νομικοί από την Ευρώπη και τις Η.Π.Α. συγκεντρώνονται για να επαναλάβουν την ιστορική δίκη του – 25 Μαΐου 2012 >>.Το ερώτημα είναι πάντα το ίδιο : Το λα’ι’κό  δικαστήριο  τιμώρησε  με θανατική ποινή τον Σωκράτη ή ο Σωκράτης δια των λόγων του κατηύθυνε τους δικαστές ώστε να βγάλουν  καταδικαστική απόφαση  ;                                    << Η δίκη του Σωκράτη >>

Ζακ-Λουί Νταβίντ, Ο Θάνατος του Σωκράτη, {1787 }.David_-_The_Death_of_Socrates

J.F, STONE – » H  δίκη  του Σωκράτη »

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΩΜΑΝΟΥ – » Η δίκη του  Σωκράτη ».

 

Hieronymus Bosch   -‘Τα επτά Θανάσιμα Αμαρτήματα και τα Τέσσερα Έσχατα Πράγματα».{ 1500 μ. χ. }

 

7.<<Κι όταν «οι άλλοι» γεννούσαν Δάντηδες και Ραφαήλους, εμείς βοσκάγαμε αρνάκια  >..                                                                                                                                            

ΝΤΑΝΤΕ  ΑΛΙΓΚΙΕΡΙ – » Η Θεία Κωμωδία », {  Α’ Κόλαση }-εισαγωγή.

Ο μεγάλος Ιταλός ποιητής από την Φλωρεντά  Ντουράντε { Ντάντε } Αλιγκιέρι  { 13oς αι.μ.Χ. } ακολουθεί πιστά τα »Ηθικά » του Αριστοτέλη. Βασικά θεωρεί ότι δύο είναι οι αιτίες της αμαρτίας : 1.Έλλειψη εγκράτειας  και 2. Κακία.

 

ΜΕΓΑΛΟΙ  ΖΩΓΡΑΦΟΙ -» Ραφαήλ ».

Από την Ουμβρία καταγόταν ο < γλυκύς > Ραφαήλ { 15ος  αι.μ.χ. },  γενάρχης της Σχολής της Ρώμης , ο οποίος υπήρξε η ενσάρκωση του μέτρου και της αρμονίας. Ήταν ο πιο κλασσικός  από τους τρεις μεγάλους της ώριμης Ιταλικής  Αναγέννησης  [ ΝΤΑ ΒΙΝΤΣΙ -ΡΑΦΑΗΛ-ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ ] διότι σ’ αυτόν   συμπυκνώνεται και κορυφώνεται αρμονικά ο ανθρωπιστικός ρυθμός της Αναγέννησης .

ΡΑΦΑΗΛ  – » Η Σχολή των Αθηνών », { 1510 }                                                                                                                                             sxoli+athinon

ΔΑΝΤΗ  ΑΛΙΓΚΙΕΡΙ : <<  Pape Satan ,Pape Satan ,Aleppe », Άσμα [ VII ] , Kόλαση            ΟΥΜΠΕΡΤΟ  ΕΚΟ – » Pape Satan ,Aleppe  » .

Τι θα ήταν η Αναγέννηση χωρίς τον Αρχαίο Ελληνικό πολιτισμό ; Διότι  ανα- γέννηση σημαίνει το ξαναγέννημα του Αρχαίου Ελληνικού πνεύματος.! Του Μεγάλου , του Ωραίου και του Αληθινού.

Υ.Γ. Ο καλός δημοσιογράφος πέφτει και σ’ άλλα ατοπήματα , όπως το           Τ.Θεοδωρόπουλος – » Οι κληρονόμοι του πολιτισμού ».   ,το οποίο   θα αναλυθεί διεξοδικά  σε μελλοντικό άρθρο . Αλλά  νομίζω είναι ύβρις -λόγω  μάλλον ημιμαθείας- να κατηγορείς τον μέγιστο φιλόσοφο , τον αρχιτέκτονα του» κόσμου των Ιδεών » με τέτοιες ανυπόστατες μομφές  ,που αγγίζουν το όριο του γελοίου . Ο Πλάτων κι ο Σωκράτης  πρέσβευαν  το ‘κατά φύσιν ζην ‘  ,διότι ήσαν Ιδεολάτρες , όχι ειδωλολάτρες.                                                                                                                                                  bandicam-2017-04-15-18-28-08-857

ΠΛΑΤΩΝΟΣ  – » Νόμοι  Α’ » , { 636 c – d }.

<< η ηδονή που αισθάνεται το αρσενικό και το θηλυκό κατά την ερωτική συνεύρεση είναι , όπως φαίνεται , δοσμένη από τη φύση για λόγους τεκνοποι’ί’ας , ενώ η ερωτική συνεύρεση αρρένων προς άρρενες και θηλέων προς θήλεις είναι παρά φύσιν >>.

 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : 

Το σλάιντ απαιτεί την χρήση JavaScript.

ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ   ΒΙΒΛΙΑ    –    ΕΛΕΓΧΕΤΕ ΤΙΣ  ΠΗΓΕΣ.